Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 8.12.2017 virkamiesselvityksen, jossa on kartoitettu jakamistalouden säädösympäristön haasteita ja kehittämistarpeita. Lainsäädäntö luo useita haasteita jakamistalouden liiketoimintamallien laajamittaiseen hyödyntämiseen. Palta katsoo, että uutta erillissääntelyä ei tule luoda. Sen sijasta tulisi keskittyä sääntelyn purkuun.

Tiivistetysti jakamistaloudessa on kyse tyypillisen ei-ammattimaisen toiminnan, esimerkiksi ajoneuvon tai asunnon väliaikainen vuokrauksen tai satunnaisen keikkatyön, skaalautumisesta isommaksi markkinaksi digitaalisen alustan vauhdittamana. Usein termi yhdistyy Uberin tai AirBnB:n -kaltaisiin yrityksiin.

Jakamistalouden kansantaloudellinen merkitys on vielä varsin pieni, mutta eri arvioiden mukaan jakamistalousalustojen ja palvelun tarjoajien tuotot kasvavat nopeasti: PwC:n arvion mukaan markkinoiden arvon arvioidaan kymmenkertaistuvan 1,3 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä Suomessa. EU:n taloutta jakamistalouden arvioidaan kasvattavan 160-572 miljardilla eurolla tulevaisuudessa.

Virkamiesselvitys kuvaa hyvin lainsäädännön haasteita, esimerkiksi määrittely ei-ammattimaisen ja ammattimaisen toiminnan välillä on usein hankalaa. Erilaisia lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyjä on yli kahdellakymmenellä toimialalla. Haasteita liittyy myös verotukseen, sosiaalivakuutukseen, vastuujärjestelyihin ja kuluttajansuojaan. Yrittäjästatuksen määrittely on tehtävä yksiselitteiseksi ja ennakoitavaksi verotuksen, työttömyysturvan ja eläkevakuutuksen suhteen.

Palta katsoo, että lainsäätäjän tulee voida tarkastella kaikkia näitä mahdollisia pullonkauloja strategisesti ja kokonaisvaltaisesti yli ministeriörajojen, jos digitalisaation mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja halutaan Suomessa hyödyntää laajamittaisemmin.

Itsensä työllistäminen, freelance-työt, kevytyrittäjyys ja internetin kautta tehtävät keikkatyöt ovat kansainvälisiä ilmiöitä. Digitalisaatio ja digitaaliset alustat vauhdittavat tätä kehitystä ja luovat samalla uusia työmahdollisuuksia. Yrittäjämuotoista työn tekemistä tulee tukea ja yritystoiminnan aloittaminen tulee tehdä helpoksi ja yksinkertaiseksi, jotta jakamistalouden potentiaalia voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää.

Jakamistalous haastaa vakiintuneiden yritysten liiketoiminnan monilla toimialoilla. Vakiintuneille toimijoille kohdistuu lukuisia velvoitteita, joita jakamistalouden toimijat pystyvät välttämään. Jotta ei ajauduttaisi uuden erillissääntelyn luomiseen, tulisi keskittyä ensi sijassa olemassa olevan sääntelyn purkuun ja keventämiseen. Tällöin voidaan luoda tasavertaisemmat kilpailuolosuhteet vakiintuneiden toimijoiden ja jakamistaloustoimijoiden välille.

Lainsäädännön kehittämisen lisäksi innovaatiopolitiikan toimia, ml. julkista tutkimus- ja kehittämisrahoitusta sekä korkeakoulujen opetus- ja tutkimustoimintaa tulee ohjata vahvemmin edistämään digitaalisten palveluiden ja alustojen syntymistä Suomeen.

Palta katsoo, että digitalisaation mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja ei tule suitsia uudella sääntelyllä. Päinvastoin, Suomen tulisi pyrkiä olemaan edelläkävijä ja lainsäädännön kehittämistä tulisi voida tarkastella strategisesti valtioneuvoston tasolla. Neuvonnan ja ohjeistuksen tulee olla ajan tasalla ja helposti saatavilla.

Paltan lausunto 14.8.2017 virkamiesselvityksen luonnokseen täällä.

Virkamiesselvitys 8.12.2017: täällä.

Jari Konttinen

Asiantuntija, elinkeinopolitiikka

VTM