Palvelualojen työnantajat PALTA ry hallitusohjelmasta: Palvelualojen merkitys kansantalouden kasvutekijänä näkyy hallitusohjelmassa, mutta veroratkaisut eivät tue kasvua

Palvelualojen kannalta tärkein tavoite tulevina vuosina on turvata alan tuottavuuden kilpailukyky, kasvu, työvoiman saatavuus sekä joustavat ja vakaat työmarkkinat. PALTA ry pitää hyvänä, että myös uusi hallitus on noteerannut teollisuuden rinnalla palvelualojen roolin kansantalouden kasvun tekijänä, mutta hallituksen verolinjaukset eivät tue PK-yritysvoittoisen palvelualan kilpailukykyä ja kasvua. Polttoaine- ja ajoneuvoverot heikentävät oleellisesti logistiikkapalveluiden kannattavuutta ja heijastuvat välittömästi myös vientiteollisuuden kilpailukykyyn. Välillisesti myös sanoma- ja aikakausilehtien alv-korotukset tulisivat heijastumaan jakelupalveluihin. Uutena palvelualan toimijana ja EK:n toiseksi suurimpana jäsenliittona PALTA ry haluaa aktiivisesti osallistua hallitusohjelmassa mainittuun, työelämäosapuolten kanssa yhteistyössä tehtävään työlainsäädännön kehitystyöhön.

Veroratkaisut eivät tue kasvua

Hallitusohjelman työllisyysasteen nosto 72%:iin ja työttömyyden alentaminen 4 %:iin ovat haastavia tavoitteita samalla kun veroratkaisut eivät ole kasvuun kannustavia. On suuri riski, että kasvu ei toteudu oletetulla tavalla ja suunnitellut julkisen talouden säästöt eivät riitä. Ohjelmasta puuttuvat konkreettiset rakenteelliset uudistukset ja julkisen talouden tuottavuutta parantavat toimenpiteet.
Pääomaverokannan korottaminen, perintö- ja lahjaveron uusi 16%:n porrastus ja osinkokaton alentaminen tulevat heijastumaan erityisesti PK-sektorin toimintamahdollisuuksiin. Kulutuskysyntään ja samalla henkilökohtaisten palveluiden kysyntään vaikuttavat negatiivisesti myös hyvin toimineen kotitalousvähennyksen ja asuntolainojen verovähennysten pienentyminen.  Positiivista on se, että työn verotusta ei nosteta.

Hallituksen kasvuyrittäjyyttä tukevat toimenpiteet ovat mahdollisuus palvelualoille – aika näyttää, miten ne konkretisoituvat

Hallituksen kunnianhimoinen innovaatiorahoituksen tavoite 4 %:in BKT:stä, panostukset vientirahoitukseen sekä lupaus selvittää pikaisesti tutkimus- ja tuotekehitysmenojen verovähennysmahdollisuudet sekä kansallisen pääomamarkkinastrategian valmistelu tukevat myös palveluyritysten kasvua. Lupaukset selkeyttää palveluiden kilpailuttamiseen liittyviä ongelmia ja turvata tasaveroiset kilpailuolosuhteet kaikenkokoisille yrityksille ovat erittäin kannatettavia. Hallitusohjelman toteutuksen yhteydessä on varmistava, että yksityistä palvelutuotantoa hyödynnetään julkishallinnon tuottavuuskehityksen mahdollistajana.

Ammatillisen koulutuksen uudistukset tervetulleita

Noin 70 % työpaikoista on palvelualoilla ja uusista yrityksistä yli 90 % syntyy palvelualoille. Palveluita ei voida tehdä varastoon, vaan yrityksillä tulee olla kyky reagoida nopeasti kysyntähuippuihin ja muuttuviin asiakastarpeisiin.

Hallitusohjelman kirjaukset ammatillisen koulutuksen kehittämisestä ja tutkintorakenteen uudistamisesta vastaamaan elinkeinoelämän uudistuvia tarpeita sekä työperäisen maahanmuuton näkökulmasta Maahanmuutto 2020 strategian päivitys ovat oikeansuuntaisia kannanottoja. Lupaus vuokratyövoimadirektiivin implementoinnista 2011 aikana sekä selvitykset työvoimapalveluiden ja työnvälityksen kehittämistarpeista ovat kannatettavia, mutta jatkossa yksityiset työvoimapalvelut on nähtävä nykyistä laajemmin varteenotettavana, tuottavuutta parantavana vaihtoehtona.

Työlainsäädäntöä uudistettava

Palveluiden reaaliaikainen tuottaminen ja asiakaskeskeisyys edellyttävät vakaita ja häiriöttömiä työmarkkinoita.
Hallitusohjelman mukaan tulevalla hallituskaudella valmistellaan työlainsäädännön, työttömyysturvan, työelämän kehittämisen ja työelämän sosiaalivakuutukseen liittyviä linjauksia ja lakiesityksiä yhteistyössä työelämäosapuolien kanssa. Tähän työhön PALTA ry haluaa tuoda aktiivisen panoksensa. Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että hallituksen ja työmarkkinaosapuolten yhteistyöllä pystytään turvaamaan tuottavuuskehitys ja estämään palkkakustannusten liiallinen nousu.
Työvoimavaltaisena alana kannanotot työyhteisöjen kehityksestä ja hyvästä johtamisesta ovat myös palvelualojen näkökulmasta myönteisiä asioista.

Palvelualojen työnantaja PALTA ry

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Riitta Varpe 020 595 5050 tai 040 5345353