21.02.2024 -

Ovathan yrityksessäsi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat kunnossa?

Emilia Uotila

Asiantuntija, Työmarkkinat

Tiedämme kaikki, että työympäristö, jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, on tärkeä osa työhyvinvoinnin ja yrityskulttuurin rakentumista. Nykyään työpaikoilla puhutaan yhä useammin myös inklusiivisuudesta. Sillä tarkoitetaan monimuotoisuuden huomioimista ja kaikkia – mm. taustasta, iästä, sukupuolesta riippumatta – mukaan ottavaa toimintatapaa.

Hyödyt monimuotoisuuden tunnistamisesta ja johtamisesta näkyvät arjessa: monimuotoiset tiimit ovat usein luovia ja innovatiivisia. Erilaiset näkökulmat todennäköisesti johtavat parempaan päätöksentekoon ja tuloksiin.  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen ovat yrityksille myös lakisääteisiä velvoitteita. Ne on hyvä nähdä tilaisuutena tunnistaa ja korjata mahdolliset sukupuoleen tai erilaisuuteen liittyvät epäkohdat työpaikalla ja kehittää omaa toimintaa.

Mitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tulee sisältää?

Tasa-arvosuunnitelma tulee laatia, mikäli yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma tulee päivittää vähintään joka toinen vuosi.

Tasa-arvosuunnitelmassa tulee olla esimerkiksi selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta sekä konkreettisia toimenpiteitä, miten tasa-arvoa edistetään ja palkkatasa-arvo saavutetaan. Suunnitelmassa voi kiinnittää esimerkiksi huomiota siihen, kuinka työntekijöiden tasapuolisia mahdollisuuksia uralla etenemiseen edistetään työyhteisössä.

Tasa-arvosuunnitelmaan liitettävässä palkkakartoituksessa tulee eritellä naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin sekä kartoittaa tehtävien luokitukset, palkat ja palkkaerot sukupuolittain. Palkkakartoitus auttaa tunnistamaan mahdollisia palkkaeroja ja tekemään tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. Palkoissa olevat erot puhuttavat usein, vaikka kyse ei olisikaan eri sukupuolen edustajista. Mikäli samasta työstä maksetaan erilaista palkkaa, on tilanne altis riidalle. Luonnollisesti palkkaeroille voi olla kuitenkin hyväksyttäviä syitä. Kannattaa tutustua esimerkiksi tänä vuonna annettuun korkeimman oikeuden ratkaisuun koskien palkkaeroa liikkeen luovutustilanteessa (KKO 2024:9). 

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa tulee olla työnantajan yhdenvertaisuustilanteen arvioinnin johtopäätökset ja kuvaus siitä, miten tällaiseen johtopäätökseen on päädytty. Työnantajan tulee tunnistaa tarpeet ja konkreettiset toimenpiteet yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Myös haasteet tulee tässä yhteydessä tunnistaa. Avoimuus ja tiedon jakaminen ovat olennaisia asioita yhdenvertaisuuden saavuttamisen kannalta. 

Hyvin tehdyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat selkeyttävät organisaation toimintatapoja, tehostavat sisäistä tiedonkulkua ja helpottavat esihenkilöiden työtä. Oman yrityksen suunnitelmia on hyvä arvioida säännöllisesti ja päivittää tarvittaessa. Hyvää perustietoa ja opastusta suunnitelmien toteuttamiseen tarjoaa esimerkiksi Paltalexin 6.3.2024 järjestämä koulutus Työpaikan henkilöstösuunnitelmat – miten niitä laaditaan? Lisätietoja koulutuksesta löydät täältä.

Tältä kirjoittajalta myös