Periaatepäätös robotiikasta ja automattiikasta vaatii lisää konkretiaa

Nopeasti kehittyvän teknologian ja markkinan takia robotiikkaa ja automatiikkaa koskevissa toimissa tulisi päästä nopeasti konkreettisiin toimiin ja kaupallistamishankkeisiin, Palta toteaa robotiikkaa ja automatiikkaa koskevassa lausunnossaan.

Automatiikkaa ja robotiikkaa koskevan periaatepäätöksen tavoitteena on, että tulevaisuudessa Suomessa tuotetaan ja kehitetään robotiikkaan ja automaatioon liittyviä älykkäitä tuotteita, järjestelmiä ja palveluita; robotiikkaa ja automaatiota hyödynnetään yhteiskunnassa ja yrityksissä laajasti ja niiden monialainen kehittäminen ja siihen liittyvä osaaminen nousevat Suomen valteiksi. 

Tavoitteet ovat kannatettavia, mutta esitettyjen toimenpiteiden kytkökset tavoitteiden saavuttamiseksi jäävät vaillinaiseksi. Yhteiskunnan roolia, tavoitteita ja toimenpiteitä tulisi selkeyttää sekä määrittää eri ministeriöiden vastuut toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Lausuntokierroksella oleva päätösluonnos korostaa yksipuolisesti liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan liittyviä toimenpiteitä. Jotta Suomi pääsisi automaation ja robotiikan kärkimaaksi, asiaa tulisi tarkastella poikkihallinnollisesti yhtenä suurena kokonaisuutena.

Jotta Suomi pääsisi internettalouden ja digikehityksen paalupaikalle, tulisi periaatelinjausten mukaiset konkreettiset toimenpiteet käynnistää välittömästi.

Palvelutyön mahdollisuudet huomioitava paremmin

Laajassa merkityksessä robotiikka pitää sisällänsä myös ohjelmistorobotit. Tekoälystä ja sen sovelluksista on tulossa erityisesti asiantuntijapalveluissa merkittävä kasvun, tuottavuuden ja laadun veturi. Palveluliiketoiminta on yksi otollisimmista tekoälyn ja robotiikan sovelluskohteista, minkä vuoksi asiaa tulisi käsitellä periaatelinjauksissa nykyistä perusteellisemmin.

Ohjelmistorobottien määrätietoisen kehitystyön ja nopean soveltamisen avulla Suomi voisi olla kilpailukykyinen ympäristö myös asiantuntija- ja hallintotyön sijoittumispaikaksi. Tämä kuitenkin edellyttäisi panostuksia uuden sukupolven sekä massa- ja my-dataa hyödyntävien ohjelmistorobottien kehitys- ja soveltamistyöhön.

Ekosysteemeissä huomioitava kaupallistaminen ja ketterät kokeilut

Periaatelinjauksissa yhtenä tavoitteena on ekosysteemien ja verkostojen rakentaminen. Robotiikan sovelluksista julkisessa palvelutuotannossa ja hallinnollisessa työssä tulisi tehdä tavoitteellinen suunnitelma ja kytkeä hankkeet osaksi julkisen sektorin digitalisointia koskevaa kärkihanketta.

Palta korostaa ekosysteelmien rakentamisessa markkinaehtoisuutta sekä ketteriä kokeiluja. Julkisen sektorin panostukset tulisi kohdistaa pääosin pk-sektorin riskirahoitukseen eikä hallinnollisten rakenteiden ja foorumien ylläpitoon. 

Osaaminen varmistettava

Paltan tekemän selvityksen mukaan kolmasosa digitalisaatioon panostavista yrityksistä ilmoittaa työvoiman saatavuuden ja osaamisen kohtaanto-ongelmat merkittäväksi ongelmaksi. Opetuksen sisältöjen kehittäminen on tärkeää, mutta sen lisäksi tulisi panostaa jatkuvasti kehittyviin koulutussisältöihin, oppilaitos- ja yritysyhteistyöhön, täydennyskoulutukseen, elin-ikäiseen oppimiseen ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Paltan lausunto robotiikasta ja automaatiosta

Lisätietoja:

 

Riitta Varpe

Ent. toimitusjohtaja. Vastuu elinkeinopoliittisista asioista 15.6. asti,

TkL, eMBApuhelin +358 20 595 5050

Tuomas Telkkä

Johtava asiantuntija, elinkeinopolitiikka

DIpuhelin +358 20 595 5048

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.