Palta pitää LVM:n liikennekaariluonnoksessa esittämiä muutosehdotuksia hyvinä. Muutosten on tarkoitus luoda edellytyksiä uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Palta antoi liikennekaaren muutosehdotuksia koskevan lausuntonsa 20.5.2016.

LVM:n esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kokoomalaki, liikennekaari, jolla toteutettaisiin Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Liikennekaari uudistaisi ja yhdistäisi henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat keskeiset säännökset samaan lakiin. Sen tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Näin voitaisiin saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa liikennesektorille uutta palveluliiketoimintaa.

LVM:n esityksellä muutettaisiin merkittävästi nykytilaa, jossa liikenteen markkinoita säännellään ja ohjataan vahvasti julkisin toimin. Liikennekaarella LVM pyrkii edistämään liikennepalveluiden syntymistä asiakaslähtöisesti, markkinaehtoisesti ja terveen kilpailun pohjalta. Näihin tavoitteisiin Paltan on helppo yhtyä.

Jakamistalouden mahdollisuudet hyödynnettävä

LVM esittää luonnoksessa rajanvetoa ammattimaisen ja pienimuotoisen ei-ammattimaisen kuljetustoiminnan välille. Paltan edustaminen toimialojen osalta rajanveto (10.000 euroa/12kk) on kannatettava, ja Palta uskoo sen luovan edellytyksiä kokeilukulttuurille ja palveluille, joissa voidaan hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Palta katsoo kuitenkin, että pienimuotoisen, ei-ammattimaisen kuljetustoiminnan harjoittamisessa olisi hyvä edellyttää toimijalta kevyttä sähköistä ilmoitusvelvollisuutta viranomaiselle, esim. Trafille, jotta Suomessa tapahtuvan ei-ammattimaisen toiminnan laajuudesta jää joku merkintä. Ei-ammattimaista toimintaa on syytä seurata, jotta toiminnan vaikutuksia kuljetuspalveluihin pystytään myöhemmin arvioimaan ja harmaan talouden riskiä vähentämään.

Säädösten keventäminen ja yhtenäistäminen järkevää

Palta pitää liikennekaariluonnoksessa esitettyjä muutoksia henkilö-, taksi- ja tavaraliikenteen luvanvaraisuuteen kannatettavina. Liikennekaaressa esitetyt muutokset lisäävät kilpailua kuljetusmarkkinoilla ja tehostavat kuljetuksia. Muutoksen myötä henkilö- ja tavaraliikennettä voidaan tarvittaessa järkevällä tavalla yhdistellä, mikä mahdollistaa kuljetuksiin käytettävän kaluston järkevämmän ja monipuolisemman käytön.

Esitetyillä muutoksilla vähennettäisiin merkittävästi liikennepalvelujen kehittämistä estävää sääntelyä ja yrityksille koituvaa hallinnollista taakkaa sekä luotaisiin digitalisaation, automaation ja uusien innovaatioiden käyttöönotolle toimivampi lainsäädäntökehikko.

Ainoana muutoksena Palta ehdottaa, että harmaan talouden riskin pienentämiseksi pakettiautoilla suoritettavilta ammattimaisilta kuljetuksilta edellytettäisiin kevyttä sähköistä ilmoitusvelvollisuutta Trafille.

Rajapintojen avaamisen perustuttava markkinaehtoisiin yhteistyösopimuksiin

Liikennekaari velvoittaa kaikkia henkilöliikenteen liikkumispalveluja tarjoajia huolehtimaan, että palvelua koskevat olennaiset ja ajantasaiset tiedot ovat saatavissa avoimen rajapinnan kautta ja siten vapaasti käytettävissä. Palta pitää velvoitetta lähtökohtaisesti perusteltuna, koska ilman sitä henkilöliikenteen matkaketjujen ja MaaS-palveluiden tavoitteiden saavuttaminen voisi tulla epävarmaksi. Tällöin liikennekaaren tavoitteena olevien digitaalisten liikennepalvelujen käyttöönotto voi hankaloitua.

Palta pitää kuitenkin tärkeänä, että liikkumispalvelun tarjoajalla tulee olla mahdollisuus jättää pykälässä vaaditut tiedot antamatta, mikäli kyseisen tiedon voidaan perustellusti katsoa kuuluvan palvelutarjoajan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Tämä todetaan myös liikennekaariluonnoksen perusteluissa. Paltan mukaan lippu- ja matkajärjestelmien rajapintojen avaamisen tulisi lähtökohtaisesti perustua markkinaehtoisiin yhteistyösopimuksiin, ei pakottavaa velvoitteeseen.

 

Paltan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LVM:n kooste keskeisistä muutosehdotuksista

LVM:n liikennekaari-hanke

 

Lisätiedot:

Petri Laitinen

Toimialapäällikkö, logistiikka

VT