Työn verotusta tulisi madaltaa kilpailukykysopimuksen linjausten mukaisesti, jotta kotimarkkinoiden kysyntä saadaan turvattua. Ostovoiman heikkeneminen voisi heikentää kasvumahdollisuuksia, joista palvelualoilla on jo ollut viitteitä.

– Verotuksen taso vaikuttaa keskeisesti työvoimavaltaisten palveluyritysten kasvuedellytyksiin ja uusien työpaikkojen syntymiseen. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että työn verotus ei nouse ja moniin työvoimavaltaisiin palveluihin liittyvä portaittainen arvonlisävero säilyy nykyisellään, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Vauhtia digiloikkaan

Hallitus on ilmoittanut arvioivansa hallitusohjelman kärkihankkeita kehysriihen yhteydessä. Erityisesti digitalisaatiokehitykseen ja normien purkuun liittyviin kärkihankkeisiin pitäisi saada vauhtia.  Kunniahimon tasoa tulisi nostaa.

Internet-talous ei tunne taantumaa. Suomen on päästävä mukaan noin 20 prosentin vuosivauhdilla kasvavaan, uutta teknologiaa hyödyntävään digitaaliseen palvelumarkkinaan.

– Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä. Toimintaedellytysten turvaaminen ja kaikki käytössä olevat panostukset tulisi suunnata niille aloille, joilla on eniten kansainvälistä kasvupotentiaalia eli mitä suurimmassa määrin digitaalisten palvelujen kansainvälistä kasvua tukeviin toimiin, Varpe sanoo.

– Keskeinen kustannustekijä erityisesti digitaalisten palvelujen tuottamisessa on myös energian hinta, minkä vuoksi palveluyritysten sähkövero tulisi saattaa samalle tasolle teollisuuden kanssa, Varpe jatkaa.

Myös julkisen sektorin digitalisoinnin soisi etenevän vauhdikkaammin. Julkisen sektorin rooli on mahdollistaa digitalisaatiokehitys, ei itse lähteä rakentamaan raskaita IT-organisaatioita ja toimimaan alueilla, jossa on jo nyt markkinaehtoista toimintaa, vaan hyödyntää yksityistä palvelutarjontaa ja tarjota samalla referenssejä suomalaisille yrityksille.

Normien purkua jatkettava

Suomen sääntelyilmastolla on keskeinen merkitys yritysten haluun kasvaa ja investoida. Hallitusohjelman normien purkamiseen liittyvässä kärkihankkeessa tulisikin edetä vauhdilla. Asioiden keskittämisellä, yhtenäisillä toimintamalleilla, monimutkaisista lupamenettelyistä luopumalla ja käsittelyprosesseja nopeuttamalla saavutetaan merkittäviä hallinnollisia säästöjä ja pienennetään yritysten hallinnollisia kustannuksia.

– Raskas sääntely, päällekkäiset ja alueittain vaihtelevat käytännöt ovat yritykselle kustannustekijä. On tärkeää että yritysten luottamus talouteen realisoituu kasvuna ja tätä tukee hallituksen suunniteltujen norminpurkutoimien toteutus, Varpe jatkaa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palta, p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.