Tulevaisuuden liikennepalvelut: Valtion rooli on toimia kehityksen mahdollistajana

Liikenteen, viestinnän ja postilogistiikan toimialalla sopeutuminen digitalisaatioon edellyttää, että sääntely elää ajassa. Sääntelyä on uudistettava ja kevennettävä sitä mukaa kun asiakkaiden tarpeet ja toimintaympäristö muuttuvat. Valtion tulee edistää markkinaehtoista kehittymistä ja kilpailua teknologianeutraalisti ja turvata samat kilpailuedellytykset myös perinteisille toimijoille, Palta toteaa LVM:lle antamassaan lausunnossa.

Suomen tulee panostaa entistä enemmän digitalisaatioon ja sen tuomien teknologioiden kehittämiseen, käyttöönottoon ja kaupallistamiseen. Julkisen sektorin tulee tukea yritysten digikehitystä ja kansainvälistymistä, jotta mahdollisimman suuri osuus syntyvästä arvonlisästä saadaan kotiutettua Suomeen. Tehokas ja toistaiseksi vielä käyttämätön keino ovat julkiset innovatiiviset hankinnat. Niiden osuutta julkisista hankinnoista tulisi lisätä.

Suomessa on tällä hetkellä maailman laadukkain ja hinnaltaan edullisin tietoliikenneverkko. Tämä tulee turvata myös jatkossa. Suomeen tulee luoda edellytykset sille, että 5G-verkko voidaan ottaa käyttöön kärkijoukoissa ja infran kehitys turvataan myös poliittisin päätöksin.

Samaan aikaan palvelujen sähkövero on ristiriidassa digikehityksen kanssa. Digitaaliset palvelut ovat ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita, mutta sähkön kulutus on merkittävä kustannuserä. Palveluyritysten maksama sähkövero on kolminkertainen teollisuuteen verrattuna. Palveluyritykset tulisi asettaa samaan veroluokkaan teollisuuden kanssa.

Kaupungistuminen ja päästötavoitteet muokkaavat liikkumista

Kaupungistuminen on globaali ilmiö, joka tulee etenemään myös Suomessa. Se tukee uuden elinkeinotoiminnan syntyä ja kiihdyttää kehitystä, jossa sekä kaupunki ja että palvelut toimivat joka päivä ja kellon ympäri. Tämä edellyttää panostamista toimivaan ja tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. Myös liikenneinfran kehittämisessä tarvitaan priorisointia, jossa kaupungistumiskehitys ja elinkeinoelämän tarpeet otetaan entistä paremmin huomioon.

Kiristyvät ilmasto- ja ympäristövaatimukset tulevat muuttamaan ihmisten, yritysten ja tavaroiden liikkumista. Liikenteessä Suomen tulee edelleen edistää siirtymistä uusiutuviin polttoaineisiin kehittämällä henkilöliikenteen verotusta. Myös toimivalla ja kustannustehokkaalla joukkoliikenteellä tuetaan ympäristötavoitteiden toteutusta. Lisäksi päästökaupan ulkopuolella olevien sektoreiden kuten maatalouden, tulisi vähentää päästöjään seuraavan 10 vuoden aikana suunniteltua enemmän. Tämä helpottaisi liikennesektoriin kohdistuvaa suurta muutos- ja kustannusvaikutusta.

Digitalisaatio, kaupungistuminen ja ihmisten kasvava ympäristö- ja ilmastotietoisuus edistävät uusia liiketoimintamalleja kuten jakamistaloutta. Liikenteessä tämä tarkoittaa yhteiskäyttöautojen ja muiden liikkumispalvelujen yleistymistä. Valtion tulisikin edistää toimia, joilla ns. lepääviä resursseja voidaan ottaa paremmin käyttöön.

Paltan lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle: Palvelualan keskeisimmät muutostekijät seuraavan 10 vuoden ajalla

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.