08.08.2022 -

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriölle, VN/6606/2022

Lausunnon kohteena olevan täydentävän hallituksen esityksen päätavoitteena on uudistaa alkuperäisen hallituksen esityksen seuraamuksia koskeva 23 luku. Samalla ehdotetaan muutoksia eräisiin alkuperäisen hallituksen esityksen säännöksiin, joissa on ilmennyt korjaamisen tai täydentämisen tarve eduskuntakäsittelyn aikana.

Palvelualojen työnantajat Palta ry yhtyy jäsentensä, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) sekä Posti Oy, asiasta antamiin lausuntoihin. Molemman tahon antamissa lausunnoissa on nostettu esille ehdotettu muutos lain 14 §:n 2 momenttiin siten, että luvan- tai ilmoituksenvarainen kuorman käsittely tiekuljetuksessa laajennettaisiin koskemaan räjähteiden sijaan yleisesti vaarallisia aineita.

Lupa- tai ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen koskemaan ”vaarallisia aineita” lakipykälässä on nähdäksemme epämääräinen ja lavea, sillä esitysluonnoksessa ole juuri tarkemmin avattu, mitä vaarallisia aineita luvanvaraisuus koskisi. Hallituksen esityksen luonnoksen säännöskohtaisissa perusteluissa todetaan, että tarkoituksena on rajoittaa räjähteiden lisäksi myös muiden ADR-sopimuksen määräyksissä tarkoitettujen aineiden tarpeetonta kuormaamista ja purkamista yleisellä paikalla, joissa toiminnan turvallisuudesta ei voida varmistua. Tällaisia muita vaarallisia aineita olisivat perustelujen mukaan ”esimerkiksi myrkyllisten aineiden luokkaan kuuluvat erittäin myrkylliset aineet kuten eräät syanidit”.

Ehdotettu säännös on nyt kirjoitettu siten, että potentiaalisesti se voisi koskea kaikkia mahdollisia vaarallisia aineita. Toisin sanoen kaikkien vaarallisten aineiden kuormaaminen tai purkaminen taajamassa edellyttäisi lupaa poliisilta tai taajaman ulkopuolella poliisille tehtyä ilmoitusta. Lupa- ja ilmoitusmenettelyn ulottaminen kaikkien vaarallisten aineiden kuorman käsittelytoimiin tiekuljetuksissa olisi käytännössä mahdoton tehtävä niin lähettäjien, kuljetusyritysten kuin ilmoituksia käsittelevän poliisihallinnon näkökulmasta ja aiheuttaisi laajasti hallinnollista byrokratiaa vaarallisten aineiden kanssa tekemisissä oleville tahoille.

Palta yhtyy jäsenyrityksensä Posti Oy:n ehdotukseen, jossa esitetään, että lakiesityksen 14 §:n sanamuotoa täsmennetään. Säännöksen tulisi kohdistua joko aiemman ehdotuksen mukaisesti vain räjähteisiin, tai vaihtoehtoisesti rajattuna vain suuren riskin sisältäviin vaarallisiin aineisiin. Säännöksen sanamuodon tulisi vastata perusteluista ilmenevää tarkoitusta eli lupa- ja ilmoitusmenettelyn ulottamista nimenomaan vaarallisimpien luokitusten aineisiin. Tarkempi rajaus on välttämätöntä tehdä ja se voitaisiin toteuttaa esimerkiksi viittauksella ADR-sopimuksessa määritellyn suuren riskin sisältävän vaarallisen aineen luokitukseen (taulukko 1.10.3.1.2).

Muilta osin Palta viittaa SHLL:n ja Postin antamiin lausuntoihin.

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Petri Laitinen
Toimialapäällikkö, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkajohtaja, Elinkeinopolitiikka

Liikenne ja logistiikka

petri.laitinen@palta.fi