Eduskunnassa on tehty 8.11.2013 lakialoite 30 päivän pakottavasta maksukatosta, jonka pohjalta oikeusministeriö on käynnistänyt selvitystyön. Selvitystyöhön on kutsuttu mukaan Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ja Suomen Yrittäjät (SY). Pitkät maksuajat syövät erityisesti pienten ja keskisuurten palveluyritysten kassaa, minkä vuoksi PALTAn näkemys on, että 30 päivän pakottava maksukatto olisi järkevä tapa ratkaista yritysten maksuaikoihin liittyviä ongelmia.

EK:n ja SY:n yrityskysely: yli 30 päivän maksuajat haasteellisia etenkin pk-yrityksissä

EK ja Suomen Yrittäjät teettivät selvitystyön tiimoilta jäsenistölleen kyselyn yritysten välisistä maksuajoista. Kyselyn tulokset osoittavat, että asia koetaan tärkeäksi yrityksissä. Yritysten mielipiteet jakautuvat kuitenkin toimialan ja yrityksen koon mukaan. Yli 30 päivän maksuajat nähdään ongelmallisempina palvelujen ja teollisuuden pk-yrityksissä kuin isoissa yrityksissä. Kysely toteutettiin 25.3.–7.4.2014 välisenä aikana. EK:n piirissä kysely suoritettiin otospohjalla ja siihen vastasivat myös monet PALTAn jäsenet.

EK:n ja Suomen Yrittäjien yritystutkimus tukee PALTAn tämän hetkistä näkemystä siitä, että 30 päivän pakottava maksukatto olisi järkevä tapa ratkaista yritysten maksuaikoihin liittyviä ongelmia.” Riitta Varpe, toimitusjohtaja, Palta

Nykyinen laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista tuli voimaan 16.3.2013. Laissa on määritelty yritysten väliseksi maksimimaksuajaksi 60 päivää, elleivät osapuolet nimenomaisesti toisin sovi ja ellei maksuaika ole velkojan kannalta selvästi kohtuuton. Yritysten ja julkisten hankintayksiköiden väliseksi enimmäismaksuajaksi taas on laissa sovittu 30 päivää tai erittäin poikkeuksellisissa oloissa 60 päivää.

PALTA tulee antamaan lausunnon oikeusministeriön raporttiin

Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan oikeusvertailua maista, joissa on poikettu direktiivin sanamuodosta. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Ruotsi, Tanska sekä Iso-Britannia. Samassa yhteydessä selvitetään vaihtoehtoja yritysten välisiin maksuaikoihin. Oikeusministeriö laatii raportin oikeusministerille toukokuun 2014 puoliväliin mennessä, minkä jälkeen se lähetetään sidosryhmille lausuttavaksi.

”PALTA tulee käsittelemään oikeusministeriön tulevaa raporttia eri toimielimissään. Sen jälkeen annamme siihen lausunnon PALTAn elinkeinopoliittisen valiokunnan ja PALTAn hallituksen linjausten mukaisesti”, Varpe jatkaa.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353
Toimialapäällikkö Petri Laitinen, puhelin  040 588 1071