09.12.2022 -

Opintoihin kuuluva työharjoittelu on hyvä polku logistiikka-alan töihin

, , ,

Kuljetus- ja logistiikka-alan yritys FREJA Transport & Logistics työllistää pääkonttorillaan Turussa vuosittain 3–5 harjoittelijaa vuodessa. Valtaosa harjoittelijoista on tradenomiopiskelijoita Turun ammattikorkeakoulusta, jossa he opiskelevat liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmassa. Yritystä, oppilaitosta ja opiskelijoita hyödyttävä yhteistyö rakentuu luontevasti.

– Olemme alamme ainoa toimija tässä kokoluokassa, jolla on pääkonttori Turussa, joten koemme myös vastuuksemme tarjota oman alan harjoittelumahdollisuutta täällä logistiikka-alaa opiskeleville, tuotannosta vastaava Traffic Director Sampo Koulu sanoo.

FREJAssa harjoittelun kautta saatua käytännön työkokemusta arvostetaan.
Monet yrityksen pääkonttorissa Turussa työskentelevistä noin 40 työntekijästä ovat itsekin tulleet taloon harjoittelun ja kesätöiden kautta. Tästäkin syystä FREJAssa halutaan panostaa harjoittelijoiden ottamiseen: harjoittelu on hyvä kesätyöpolku, joka voi jatkua myös pitempiaikaiseen työsuhteeseen.

– Harjoittelujaksot ovat 2–4 kuukauden mittaisia ja sijoittuvat tavallisesti kevätkauteen. Työtehtävät sijoittuvat pääosin maantieliikenteen hoidon avustaviin tehtäviin, kuten kuljetustilausten, rahtikirjojen ja asiakkaille tehtävien raporttien tekemiseen. Työkielinä ovat suomi ja englanti. Koska kyse on kansainvälisestä liiketoiminnasta, englannin kielen taito on tällä alalla ehdoton edellytys, HR:stä vastaava Hanna Heinonen sanoo.

– Harjoittelijoilla on meille tullessaan jo hyvä perustieto alasta. Harjoittelujakson sisältö muotoutuu aina tarkemmin opiskelijakohtaisesti opiskelijan taitojen ja vahvuuksien mukaan, ja tietysti myös sen mukaan, missä tiimissä meillä on kulloinkin mahdollista tarjota harjoittelupaikka. Meillä ei ole varsinaista työpaikkaohjaajaa, vaan perehdyttäjäksi nimetään aina tiimissä sopiva henkilö, Sampo Koulu kertoo.

Oppilaitosten ja yritysten välistä vuorovaikutusta olisi hyvä lisätä.

Lähellä sijaitseva alan oppilaitos on hyvä kanava saada harjoittelijoita, mutta oppilaitosyhteistyötä voisi Koulun ja Heinosen mielestä myös kehittää ja lisätä molemminpuolista vuorovaikutusta. Olisi hyvä saada oppilaitoksilta enemmän ja aktiivisemmin tietoa niiden harjoitteluajankohdista, -kestoista ja siitä, mitä harjoittelun odotetaan sisältävän. Näin myös yrityksessä pystyttäisiin suunnittelemaan harjoittelujaksoja paremmin jo etukäteen. Toisaalta myös yrityksistä päin voitaisiin myös käydä vaikkapa luennoimassa oppilaitoksissa.

– Ihanteellista olisi saada logistiikan alan yrityksiä mukaan jo opetussuunnitelman suunnitteluvaiheeseen. Näin koulutus saataisiin alusta lähtien vastaamaan paremmin alan työelämän tarpeisiin, Heinonen pohtii.

Harjoittelua järjestäviä yrityksiä frejalaiset muistuttavat varmistamaan, että yrityksessä on varattu riittävästi resursseja harjoittelijan ohjaamiseen.

– Harjoittelijat tulee aina ottaa mukaan osaksi koko työyhteisöä. Meillä tähän kiinnitetään huomiota ja tätä toki edesauttaa se, että meillä on töissä paljon aikaisempina vuosina samasta oppilaitoksesta valmistuneita ja meillä harjoittelun tehneitä työntekijöitä. He osaavat hyvin tukea ja auttaa harjoittelijoita, Heinonen sanoo.

FREJA-konserni on Pohjoismaiden suurimpia yksityisessä omistuksessa olevia kuljetus- ja logistiikkayrityksiä, joka tarjoaa kansainvälisiä kuljetuspalveluja ja kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja. Suomen lisäksi FREJAlla on toimipisteitä Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Kiinassa. Vuonna 2021 FREJAn Suomen-toimipisteissä työskenteli 73 henkilöä ja liikevaihto oli 158 MEUR.

Oppilaitosyhteistyö

Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja antaa vastauksia osaajapulaan. Lue lisää miten yritykset ja oppilaitokset kommentoivat ja kehittäisivät yhteistyötä.

Lue lisää oppilaitosyhteistyöstä