Nopeasti kehittyvän teknologian ja markkinan takia robotiikkaa ja automatiikkaa koskevissa toimissa tulisi päästä nopeasti konkreettisiin toimiin ja kaupallistamishankkeisiin, Palta toteaa robotiikkaa ja automatiikkaa koskevassa lausunnossaan.

Automatiikkaa ja robotiikkaa koskevan periaatepäätöksen tavoitteena on, että tulevaisuudessa Suomessa tuotetaan ja kehitetään robotiikkaan ja automaatioon liittyviä älykkäitä tuotteita, järjestelmiä ja palveluita; robotiikkaa ja automaatiota hyödynnetään yhteiskunnassa ja yrityksissä laajasti ja niiden monialainen kehittäminen ja siihen liittyvä osaaminen nousevat Suomen valteiksi. 

Tavoitteet ovat kannatettavia, mutta esitettyjen toimenpiteiden kytkökset tavoitteiden saavuttamiseksi jäävät vaillinaiseksi. Yhteiskunnan roolia, tavoitteita ja toimenpiteitä tulisi selkeyttää sekä määrittää eri ministeriöiden vastuut toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Lausuntokierroksella oleva päätösluonnos korostaa yksipuolisesti liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan liittyviä toimenpiteitä. Jotta Suomi pääsisi automaation ja robotiikan kärkimaaksi, asiaa tulisi tarkastella poikkihallinnollisesti yhtenä suurena kokonaisuutena.

Jotta Suomi pääsisi internettalouden ja digikehityksen paalupaikalle, tulisi periaatelinjausten mukaiset konkreettiset toimenpiteet käynnistää välittömästi.

Palvelutyön mahdollisuudet huomioitava paremmin

Laajassa merkityksessä robotiikka pitää sisällänsä myös ohjelmistorobotit. Tekoälystä ja sen sovelluksista on tulossa erityisesti asiantuntijapalveluissa merkittävä kasvun, tuottavuuden ja laadun veturi. Palveluliiketoiminta on yksi otollisimmista tekoälyn ja robotiikan sovelluskohteista, minkä vuoksi asiaa tulisi käsitellä periaatelinjauksissa nykyistä perusteellisemmin.

Ohjelmistorobottien määrätietoisen kehitystyön ja nopean soveltamisen avulla Suomi voisi olla kilpailukykyinen ympäristö myös asiantuntija- ja hallintotyön sijoittumispaikaksi. Tämä kuitenkin edellyttäisi panostuksia uuden sukupolven sekä massa- ja my-dataa hyödyntävien ohjelmistorobottien kehitys- ja soveltamistyöhön.

Ekosysteemeissä huomioitava kaupallistaminen ja ketterät kokeilut

Periaatelinjauksissa yhtenä tavoitteena on ekosysteemien ja verkostojen rakentaminen. Robotiikan sovelluksista julkisessa palvelutuotannossa ja hallinnollisessa työssä tulisi tehdä tavoitteellinen suunnitelma ja kytkeä hankkeet osaksi julkisen sektorin digitalisointia koskevaa kärkihanketta.

Palta korostaa ekosysteelmien rakentamisessa markkinaehtoisuutta sekä ketteriä kokeiluja. Julkisen sektorin panostukset tulisi kohdistaa pääosin pk-sektorin riskirahoitukseen eikä hallinnollisten rakenteiden ja foorumien ylläpitoon. 

Osaaminen varmistettava

Paltan tekemän selvityksen mukaan kolmasosa digitalisaatioon panostavista yrityksistä ilmoittaa työvoiman saatavuuden ja osaamisen kohtaanto-ongelmat merkittäväksi ongelmaksi. Opetuksen sisältöjen kehittäminen on tärkeää, mutta sen lisäksi tulisi panostaa jatkuvasti kehittyviin koulutussisältöihin, oppilaitos- ja yritysyhteistyöhön, täydennyskoulutukseen, elin-ikäiseen oppimiseen ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Paltan lausunto robotiikasta ja automaatiosta

Lisätietoja:

 

Riitta Varpe

Ent. toimitusjohtaja. Vastuu elinkeinopoliittisista asioista 15.6. asti,

TkL, eMBA

Tuomas Telkkä

Johtava asiantuntija, elinkeinopolitiikka

DI