Tilaajavastuulain kehittämistä pohtinut työryhmä julkisti mietintönsä 28.2.2014. Työryhmän tavoitteena oli selvittää, miten tilaajavastuu toimisi paremmin harmaan talouden torjunnassa. Lisäksi päämääränä oli vähentää tilaajavastuuvelvoitteista johtuvaa hallinnollista taakkaa. PALTA antoi mietintöön lausunnon Suomen Huolintaliikkeiden Liiton (SHL) kanssa 15.5.2014. PALTA ja SHL toteavat lausunnossaan, että työryhmän esittämät muutokset talousrikollisuuden sekä harmaan talouden torjumiseksi ja ehkäisemiseksi ovat kannatettavia ja että niillä edistetään yritysten tasavertaisia kilpailuedellytyksiä. PALTAn ja SHL:n näkemyksen mukaan ehdotetuista muutoksista ei aiheudu uutta hallinnollista taakkaa palvelualan yrityksille. Työryhmän mietintöön perustuvat lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle tämän vuoden syksyllä. Lakiuudistukset tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta.

Työryhmä esittää laiminlyöntimaksujen suurentamista

Kolmikantainen työryhmä ehdottaa mietinnössään muun muassa laiminlyöntimaksujen suurentamista ja yhdenmukaistamista. Laiminlyöntimaksun vähimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 2000 euroon ja enimmäismäärää 20 000 euroon. Laiminlyöntimaksu koskisi tilaajan selvitysvelvollisuuden laiminlyöntiä.

Korotetun laiminlyöntimaksun suuruutta työryhmä ehdottaa nostettavaksi vähintään 20 000 euroon ja enintään 65 000 euroon. Korotettu laiminlyöntimaksu määrättäisiin, jos tilaaja olisi tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn tahon kanssa tai ollut tietoinen siitä, että sopimuskumppani ei tule hoitamaan lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan.

Laiminlyöntimaksujen korottamisen vastapainona euromääräistä soveltamiskynnystä alihankintasopimuksissa nostetaan jonkin verran. Työryhmä esittää muutettavaksi alihankintasopimusten vastikkeen soveltamiskynnystä 7 500 eurosta 9 000 euroon.

Selvitysvelvollisuuden sisältö puolestaan täydentyisi työterveyshuoltoa koskevalla selvityksellä.

Lain velvoitteiden täyttämisestä johtuvan työmäärän odotetaan helpottuvan, sillä jatkossa verovelan selvittämisessä hyödynnetään perustettavaa verovelkarekisteriä.

Nykyisen lain soveltamisessa haasteita ja epäselvyyksiä

Työryhmä esittää, että viranomaistahojen tulisi tehostaa ja parantaa tilaajavastuulaista tiedottamista erityisesti lain soveltamisalaa sekä valvonta- ja oikeuskäytäntöjä koskien. PALTA ja SHL ovat tästä samaa mieltä, sillä tilaajavastuulain velvoitteiden tunteminen ja lain soveltaminen on osoittautunut hankalaksi erityisesti pienille yrityksille.

Esimerkiksi logistiikka-alalla kansainvälisissä kuljetuksissa tilaajavastuulain soveltaminen on aiheuttanut epäselvyyksiä ja lisännyt hallinnollista taakkaa. Tästä syystä PALTA ja SHL ehdottavatkin, että lakiin tehtäisiin tarvittavat korjaustoimenpiteet kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvien ongelmallisuuksien korjaamiseksi ja turhan hallinnollisen taakan poistamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Suomen ulkopuolelle suuntautuvat kuljetukset rajattaisiin tilaajan selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle. Toinen vaihtoehto olisi, että kansainvälisissä kuljetuksissa selvitysvelvollisuus suhteutettaisiin ainoastaan Suomen maaperällä suoritettavan kuljetuksen osuuteen.

Työryhmän mietintö on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

PALTAn ja SHL:n lausunto työryhmän mietintöön on luettavissa PALTAn verkkosivuilla.

Lisätietoja:

PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353
Suomen Huolintaliikkeiden Liiton toimitusjohtaja Petri Laitinen, puhelin 020 595 5064