Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan vuosina 2009–2014 suorien yritystukien määrä on kasvanut selvästi, samalla kun vastikkeelliset tuet ovat vähentyneet. Vuonna 2014 yritystuet nousivat kokonaisuudessaan 14 prosenttia vuoden takaisesta. Suorat tuet kasvoivat 8,5 prosenttia ja lainat 2,3 prosenttia. Tämä kehitys on vääränsuuntainen.

Suoria yritystukia on kritisoitu muun muassa siitä, että ne vääristävät kilpailua ja hidastavat talouden rakenteiden uudistumista. Yritysrahoitusta tulisi kohdentaa ennemmin sellaiseen toimintaan, joka uudistaa Suomen taloutta ja sen rakenteita.

Paltan omien selvitysten mukaan myöskään yritykset eivät kaipaa suoria tukia. Ennemminkin toivotaan sitä, että yritystukipolitiikkaa kehitetään vastikkeelliseen suuntaan – kohti lainamuotoisia tukimuotoja.

Palvelualoilla liiketoiminta perustuu usein aineettomaan arvonluontiin. Immateriaalisella omaisuudella ei kuitenkaan ole juuri vakuusarvoa, joten yritysten on vaikea saada markkinaehtoista kasvurahoitusta. Tätä kasvun esteenä olevaa pullonkaulaa pystyttäisiin helpottamaan esimerkiksi vakuudettomilla lainamuotoisilla tuilla tai riskilainoilla.

Ennen vaaleja moni taho, myös elinkeinoelämä, oli valmis karsimaan perinteisistä yritystuista. Tästä huolimatta Tekesin innovaatiorahoitusta leikataan ja samaan aikaan paljon kritisoitua yritystukijärjestelmää ei muutoin juurikaan uudisteta. Tämä on harmillista, sillä yritykset ovat pitäneet Tekesin innovaatiotukia hyvinä rahoitusmuotoina perinteisten yritystukien sijaan.

Jos yritystukipolitiikkaa ei uudisteta, on vaarana se, että suorilla tuilla vain tekohengitetään pidemmän päälle kannattamatonta liiketoimintaa. Se ei ole järkevää julkisten varojen käyttöä.

yritystuet
Yritystukien kehitys 2007-2014, miljoonaa euroa. (Lähde: Tilasto­keskuksen yritystukitilasto).