Palvelualan yritykset pitävät lainoja tärkeimpinä tukimuotoina. Suurimpia palvelualan yritysten rahoittajia ovat Tekes ja Finnvera. Yhtä palveluyritystä kohti tukia myönnettiin vuonna 2011 noin 3300 euroa, kun teollisuudessa vastaava luku oli 5100 euroa. Tiedot perustuvat Ramboll Management Consultingin selvitykseen, jossa tarkasteltiin palveluyritysten julkista rahoitusta vuosina 2007–2011.

Tekes ja Finnvera suurimpia rahoittajia

Selvityksen mukaan yksittäistä palveluyritystä kohti tukia myönnettiin vuonna 2011 noin 3 300 euroa, kun teollisuudessa vastaava luku oli 5 100 euroa. Suurimpia palvelualan yritysten rahoittajia ovat Tekes ja Finnvera. Vuonna 2011 Tekesin rahoitusosuus oli 36 prosenttia ja Finnveran 45 prosenttia.

”Tekes on rahoittanut merkittävästi erityisesti ohjelmistokonsultointia. Perinteisempien palvelujen, kuten hallinto-, huolto-, asennus-, sekä muiden tukipalvelujen rahoitus on ollut melko vähäistä. Nämä palvelualat kuitenkin hyötyisivät tuista palvelujen tuottavuuden ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisessä”, sanoo PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Yritystuiksi lasketaan tukien lisäksi sekä korkotuetut lainat että toimialakohtaiset verohuojennukset.

Kaiken kaikkiaan Suomen yritystukien määrän arvioidaan olevan vuonna 2012 1,3 miljardia euroa.

Selkeyttä tukiviidakkoon: suorista yritystuista kohti laina- ja pääomarahoitusta

Selvitykseen vastanneet yritykset pitivät tärkeimpinä tukimuotona lainoja. Myös innovatiivisiin hankintoihin kannustavat rahoitusinstrumentit sekä julkisten hankintojen kehittäminen koettiin keskeisiksi tukimuodoiksi.

Haasteiksi koettiin tiedon saamisen vaikeus eri tukimuodoista sekä se, etteivät rahoittajat hyväksy yritysten aineettomia oikeuksia lainarahoituksen vakuudeksi.

”Palvelualan kasvumahdollisuuksien turvaamiseksi on tärkeää kehittää tukimuotoja suorista yritystuista kohti laina- ja pääomarahoitusta. Myös verotusta ja verotukia on tarkasteltava rinnan yritysrahoituksen kanssa. Lisäksi on tarpeen kiinnittää huomiota julkisen yritysrahoituksen alueelliseen jakautumiseen”, Varpe toteaa.

Julkisista hankinnoista ponnistuspohjaa kasvulle

Selvityksen mukaan julkiset hankinnat, palvelukonseptien markkinoille pääsyn tukeminen sekä palvelusopimukset ovat merkittävässä osassa palveluyritysten rahoituskelpoisuuden parantamisessa sekä kansainvälisen kasvun edellytysten vahvistamisessa.

”Pidemmät palvelusopimukset edesauttaisivat alan yritysten vakuuskelpoisuutta. Uutena rahoitusinstrumenttia voisi toimia myös ostajalle myönnettävää innovatiivisten hankintojen käytettävyystakuu. Sen tarkoituksena olisi madaltaa ostajan riskiä uutta palvelua tai tuotetta hankittaessa”, Varpe jatkaa.

Rambollin selvityksestä

Ramboll Management Consulting toteutti syksyllä 2013 Palvelualojen Työnantajan PALTAn toimeksiannosta selvityksen palveluyritysten julkisten rahoitus- ja tukitoimien tehostamisesta. Tarkasteltava ajanjakso oli 2007–2011. Selvitystyö perustui laajaan Tilastokeskuksen aineistoon sekä jäsenkyselyyn. Selvitykseen vastasi 145 PALTAn jäsenyritystä eri toimialoilta.

Selvityksessä tarkasteltiin julkisten rahoitusmuotojen kattavuutta ja soveltuvuutta palvelualoille sekä rahoitusinstrumenttien käyttöä ja haasteita. Lisäksi selvityksessä esitettiin kehittämisajatuksia keskeisten haasteiden korjaamiseksi.

 

Lisätiedot:

PALTA ry
Toimitusjohtaja Riitta Varpe
Puhelin + 358 20 595 5050 tai +358 40 534 5353
riitta.varpe@palta.fi