Suomessa hallitus on asettanut tavoitteeksi liikenteen päästöjen puolittamisen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Palta on sitoutunut työskentelemään tavoitteen saavuttamiseksi yhdessä muiden liikenne- ja logistiikka-alan toimijoiden kanssa.

Kuvassa lukee, että liikenteen päästöjä voidaan vähentää 51 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 59 % 2035 mennessä. Kuvituksena on graafiikkaa liikennemaisemasta.

Palta on vahvasti mukana ilmastotyössä. Kesäkuussa 2020 valmistui liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialojen yhteinen Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja logistiikan tiekartta. Tiekartan mukaan liikenteen päästöjen vähentäminen 51 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 59 prosentilla vuoteen 2035 mennessä on mahdollista saavuttaa määrätietoisilla toimenpiteillä.

Keskeiset edellytykset liikenteen päästöjen puolittamiseksi

Jotta tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä voidaan saavuttaa, tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä ja uudistusten käynnistämistä välittömästi. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta mahdollinen. Keskeiset edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi ovat:

Autokannan uusiutumisen vauhdittaminen: Autoilun verotuksen painopisteen siirtäminen hankinnasta vuosittaiseen ajoneuvoveroon, romutuspalkkio, vähäpäästöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki sekä työsuhdeautojen veromuutokset.

Joukkoliikenteen ja kaupunkien kestävien kulkumuotojen kehittäminen: kaupunkien kestävä liikennejärjestelmäkehitys kokonaisvaltaisella maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelulla, paikallisliikenteen palveluiden vähäpäästöinen kalusto, joukkoliikenteen palvelutason jatkuva kehittäminen kestävän liikennepalvelukokonaisuuden runkona sekä jalankulun ja pyöräilyn edistäminen.

Uusiutuviin polttoaineisiin panostaminen: Jakeluvelvoitteen nosto 35 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Seuraavaan kymmeneen vuoteen raskaissa tiekuljetuksissa dieselpolttoaineelle ei arvioida olevan muita merkittäviä vaihtoehtoja. Jakeluvelvoite voidaan mahdollisesti kohdentaa tavaraliikenteeseen. Lisäksi jakeluvelvoitteen kannustavuutta tulee lisätä esimerkiksi tuotantotuella. Toimenpiteinä tiekartassa ovat myös biokaasun jakeluvelvoite 65 prosenttiin vuonna 2030. Vaihtoehtoja ovat lisäksi synteettiset, hiilineutraalit polttoaineet.

Kestävät liikenteen palvelut ja digitalisaatio: Liikenteen ja logistiikan digitalisaation ja palveluistumisen nopeuttaminen, matka- ja kuljetusketjujen sekä jakelulogistiikan kehittäminen investoinneilla, TKI-rahoituksella, erilaisin ohjauskeinoin, tieto-ohjauksella ja standardisoidulla päästöraportoinnilla. Lisäksi tulee edistää liikkumista korvaavia etäteknologioita.

Infrapanostukset liikennejärjestelmään: Rataverkon sähköistäminen ja tavaraliikenteen täsmäinvestoinnit (400 M€), raideliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen mittavilla ratahankkeilla (5–10 mrd.€) sekä investoinnit Saimaan kanavaan (80 M€) sisävesiliikenteen markkinaosuuden kasvattamiseksi. Tieinfran pullonkaulojen poisto mahdollistaisi energiatehokkaamman ajon ja muun muassa HCT-ajoneuvojen (high capasity transport) käytön. Teiden runkoverkon akuutti parantamistarve on 2–3 miljardia euroa. Lisäksi tieverkon kuntoa ja kunnossapitoa tulee kehittää ja investoida kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen ja raideinvestointeihin.

Kuva: Eri toimenpiteiden päästövähennyspotentiaali, osuus vaadittavista lisäpäästöistä nykykehitykseen nähden.

Kuvassa on eri toimenpiteiden päästövähennyspotentiaali. Suurimpina uusiutuvat polttoaineet ja biokaasu (yht 26 %), auto- ja ajoneuvoveromuutokset (17 %) ja tavaraliikenteen digitalisaatioratkaisut (10 %). Tiekartta viitoittaa matkaa vähähiiliseen liikenteeseen ja logistiikkaan

Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja logistiikan tiekartan ovat toteuttaneet yhteistyössä Palvelualojen työnantajat Palta, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, Autoalan Tiedotuskeskus, Logistiikkayritysten Liitto, Paikallisliikenneliitto, Linja-autoliitto ja Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland. Yhdessä organisaatiot edustavat merkittävää osaa Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen toimialasta. Työ on tehty yhdessä Afry / Pöyry Management Consultingin kanssa. Tiekartta kattaa kotimaan tie-, vesi- ja raideliikenteen.

Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja logistiikan tiekartta liittyy Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattuun työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan toimialojen tiekarttatyöhön, jossa eri toimialat laativat linjauksiaan Suomen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jossa etsitään keinoja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialojen tiekartan tavoitteena on tukea ja täydentää myös tätä ministeriön työtä.

Katso alta tiekartan julkistuswebinaarin tallenne:

Petri Laitinen

Toimialapäällikkö, logistiikka

VT