Kuluttajien ja yritysten välinen rajanveto on monilla teollisuus- ja palvelutuotannon aloilla hämärtymässä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana digitaaliset alustat ovat mahdollistaneet vuorovaikutuksen internetin ylitse entuudestaan tuntemattomien tahojen kesken huomattavasti aiempaa tehokkaammin.

Nykyisin yhä useampi toimija osallistuukin markkinoille vaihtelevasti eri rooleissa sekä palveluiden tuottajana että myös niiden kuluttajana. Tämä globaali ilmiö on myös meillä Suomessa havaittavissa muun muassa kuljetus- ja hotellipalveluiden kohdalla.

Toistaiseksi ilmiön laajenemista on jossakin määrin rajoittanut se seikka, että digitaaliset alustat ovat määritelleet alustojensa kautta tapahtuvan palvelutuotannon ehdot varsin yksipuolisesti.

Käytännössä innovaattoreiden ja palvelutuottajien asema ei järjestelyissä ole juurikaan ollut perinteisiä alihankkijoita ja työntekijöitä parempi – vaan usein jopa aiempaa heikompi. Tästäkin huolimatta osa toimijoista on kokenut alustoihin liittymisen hyödyt, kuten globaali asiakkaiden tavoitettavuus, haittoja suuremmiksi.

Alustatoimijoiden valta palveluprosessin yksipuoliseen hallintaan saattaa kuitenkin olla uhattuna lähitulevaisuudessa. Hyvänä esimerkkinä alustojen valtaa murentavista innovaatioista voidaan mainita esimerkiksi lohkoketjuteknologia ja sen varaan rakentuvat älykkäät sopimukset.

Älykkäillä sopimuksilla tarkoitetaan lohkoketjuun taltioituja ja lohkoketjua yllä pitävän vertaisverkon hajautetusti suorittamia tietokoneohjelmia. Ne toteuttavat sisäisen logiikkansa automaattisesti tiettyjen lähtötilanteiden toteutuessa. Hajautetun vertaisverkkorakenteensa ansiosta ne myös kykenevät estämään sisäisen logiikkansa muuttamisen oikeudenvastaisesti.

Älykkäitä sopimuksia soveltamalla voidaan palveluinnovaatioiden ja -prosessien rahoittaminen, koordinointi ja hallinta organisoida hajautetusti. Näin palveluinnovaatiot voidaan tuottaa asiakkaille entistä suoraviivaisemmin digitaalisista alustoista ja niitä kontrolloivista yrityksistä riippumatta.

Etlan tutkimushankkeissa älykkäitä sopimuksia on sovellettu esimerkiksi hajautetun energiamarkkinan, asunto-osakkeiden kaupan ja start-up -rahoituksen palveluprosesseihin.

Kehityksen valossa näyttää siltä, että älykkäiden sopimusten yleistyminen voi kyseenalaistaa nykyisten palveluyritysten roolin innovaatioiden ja palveluiden tuotannossa. Lisäksi älykkäiden sopimusten sovelluksilla voi olla laajempia vaikutuksia nykyisen palvelutuotannon markkinarakenteisiin etenkin arvonlisän jakautumisen näkökulmasta.

Älykkäisiin sopimuksiin perustuva palveluprosessien hajautettu hallinta mahdollistaa perinteistä osuustoimintaakin etäisesti muistuttavan uuden liiketoimintatavan digimaailmassa. Ennen pitkää niiden muodostamat globaalit ”digiheimot” saattavatkin kyseenalaistaa koko nykymuotoisen yrityksen konseptin palveluntuotannon perusrakenteena.

 

Kirjoittajat:

Juri Mattila työskentelee digitaalisen talouden tutkijana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksella (ETLA) sekä väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa. Jurilla on pitkä historia vertaisverkkojen saralla.

Niihin pohjautuvan lohkoketjuteknologian (engl. blockchain technology) kehitystä hän on seurannut hyvin läheltä aina vuodesta 2010 saakka.

Viime vuodet Juri on työssään keskittynyt lohkoketjujen oikeudellis-taloudellisten vaikutusten tutkimukseen erityisesti digitaalisten palvelualustojen näkökulmasta. Juri toimii myös valmentajana Aalto Executive Education yritysjohdon valmennusohjelmissa, opastaen digitaalisten alustojen sekä lohkoketjuteknologian merkityksestä liikkeenjohdolle.

 

Tekniikan tohtori Timo Seppälä työskentelee Aalto-yliopistossa (Professor of Practice, Digital Operations) sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksella, ETLA (johtava tutkija). Hänen asiantuntemuksensa liittyy yritysten kansainvälistymisstrategioihin ja globaaleihin arvo- ja toimitusketjuihin. Seppälä on viimeisen seitsemän vuoden aikana tutkinut erityisesti alustataloutta, digitaalisia arvoketjuja sekä teollisen internetin murrosta ja  kasvuvaikutuksia Suomessa. Timo Seppälällä on yli 15 vuoden kokemus useiden suomalaisten ja kansainvälisten yritysten johto- ja liiketoiminnan kehitystehtävissä, ml. Valmet, Freeport Cobolt, Oracle, Elcoteq, SAP, Novomok, Fira ja Tana.

Palta ry