27.12.2023 -

Sosiaalinen vastuullisuus on tärkeä osa liiketoimintaa

Mirella Drushinin

Asiantuntija, Työmarkkinat

,

Sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmat ovat viime aikoina nousseet vahvasti esille ja osaksi yritysten vastuullisuustyötä. Esimerkiksi EK:n vastuullisuusbarometrin mukaan sosiaalinen vastuullisuus on ollut yritysten merkittävin vastuullisuuden osatekijä jo useamman vuoden ajan. Jopa noin 80 % pk-yrityksistä näkee sosiaalisen vastuullisuuden osatekijät, kuten henkilöstön hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen merkittävimpinä vastuullisuuden alueina.

Kun ympäristövastuulla tarkoitetaan yrityksen toiminnan vaikutuksia ympäristöön, sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan yleensä niitä vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla on ihmisiin.

Sosiaalinen vastuullisuus sisältää laajasti erilaisia asioita aina tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ihmisoikeuksiin, monimuotoisuuteen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Myös esimerkiksi erilaisten osaamisten arvostamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn voin nähdä osana sitä.

Sosiaalisesti vastuullinen yritys houkuttelee asiakkaita, sijoittajia ja työntekijöitä

Aiemmin sosiaalista vastuullisuutta on saatettu pitää pehmeinä asioina, mutta nykyisin sen tunnistetaan olevan osa liiketoiminnan ydintä, johon on tärkeä panostaa.

Palvelualoilla osaava työvoima on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailutekijöistä sekä kasvun mahdollistajista. Sosiaalisesti vastuullinen yritys, jossa esimerkiksi kehitetään työhyvinvointia ja sen johtamista, houkuttelee näitä osaajia. Työntekijät arvostavat myös sitä, että yritys toimii eettisesti suhteessa ulkopuolisiin toimijoihin. Kyse on siis tärkeästä veto- ja pitovoimatekijästä. Työoloista ja esimerkiksi tasa-arvosta huolehtiminen heijastuu positiivisesti myös asiakaspalveluun.

Myös kuluttajat ovat valveutuneita. Yhä useampi haluaa varmistaa, ettei tuotannossa ole käytetty esimerkiksi lapsityövoimaa tai muita epäeettisiä valmistusmenetelmiä. Siksi yritysten on kiinnitettävä huomiota tuotantoketjunsa sosiaalisiin näkökohtiin.

Vastuullisuusnäkökulmat ovat yhä tärkeämpiä myös rahoittajille ja sijoittajille. Enää ei riitä, että yritys toimii vastuullisesti suhteessa omaan taloudelliseen tilaansa, vaan huomio kiinnittyy myös siihen, mikä on yrityksen vaikutus ihmisiin ja yhteisöihin.

Myös EU-lainsäädännöllä pyritään ohjaamaan rahoitusta vastuullisesti toimiviin yrityksiin. Sosiaalinen vastuullisuus huomioidaan EU-tasolla yhä vahvemmin, mistä esimerkkinä voi mainita implementointivaiheessa olevan kestävyysrapotointidirektiivin. Vuoden 2024 alusta voimaan tuleva lainsäädäntö velvoittaa yrityksiä raportoimaan sosiaalisesta vastuullisuudesta. Suuryritysten ja pörssiyritysten on osana toimintakertomustaan tehtävä kestävyysraportti, joka sisältää mm. tietoja tuotteiden ja palveluiden arvoketjusta. Vaiheittain kestävyysraportointivelvollisuudet tulevat koskemaan myös pienempiä yrityksiä.

Miten yritys voi lähteä liikkeelle?

Koska sosiaalista vastuullisuutta voi lähestyä monista eri näkökulmista, voi se tarkoittaa eri yrityksille eri asioita. Siinä missä yksi yritys haluaa varmistua oman henkilöstön monimuotoisuudesta tai osaamisen kehittämisestä, toiselle tärkeää on, että alihankintaketjut toimivat eettisesti.

Miten yritys sitten voi löytää oman tapansa sosiaalisen vastuun toteuttamiselle? On lähdettävä liikkeelle yrityksen strategiasta, omista arvoista ja eettisistä toimintaohjeista. Täytyy selvittää, mikä on juuri meille tärkeää ja mitkä ovat meille olennaisia sosiaalisen vastuullisuuden osatekijöitä omassa toimintaympäristössämme. Mitä sidosryhmämme arvostavat, mitä työntekijämme arvostavat ja mitä asiakkaamme arvostavat? Tämän jälkeen voi lähteä asettamaan konkreettisia tavoitteita ja tekemään suunnitelmaa niiden toteuttamiseksi.

Uuden vuoden kynnyksellä kannustan pohtimaan, millaista sosiaalista vastuullisuutta juuri minun tai yrityksemme olisi tärkeää toteuttaa ensi vuonna.

Vastuullista uutta vuotta!

Tältä kirjoittajalta myös