09.04.2024 -

Työ & elämä: Joustotyössä työntekijällä on vapautta päättää työajan sijoittelusta ja työntekopaikasta

,

Joustotyöaika on työajan järjestämistapa, jossa työntekijä voi pääosin itse päättää työajan sijoittelusta ja työntekopaikasta. Kyseessä on suhteellisen uusi työajan järjestämistapa, sillä se on tullut lainsäädäntöömme vasta muutama vuosi sitten. Joustotyöajan tarkoituksena on vastata työn tekemisessä ja työn sisällöissä tapahtuneisiin muutoksiin kuten tietotyön lisääntymiseen ja sen aiheuttamaan työaikajoustojen tarpeeseen. Kokosimme artikkeliimme perustietopaketin joustotyöajasta.

Millaisiin tehtäviin joustotyöaika sopii?

Joustotyön käyttö on mahdollista, kun vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itse päättää. Joustotyössä työnantaja määrittää tehtävät ja tavoitteet, mutta työ ei ole ainakaan pääasiallisesti sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan. Se on siis mahdollinen aika- ja paikkariippumattomissa työtehtävissä, ja sopii siksi vaativiin ja itsenäisiin asiantuntijatehtäviin, joita voi pääosin tehdä myös etätyönä. Joustotyö ei taas sovi tehtäviin, joissa työ tulee tehdä tiettynä aikana ja tietyssä paikassa.

Joustotyöajasta tulee sopia

Joustotyöajan käyttöönotosta tulee sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Osapuolet sopivat työajan sijoittelulle tietyt reunaehdot, joiden sisällä työntekijä voi itse määritellä, milloin ja missä tekee työnsä.

Sopimus tehdään kirjallisesti, ja siinä on sovittava vähintään seuraavista asioista:

 • Päivistä, joille työaikaa voidaan sijoittaa.
  Lähtökohtana on, että työtä tehdään arkipäivinä, mutta osapuolet voivat sopia, että työtä voi tehdä esimerkiksi kuutena tai neljänä päivänä viikossa.
 • Viikoittaisen vapaa-ajan sijoittamisesta.
  Osapuolet voivat sopia esimerkiksi, että sunnuntai on aina vapaapäivä. He voivat sopia myös siitä, että työntekijä voi halutessaan työskennellä kaikkina viikonpäivinä, jolloin työnantaja seuraa viikkolevon toteutumista työntekijän toimittaman työaikakirjanpidon perusteella.
 • Mahdollisesta kiinteästä työajasta.
  Jos työnantajalla on tarve varmistaa työntekijöiden läsnäolo tai tavoitettavuus tiettyinä aikoina, osa työajasta voi olla kiinteää työaikaa. Vähintään puolet työajasta on kuitenkin oltava sellaista, jonka sijoittamisesta työntekijä voi itse pättää. Kiinteä työaika ei saa sijoittua klo 23–06 välille.
 • Mitä työaikaa sovelletaan, jos joustotyösopimus päättyy.

Joustotyöstä voi olla määräyksiä myös työehtosopimuksissa, joten siitä sopiessa on hyvä tarkistaa oman työehtosopimuksen määräykset. Työehtosopimuksella ei silti voida rajoittaa joustotyöajan käyttöä.

Työaika joustotyössä

Joustotyö ei lisää työntekijän työaikaa vaan työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa neljän kuukauden tasoittumisjakson aikana. Työaikaa siis seurataan, mutta järjestely mahdollistaa työajan vapaamman sijoittelun. Sen sijaan, että työnantaja määrittelisi työajan sijoittelusta tarkasti, työtä ohjaavat enemmänkin työnantajan määrittämät työtehtävät, tavoitteet ja kokonaisaikataulu.

Joustotyössä tärkeää on molemminpuolinen luottamus ja toimiva yhteistyö

Joustotyöaika helpottaa työntekijän mahdollisuutta yhdistää työ ja muu elämä, mikä lisää työtyytyväisyyttä. Samalla joustotyöaika antaa työntekijälle paljon vastuuta siitä, että työ tulee hoidetuksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti huomioiden myös työnantajan tarpeet. Työaikajärjestely perustuukin osapuolten väliseen luottamukseen ja toimivaan yhteistyöhön.
Hyvin toimiessaan joustotyö voi työnantajan näkökulmasta toimia yhtenä veto- ja pitovoimatekijänä.

Joustotyöajan käytännöissä työnantajan tulee muistaa myös työntekijöiden tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu. Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, joustotyöajan käyttöönotosta ja käytännöistä tulee keskustella osana säännönmukaista vuoropuhelua. Työaika-asiat on hyvä huomioida myös osana työyhteisön kehittämissuunnitelmaa. Koska joustotyöaikaa käytetään usein etätyön yhteydessä, siihen liittyvät käytännöt tulee huomioida ja käydä läpi myös etätyökäytäntöjen yhteydessä.

Työnantaja, huomioi joustotyöajassa ainakin nämä asiat:

  • Selvitä, onko työntekijän työstä vähintään puolet sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itse päättää.
  • Tarkista sovellettavan työehtosopimuksen määräykset joustotyöstä.
  • Muista, että joustotyöajasta tulee sopia kirjallisesti.
  • Luo työpaikalle selkeät ja tasapuoliset joustotyöajan käytännöt.
  • Kiinnitä huomiota yhteistyön ja luottamuksen rakentumiseen.

Joustavuutta työaikaan tuo myös liukuvan työajan järjestely. Siitä lisätietoa löydät artikkelistamme Työ & elämä: Liukuva työaika tuo molemminpuolista joustoa.

Paltan jäsenille lisätietoa liukuvasta työajasta ja muista työsuhdekysymyksistä on koottu Paltapalveluun. Paltapalvelu on kaikkien jäsentemme käytössä, mutta vaatii ensin rekisteröitymisen käyttäjäksi. Jos olet jäsenemme, eikä sinulla vielä ole tunnuksia, rekisteröitymisen ja tunnusten hankkimisen löydät täältä.