Liikenteen, viestinnän ja postilogistiikan toimialalla sopeutuminen digitalisaatioon edellyttää, että sääntely elää ajassa. Sääntelyä on uudistettava ja kevennettävä sitä mukaa kun asiakkaiden tarpeet ja toimintaympäristö muuttuvat. Valtion tulee edistää markkinaehtoista kehittymistä ja kilpailua teknologianeutraalisti ja turvata samat kilpailuedellytykset myös perinteisille toimijoille, Palta toteaa LVM:lle antamassaan lausunnossa.

Suomen tulee panostaa entistä enemmän digitalisaatioon ja sen tuomien teknologioiden kehittämiseen, käyttöönottoon ja kaupallistamiseen. Julkisen sektorin tulee tukea yritysten digikehitystä ja kansainvälistymistä, jotta mahdollisimman suuri osuus syntyvästä arvonlisästä saadaan kotiutettua Suomeen. Tehokas ja toistaiseksi vielä käyttämätön keino ovat julkiset innovatiiviset hankinnat. Niiden osuutta julkisista hankinnoista tulisi lisätä.

Suomessa on tällä hetkellä maailman laadukkain ja hinnaltaan edullisin tietoliikenneverkko. Tämä tulee turvata myös jatkossa. Suomeen tulee luoda edellytykset sille, että 5G-verkko voidaan ottaa käyttöön kärkijoukoissa ja infran kehitys turvataan myös poliittisin päätöksin.

Samaan aikaan palvelujen sähkövero on ristiriidassa digikehityksen kanssa. Digitaaliset palvelut ovat ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita, mutta sähkön kulutus on merkittävä kustannuserä. Palveluyritysten maksama sähkövero on kolminkertainen teollisuuteen verrattuna. Palveluyritykset tulisi asettaa samaan veroluokkaan teollisuuden kanssa.

Kaupungistuminen ja päästötavoitteet muokkaavat liikkumista

Kaupungistuminen on globaali ilmiö, joka tulee etenemään myös Suomessa. Se tukee uuden elinkeinotoiminnan syntyä ja kiihdyttää kehitystä, jossa sekä kaupunki ja että palvelut toimivat joka päivä ja kellon ympäri. Tämä edellyttää panostamista toimivaan ja tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. Myös liikenneinfran kehittämisessä tarvitaan priorisointia, jossa kaupungistumiskehitys ja elinkeinoelämän tarpeet otetaan entistä paremmin huomioon.

Kiristyvät ilmasto- ja ympäristövaatimukset tulevat muuttamaan ihmisten, yritysten ja tavaroiden liikkumista. Liikenteessä Suomen tulee edelleen edistää siirtymistä uusiutuviin polttoaineisiin kehittämällä henkilöliikenteen verotusta. Myös toimivalla ja kustannustehokkaalla joukkoliikenteellä tuetaan ympäristötavoitteiden toteutusta. Lisäksi päästökaupan ulkopuolella olevien sektoreiden kuten maatalouden, tulisi vähentää päästöjään seuraavan 10 vuoden aikana suunniteltua enemmän. Tämä helpottaisi liikennesektoriin kohdistuvaa suurta muutos- ja kustannusvaikutusta.

Digitalisaatio, kaupungistuminen ja ihmisten kasvava ympäristö- ja ilmastotietoisuus edistävät uusia liiketoimintamalleja kuten jakamistaloutta. Liikenteessä tämä tarkoittaa yhteiskäyttöautojen ja muiden liikkumispalvelujen yleistymistä. Valtion tulisikin edistää toimia, joilla ns. lepääviä resursseja voidaan ottaa paremmin käyttöön.

Paltan lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle: Palvelualan keskeisimmät muutostekijät seuraavan 10 vuoden ajalla