Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 toisella neljänneksellä 4,4 prosenttia ja myynnin volyymi 4,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvun ennakoidaan jatkuvan myös loppuvuonna, mutta kasvua kiihdyttävät päätökset ovat välttämättömiä. Tiedot perustuvat Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n suhdannekatsaukseen.

– Liikevaihdon kasvu kiihtyi huhti-toukokuussa kaikilla suurilla toimialoilla. Nousukauden kasvulukuihin ei vielä päästä, mutta suunta on selvästi ylöspäin, toteaa Paltan pääekonomisti Matti Paavonen.

Yksityisten palvelujen työllisten määrä kasvoi viime vuonna 7 600 henkilöllä. Alkuvuonna henkilöstömäärä kasvoi noin prosentin vauhtia vuodentakaisesta. Palveluyritysten myynti- ja henkilöstöodotukset ovat jo selvästi positiivisen puolella, joten kasvun voidaan odottaa jatkuvan myös loppuvuonna.

– Suomen talous elpyy ja kokonaistuotanto kasvaa reilun prosentin vauhtia. Tavaraviennistä ei ole saatu vetoapuja, joten lähiaikojen kasvu on varmistettava kotimaisin toimin. Työllisyyttä tukevat toimenpiteet ovat ensiarvoisen tarpeellisia kasvun jatkuvuuden ja kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi, Paavonen sanoo.

Uudet mallit ja prosessit edistämään työllisyyttä

Hallituksen esitykset työlainsäädännön uudistamiseksi koeaikoja pidentämällä, takaisinottovelvoitetta lieventämällä ja pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia helpottamalla ovat oikeansuuntaisia ja madaltavat työllistämiseen liittyviä riskejä. Budjettiriihessä on esillä myös oikeansuuntaisia ja työllisyyttä edistäviä esityksiä työn verotuksen madaltamiseksi ja työttömyysturvan aktivoimiseksi.

– Avointen työpaikkojen täyttymisasteet ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi. Hallituksen suunnitelmat työnvälityksen organisoimiseksi tilaaja-tuottaja-mallilla toisi työnvälitykseen uutta dynamiikkaa ja tehoa. Malli pitäisi saada pikaisesti käytäntöön, toteaa Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Itsensä työllistämisestä on tullut uusi normaali

Työn tekemiseen ja teettämiseen tulee uusia tapoja. Ne tuovat yrityksille joustavasti uutta osaamista ja ketteryyttä, mikä luo uutta työtä. Alasta riippumatta työn tekijä on yhä useammin freelancer tai yksinyrittäjä. Yksinyrittäjien määrä on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan noin 180 000 ja määrä tulee kasvamaan voimakkaasti lähivuosina.

Yrittäjämuotoista työn tekemistä tulee tukea ja yritystoiminnan aloittaminen pitää tehdä helpoksi ja yksinkertaiseksi.

– On tärkeää saada selkeät ja yhteneväiset pelisäännöt yrittäjästatuksen tulkinnoille. Liian usein verottaja ja työhallinto tekevät päätöksiä yrittäjästatuksesta jälkikäteen ja toisistaan riippumatta. Ristiriitaiset tulkinnat johtavat kestämättömiin tilanteisiin sekä yrittäjän että toimeksiantajan näkökulmasta. Ne luovat myös valtavan byrokratian ja pahimmillaan jälkikäteiskustannuksia, joista yksinyrittäjän on vaikea selvitä, Varpe sanoo.

– Helpotusta tilanteeseen toisi eri hallinnonalojen yhteistyö sekä yhden luukun ja yhden tulkinnan -periaate, jossa työsuhde-, työttömyysturva- ja verolainsäädännöstä sekä yrittäjästatukseen vaikuttavista seikoista saisi yhteneväiset tukinnat vaivattomasti, Varpe jatkaa.

Paltan suhdannekatsauksessa mukana suuri osa palvelutoimialoista

Palvelujen suhdannekatsauksessa esitellään palvelutoimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat Paltan päätoimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Raportissa ei analysoida kaupan, majoitus- ja ravitsemusalan, koulutuksen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä.

Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 15.8.2016 tilanteeseen ja Paltan suhdanne-ennusteeseen. Palta julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 17.11.2016.

Lue suhdannekatsaus kokonaisuudessaan:

 

Lisätietoja:
pääekonomisti Matti Paavonen, p. 020 595 5031
toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353

Haastattelupyynnöt:
sidosryhmä- ja viestintäjohtaja Tarja Virmala, p. 040 048 4693

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Paltalla on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.