10.08.2023 -

Lausunto: Hallituksen esitys uudeksi päästökauppalaiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö
Lausuntopyyntö: TEM078:00/2022

Tausta

Palvelualojen työnantajat Palta ry. kiittää ministeriöitä mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä uudeksi päästökauppalaiksi.  

Palta edustaa esimerkiksi liikenne- ja logistiikkapalveluita tuottavia yrityksiä. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto, ja edustamme yli 2 000 jäsentämme.

Yksityiset palvelualat ovat korvaamattoman tärkeitä Suomen taloudelle, sillä (ilman kauppaa) ne

  • tuottavat noin 41 % Suomen BKT:sta;
  • työllistävät noin miljoona ihmistä;
  • tuottivat kaksi kolmasosaa Suomen työllisyyden kasvusta vuosina 2016 – 2019.
  • Lisäksi palveluiden osuus Suomen bruttoviennistä on noin 30 %.

Meri- ja lentoliikenteen päästökauppatuloilla on tuettava alojen vihreää siirtymää

Sekä meri- että lentoliikenteen kustannukset tulevat lähivuosina kasvamaan merkittävästi EU:n ilmastopolitiikan vuoksi. Yksinään päästökauppa aiheuttaa Suomen meriliikenteelle arviolta 500—600 miljoonan euron ja lentoliikenteelle 115—280 miljoonan euron kustannukset vuonna 2030. Kustannuksia kasvattavat merkittävästi myös muut EU:n ilmastotoimet.

Lisäksi molempien alojen katsotaan yleisesti kuuluvan ns. ”hard to decarbonise” -toimialoihin, eli päästöjen vähentäminen on haastavaa ja kallista. Keskeinen päästövähennyskeino on puhtaat polttoaineet, jotka ovat kuitenkin vielä selvästi fossiilisia polttoaineita kalliimpia.

Molempien toimialojen päästövähennyksiä tuleekin tukea riittävän rahoituksen kautta. Esimerkiksitoimialojen osuus päästöoikeuksien huutokauppatuloista tulee käyttää kyseisten alojen vihreän siirtymän edistämiseksi Suomessa.

Ahvenanmaan saaripoikkeuksen käyttö on kannatettavaa

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että Suomi hyödyntäisi päästökauppadirektiivin mahdollistamaa ns. saaripoikkeusta. Sen mukaan jäsenvaltio voi päättää, ettei soveltamisalaan kuulu matkustaja-autolauttojen tai muiden matkustaja-alusten kuin risteilijöiden matkat alle 200 000 asukkaan saarella sijaitsevan sataman ja samassa jäsenvaltiossa sijaitsevan sataman välillä. Saaripoikkeusta sovellettaisiin Ahvenanmaahan vuoden 2030 loppuun asti.

Palta kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettavaa saaripoikkeuksen käyttöä. Poikkeus lieventää ilmastotoimien toimialalle aiheuttamaa kustannusrasitusta.

Poikkeuksen käyttö ei ole merkittävä ongelma alan vihreälle siirtymälle, sillä kannustimet päästöjen vähentämiseen säilyvät joka tapauksessa voimassa. Ensinnäkin alaan kohdistuu kustannuspaineita muistakin politiikkatoimista kuin päästökaupasta. Toiseksi poikkeus koskee päästöjä vain Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliseltä osuudelta mutta ei Ahvenanmaan ja Ruotsin väliseltä osuudelta usein samasta matkasta. Lisäksi poikkeus on määräaikainen vain vuoteen 2030 asti. Poikkeuksen käyttö ei myöskään pienennä valtion saamia päästöoikeuksien huutokauppatuloja.

Voit ladata lausunnon PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki                                       Mikko Paloneva

Johtaja, elinkeinopolitiikka                    Asiantuntija, elinkeinopolitiikka

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi