Työaikalakia ja nollatuntisopimuksia puineen työryhmän esitys ei vastaa hallituksen tehtävän antoa ja johtaisi työn määrän vähentymiseen. Palta ei kannata työryhmän esitystä nollatuntisopimuksista.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella lainsäädäntömuutokset, joilla varmistetaan vaihtelevan työajan sopimusten oikea soveltamisala. Työryhmän esitys on kuitenkin laajennettu koskemaan myös sellaisia kiinteitä osa-aikaisia työsopimuksia, joissa työntekijällä teetetään runsaasti lisätyötä.

Soveltamisalan muutos johtaisi työn määrän vähentymiseen, sillä se voisi rankaista sellaista työnantajaa, joka tarjoaa lisätyötä osa-aikaiselle työntekijälle. Käytännössä tämä voisi johtaa siihen, että työnantajat pyrkivät välttämään lisätyön tarjoamista osa-aikaisille.

Työryhmän esitys on myös ristiriidassa nykyisen lainsäädännön kanssa, jonka mukaan työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä osa-aikaisille työntekijöilleen. Työnantaja voisi siis rikkoa lakia sekä tarjoamalla että olemalla tarjoamatta lisätyötä osa-aikatyöntekijälleen. Tämä on ongelmallinen kysymys oikeusturvan kannalta.

Irtisanomisajan palkkaa koskeva esitys johtaa ylikompensaatioon, jos työnantajalla ei olisi todellisuudessa tarjota työtä irtisanomisaikana. Työntekijä olisi siis paremmassa asemassa irtisanomisaikana kuin työsuhteen jatkuessa normaalisti. Ehdotus merkitsisi myös sitä, että työntekijä saisi korvauksen keskimääräisen palkan mukaan myös, vaikka hän ei olisi työnantajan käytettävissä irtisanomisaikana.

Paltan tavoitteena on edistää paikallista sopimista ja tehdä sääntelystä ennemmin mahdollistavaa kuin rajoittavaa. Työntekijän työajan määrittäminen tulisi olla työnantajan ja työntekijän kesken sovittavissa.

Lisätiedot:
apulaisjohtaja Kaj Schmidt, Palta, p. 020 595 5057

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.