17.01.2022 -

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriölle, VN/32784/2021 

Palvelualojen työnantajat Palta ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta esitysluonnoksesta. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto ja edustaa yli 2 000 palvelualoilla toimivaa yritystä ja yhteisöä muun muassa logistiikka-, informaatio- ja viestintä-, asiantuntijapalvelu-, hallinto- ja tukipalvelu- sekä viihde- ja virkistystoimialoilla.

Tartuntatautilain esitysluonnoksessa ehdotetaan koronatodistuksen kansallisen käytön laajentamista. Toiminnanharjoittajat ja tilaisuuksien järjestäjät saisivat edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä asiakkailta sekä toimintaan ja tilaisuuksiin osallistuvilta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä lain nojalla.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että aluehallintovirasto tai kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voisi velvoittaa toiminnanharjoittajia edellyttämään EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä.

Koronatodistuksen vapaaehtoinen käyttöönottomahdollisuus

Palvelualojen työnantajat Palta kannattaa koronatodistuksen vapaaehtoisen käytön laajentamista esitetyllä tavalla eli tilanteisiin, joihin ei kohdistu rajoituksia.

Vapaaehtoinen koronapassin käyttö on jo nyt mahdollista, mutta esitys selkeyttää ja vähentää tulkinnanvaraisuuksia näissä tilanteissa. Kuten esityksessä hyvin todetaan, on kyse mahdollistavasta säännöksestä, joka säädettäisiin lähinnä oikeusvarmuussyistä.

Koronatodistuksen käyttöönottaminen viranomaisen määräyksestä Palvelualojen työnantajat Palta ei kannata aluehallintovirastolle tai kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle annettavaa oikeutta velvoittaa toiminnanharjoittajia edellyttämään koronatodistuksen esittämistä, rajoittamaan asiakasmäärää tai toteuttamaan terveysturvallisuustoimia asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin.

Kyseinen esitys olisi erittäin merkittävä muutos tämänhetkiseen käytäntöön, jossa toiminnanharjoittaja itse päättää koronatodistuksen käyttöönotosta. Sen soveltamisala olisi myös hyvin laaja kattaen lähtökohtaisesti kaikki asiakastilat. Kuten esityksessäkin hyvin todetaan, tämän ”laajan soveltamisalan takia säännöksen kohteena olevia toimialoja on erittäin haastavaa arvioida”.

Palta katsoo, että lähikontaktien ehkäisemisen toimet sekä koronatodistuksen vaatiminen tulee jatkossakin olla toiminnanharjoittajan itsensä harkinnassa. Toimijoilla on lähtökohtaisesti viranomaista huomattavasti paremmat edellytykset esimerkiksi arvioida sitä, miten sen käyttämissä tiloissa lähikontakteja voidaan parhaiten ja järkevimmin ehkäistä. Emme siis näe perustelluksi muuttaa 58 §:ää esitetyllä tavalla.

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi