07.04.2021 -

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta: 5 b § Tapahtumatakuun hakeminen ja myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriölle, VN/8950/2021

Hallitus valmistelee uutta tukea vakiintuneille tapahtumajärjestäjille. Tapahtumatakuu olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista.

Säännöksessä tarkoitettuja yleisötapahtumia voivat olla esimerkiksi taide- ja kultuurifestivaalit, muuten kuin ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana järjestetyt konsertit ja näyttelyt, yleisölle avoimet hengelliset kesäjuhlat sekä vastaavat tapahtumat.

Esitetyn mukaisesti Valtiokonttori voisi myöntää hakemuksesta ennakollisen maksusitoumuksen (tapahtumatakuu) koskien vähintään 200 henkilön yleisötapahtumaa, jonka järjestää vakiintunut, ammattimainen tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa varten. Tapahtumatakuu ei koskisi ympärivuotista tapahtumatoimintaa.

Palvelualojen työnantajat Palta ry (myöh. Palta) kiittää mahdollisuudesta lausua aiheesta seuraavaa.

Palta tukee hallituksen valmistelussa olevaa tapahtuma- ja kulttuurialalle suunnattua niin sanottua tapahtumatakuuta, jonka puitteissa voitaisiin korvata tappioita tapahtumanjärjestäjälle tapahtumien peruuntuessa kokoontumisrajoitusten seurauksena. Korostamme, että tämän esityksen valmistelussa on kuitenkin syytä huomioida laajasti tapahtumiin liittyvä arvoketju kokonaisuudessaan.

Tapahtuman henkilörajaukseksi esitetään nyt 200 henkilöä. Palta kaipaa esitykseen vahvempaa perustelua, miksi tähän rajaukseen on päädytty. Myös tämän rajan laskemista tulisi harkita.

Esityksessä kerrotaan, että tukea myönnettäisiin valtion talousarvion puitteissa. Palta pitää välttämättömänä, että tuen maksaminen ei vaarannu ja sille varataan riittävä määräraha.

Tapahtumatakuun myöntäminen edellyttäisi esityksen mukaan, että tapahtuman järjestäjänä olisi vakiintunut, ammattimainen tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa varten. Tapahtumanjärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttäisi muun muassa, että sillä olisi palveluksessaan palkattua henkilöstöä tapahtuman järjestämistä varten. Palta pitää tärkeänä, että määrittelyt tapahtumanjärjestäjän ammattimaisuuden ja pysyvän organisaation osalta olisivat esitetty selkeästi.

Esitetty luonnos määrittelee yleisötapahtumiksi esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, mutta jättää auki monien erilaisten ammattimaisten harraste- ja urheilutapahtumien kohtalon, jotka eivät ole ympärivuotista esitys-, konsertti- tai teatteritoimintaa tai sarjamuotoisia urheilutapahtumia. Esimerkiksi monet yritykset,lajiliitot ja rekisteröidyt yhdistykset ovat mukana järjestämässä yleisöllekin avoimia tapahtumia ja leirityksiä oheistapahtumineen. Näiden järjestelytoiminta on useimmiten ammattimaista ja palkatun henkilöstön valmistelemaa. Palta pitää tärkeänä, että myös nämä otettaisiin huomioon takuun piirissä jajatkovalmistelussa.

Tapahtumatakuu koskisi yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6. – 30.9.2021 välisenä aikana. Palta esittää, että ajanjaksoon lisättäisiin myös 1.-31.5.2021 välinen ajanjakso, joka voidaan katsoa perustellusti kesäloma- ja kesätapahtumakaudeksi.

Palta katsoo, että lähtökohtaisesti viranomaispäätökseen perustuvassa sulkutai toiminnanrajoitustilanteessa tulisi korvauksen olla täysimääräinen, kuten olemme esittäneet myös kiinnipitokorvauksen yhteydessä. Korvauksen enimmäismäärä 1.800.000 euroa on linjassa tässä vaiheessa muiden tukimuotojen kanssa. Tätä suurempien tapahtumien osalta tulee harkita omaa takuumallia.

Kunnioittavasti

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Tuomas Ylitalo
Asiantuntija, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi
Ei kuvaa

Tuomas Ylitalo

,

tuomas.ylitalo@palta.fi