01.11.2023 -

Liikkeen luovutus – mitä tapahtuu työsuhteen ehdoille ja sovellettavalle työehtosopimukselle?

Emilia Uotila

Asiantuntija, Työmarkkinat

,

Liikkeen luovutuksessa saattaa herätä kysymyksiä, mitä siirtyvien työntekijöiden työsuhteiden ehdoille tapahtuu tai mitä työehtosopimusta liikkeen luovutuksen jälkeen noudatetaan. Paltan asiantuntija Emilia Uotila kokosi blogiinsa keskeisiä huomioitavia asioita liikkeen luovutuksesta.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät automaattisesti uudelle työnantajalle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Oikeuskäytännössä, kuten esimerkiksi ratkaisussa TT 2010-122, on katsottu, että myös luottamusmiehellä on ollut velvollisuus siirtyä liikkeen osan luovutuksen yhteydessä. Luottamusmiehen siirtymisen osalta on kuitenkin hyvä tarkistaa sovellettavan työehtosopimuksen mahdolliset kirjaukset.

Jos työntekijä ei kuitenkaan halua siirtyä luovutuksensaajan palvelukseen, hän voi irtisanoutua luovutuspäivästä ilman irtisanomisaikaa, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta viimeistään kuukautta ennen. Jos työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta. Jos työntekijä päättää työsopimuksensa siksi, että hänen työnsä ehdot heikkenevät olennaisesti liikkeen luovutuksen johdosta, luovutuksensaajana olevan työnantajan katsotaan olevan vastuussa työsuhteen päättymisestä.

Liikkeen luovutuksen yhteydessä työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle eli luovutuksensaajalle. Yhteistoimintalaissa on lisäksi liikkeen luovuttajaa ja luovutuksensaajaa koskeva tiedottamisvelvoite, jonka mukaan henkilöstönedustajalle tulee selvittää muun muassa luovutuksen ajankohta, syyt, työntekijöille aiheutuvat seuraukset sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Luovuttaja ja luovutuksensaaja voivat täyttää tiedottamisvelvoitteen myös yhdessä.

Mitä työsuhteiden ehdoille tapahtuu liikkeen luovutuksessa?

Työntekijät säilyttävät entiset työsuhteiden ehdot. Liikkeen luovutus ei ole peruste työsuhteen ehtojen muuttamiselle. Käytännössä tämä voi johtaa siihen, että vanhojen työntekijöiden ja luovutettujen työntekijöiden työsuhteiden ehdot voivat olla luovutuksen jälkeen osittain erilaiset. Luovutettujen työntekijöiden ehdot saattavat olla esimerkiksi palkan osalta paremmat kuin luovutuksensaajan palveluksessa jo olevilla samaa työtä tekevillä työntekijöillä. Tällöin vaatimuksia saman palkan maksamisesta esimerkiksi tasa-arvon tai tasapuolisuuden perusteella ei voida pätevästi esittää, jos erot johtuvat toteutuneesta liikkeen luovutuksesta. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus korjata epäyhdenvertainen tilanne kohtuullisen ajan kuluessa huonontamatta kuitenkaan luovutuksessa siirtyneiden työntekijöiden työsuhteen ehtoja.

Olemassa olevien työsuhteiden ehtojen noudattamisvelvoite ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki edut pysyisivät kokonaan muuttumattomina. Luovuttava yritys on voinut tarjota sellaisia henkilökuntaetuja, jotka eivät siirry luovutuksensaajan vastattavaksi, kuten oikeus lomamökin käyttöön, joululahjat tai oikeus ostaa tuotteita henkilökunta-alennuksella. Jos edun toteuttaminen on luovutuksen jälkeen mahdotonta, luovutuksensaaja ei luonnollisesti pysty täyttämään sitä. Esimerkiksi näin voi olla, jos työsopimuksessa on sovittu ruokailusta työnantajan ruokalassa ja luovutuksensaajalla ei ole työpaikkaruokalaa lainkaan.

Luovutuksensaajalla on kuitenkin oikeus työsopimuslain mukaisesti muuttaa työsuhteen ehtoja, mikäli muutokselle on irtisanomisperusteet olemassa. Myös työnjohtovallan perusteella tehtävät muutokset ovat mahdollisia kuten yleensä. Muutosten syynä ei voi kuitenkaan olla luovutus itsessään. Näissä tilanteissa tulee myös muistaa mahdolliset yhteistoimintalain kautta tulevat velvoitteet.

Mikä työehtosopimus tulee sovellettavaksi?

Työehtosopimuslain 5 §:n mukaan luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, johon luovuttaja oli sidottu luovutushetkellä. Merkitystä ei ole sillä, vaikka luovutuksensaaja olisi jo entuudestaan sidottu toiseen työehtosopimukseen. Myös työntekijöiden työrauhavelvollisuus siirtyy työehtosopimuksen mukana.

Luovuttajaa sitonutta työehtosopimusta on velvollisuus kuitenkin noudattaa vain siihen saakka, kunnes kyseisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyy. Tämän jälkeen noudatettavaksi tulee työehtosopimus, jota luovutuksensaaja on normaalisti velvollinen soveltamaan kyseistä työtä tekeviin työntekijöihin. Oikeuskäytännön mukaan uusiin palkattuihin työntekijöihin saadaan soveltaa omaa työehtosopimusta jo ennen luovuttajan työehtosopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Rajat ylittävät liikkeen luovutukset

Jos työntekijä siirtyy luovutuksen mukana pysyvästi Suomesta ulkomaille asumaan ja työhön, ei Suomen lainsäädäntö tule enää ensisijaisesti sovellettavaksi laiksi työsuhteessa. Jos liiketoimintakokonaisuus luovutetaan Suomesta ulkomaille, soveltuu kuitenkin luovuttajan toimenpiteisiin vielä Suomen lainsäädäntö, esimerkiksi irtisanomiskielto luovutuksen takia. Rajat ylittävissä luovutuksissa luovutuksensaajan on myös noudatettava ennen luovutusta voimassa ollutta työehtosopimusta niin kauan kuin uusi työehtosopimus solmitaan tai aikaisemman voimassaolo lakkaa. Oikeuskirjallisuudessa on myös katsottu, että takaisinottovelvoitteen ollessa pakottavaa oikeutta, voi kyseinen velvoite siirtyä rajat ylittävissä luovutuksissa luovutuksensaajan vastattavaksi.

Tältä kirjoittajalta myös