03.02.2022 -

Lausunto hallituksen esityksestä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes kierros)

Työ- ja elinkeinoministeriölle, VN/1587/2022

Palvelualojen työnantajat Palta kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta, jota ehdotetaan muutettavan niin sulkemiskorvauksen kuin kustannustuen osalta.

Palta pitää niin sulkemiskorvausta kuin kustannustuen kuudetta kierrosta erittäin tarpeellisena. Useilla palvelualoilla on tarvetta tuelle niiden toimintaan suoraan tai välillisesti kohdistuneiden rajoitusten vaikutusten johdosta.

Yhteensä Palvelualojen työnantajat Paltan edustamat palvelualat ovat menettäneet korona-aikana yli 10 miljardia euroa liikevaihtoa.  Yli 16 000 palveluyritystä on lopettanut toimintansa korona-aikana, ja uusia yrityksiä on perustettu palvelualoille aiempaa vähemmän. Useiden alojen liikevaihto oli viime vuoden marraskuussa useita kymmeniä prosentteja alle koronaa edeltävän tason.

Paltalla ei ole erityistä huomautettavaa esitykseen sulkemiskorvauksen osalta, kustannustuen osalta pyydämme huomioimaan seuraavaa:

Esityksen mukaan kustannustuki kohdistettaisiin viidennen tuen malliin erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille lakiin otettavan toimialalistauksen mukaan. Tukikelpoisia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus joko suoraan tai merkittävään asiakaskuntaan.

Palta korostaa, aikaisemminkin esittämämme mukaisesti edelleen sitä, että tuen piiriin tulee aina olla aidosti mahdollista päästä harkinnanvaraisen prosessin kautta kriteerien täyttyessä. Tämän tueksi muistutamme edelleen, että toimialaluokitus ohjaavana tekijänä asettaa pahimmillaan samalla alalla toimivia yrityksiä eriarvoiseen asemaan, koska päätoimiala on lähinnä tilastollinen tieto ja toimii huonosti mm. monitoimialayritysten kohdalla. Toimialarajoitukset eivät saa johtaa minkäänlaisiin väliinputoamisiin.

Suomen soveltama, monia muita maita huomattavasti alempi, yhteenlaskettavien tukien enimmäismäärä rajoittaa täysin kohtuuttomasti mahdollisuutta saada tukea. Kriisin pitkittyminen ja siihen liittyvät jatkuvat ja ennakoimattamot rajoitukset ovat johtaneet siihen, että tukikatto on tullut vastaan entistä laajemmalle joukolle toimijoita. Palta vaatii, että tukikohtainen enimmäismäärä tulee nostaa 10 miljoonaan euroon.

Vertailukausien osalta Palta pitää kohtuuttomana esitettyä muutosta, jonka mukaan vertailukohdaksi muutettaisiin koronakriisin aikainen liikevaihdon alenema (esityksessä syys-marraskuu 2021.) Aikaisemmissa kustannustuissa vertailukohtana on ollut pandemiaa edeltävä aika.

Tätä muutosta on perusteltu sillä, että yrityksillä on ollut mahdollisuus sopeutua kriisiin ja rajoituksiin sekä sillä, että näin tuen piiriin saadaan myös koronakriisin aikana perustettuja yrityksiä. Paltan mielestä on huomioitava, että pandemian kesto, sen ennakoimattomuus sekä alati muuttuvat rajoitukset ovat merkittävästi vaikeuttaneet eri toimijoiden sopeutumista. Nyt kun näyttää siltä, että pandemia on lopultakin menettemässä voimaansa, on yritysten näkökulmasta kohtuutonta muuttaa vertailukautta esitetyllä tavalla. Lisäksi esitetty malli ei huomioi lainkaan yritysten myynnissä tapahtuvaa kausivaihtelua.

Palta esittääkin, että vertailukaudessa palataan samaan käytäntöön kuin aikaisemmissa kustannustuissa eli vastaavaan aikaan ennen pandemiaa. Kuudennen kustannustukikierroksen osalta se tarkoittaa 1.12.2019-28.2.2020 välistä aikaa. Jotta myös pandemian aikana perustetut yritykset voisivat päästä tuen piiriin, esitämme, että niiden osalta sovellattaisiin nyt esityksessä olevaa vertailukautta. 

Lopuksi Palta haluaa korostaa ja kiittääkin, että esityksessä on laskettu omavastuuta ja liikevaihdon alenemavaadetta 20 prosenttiin aiemmasta 30 prosentista. Tämä on ensiarvoisen tärkeää säilyttää lopullisessa hallituksen esityksessä.

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi