08.10.2021 -

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Valtiovarainministeriölle, VN/2509/2021, VM024:00/2021

Tausta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esitys koskee esimerkiksi konesalien sähköveroa.

Palvelualojen työnantajat Palta ry edustaa mm. informaatio- ja viestintäsektorin yrityksiä. Sektorille kuuluu televiestintä, jolle konesalien toimintaympäristö on tärkeässä roolissa. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto ja edustamme yli 2 000 palvelualoilla toimivaa jäsentämme.

Yksityiset palvelualat (ilman kauppaa) työllistivät Suomessa 1 027 600 ihmistä vuonna 2018. Työllisyyden kasvu on nojannut vahvasti palvelualoihin ja näin tulee olemaan jatkossakin. Vuosina 2016 – 2019 työllisyyden kasvusta kaksi kolmasosaa tuli yksityisistä palveluista.

Palta kiittää valtiovarainministeriötä hallituksen esityksen valmistelusta ja lausuntokierroksen järjestämisestä.

1. Konesalien veromuutoksella olisi mahdollisuus vielä suurempiin ilmastohyötyihin

Hallituksen esitysluonnoksessa laajennetaan sähköveroluokkaan II kuuluvien konesalien piiriä jonkin verran, jolloin nykyistä pienemmät konesalit voivat hankkia sähköä alemmalla sähköverolla. Alempi veroluokka edellyttäisi uusilta konesaleilta hukkalämmön hyötykäyttöä koskevien vaatimusten täyttämistä.

Ehdotuksen tavoite on kannatettava. Hukkalämmön hyödyntäminen on erittäin järkevää kun lämpöä saadaan teknis-taloudellisesti kannattavasti talteen ja käyttöön. Sähköveron alentuessa ylijäämälämpöjä voidaan hyödyntää nykyistä useammassa kohteessa kaukolämpöverkoissa ja niiden ulkopuolella. Lisäksi alempi verotaso auttaa houkuttelemaan uusia kansainvälisiä ja kotimaisia investointeja sekä laajentamaan nykyisiä konesaleja.

Hukkalämpöä tulisi esityksen mukaan hyödyntää kaukolämpöverkossa tai muussa kohteessa. Muiden kohteiden mahdollistaminen on kannatettavaa, jotta kaukana kaukolämpöverkosta sijaitsevat kohteet eivät joudu eriarvoseen asemaan.

Alemman sähköveron piiriin pääsisivät teholtaan yli 0,5 MW konesalit, kun raja on nykyisin 5 MW. Uusikin tehoraja on kuitenkin korkea, ja myös sitä pienempien konesalien tuottamaa lämpöä kannattaisi kannustaa hyötykäyttöön.

Palta katsoo, että ilmastotavoitteiden tukemiseksi raja tulee asettaa mahdollisimman matalalle, ja ei kuitenkaan korkeammaksi kuin 0,1 MW. Tällöin konesaleissa syntyvää lämpöä saataisiin hyötykäyttöön ehdotettua laajemmin. Matalampi raja olisi perustellumpi myös kilpailullisesta näkökulmasta.

2. Sähköveron laajempi alentaminen edistäisi sähköistymistä

Sähköveron alentaminen on tehokas keino nopeuttaa sähköistymistä ja päästöjen vähentämistä. Teollisuuden sähkövero alennettiinkin EU-minimiin vuoden 2021 alussa. Palvelualojen sähkövero on kuitenkin noin 45 kertaa teollisuuden sähköveroa korkeampi.

Palvelusektori kamppailee yhä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa, ja alan sähköveroa tulisi laskea kiireellisesti ja laajasti. Ensimmäisenä askeleena tulisi palveluyritysten sähköverolle luodaan oma sähköveroluokka ja alentaa sähköveron tasoa vuositasolla 100 miljoonalla eurolla. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on yksi yhteinen sähköveroluokka koko elinkeinoelämälle.

Palvelualan sähköistymisellä voidaan selkeästi pienentää kasvihuonekaasupäästöjä. Alemmalla sähköverolla voidaan edistää investointeja mm. lämpöpumppuihin, sähköiseen liikenteeseen ja digitalisaatioon.

Alan yritykset ovat kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa, kun rajat ylittävä palvelu- ja tavarakauppa yleistyy vauhdilla. Digitalisaatio tuo palvelualat yhä voimakkaamman kansainvälisen kilpailun piiriin. Kasvun ja kansainvälistymisen sekä työpaikkojen varmistamiseksi alan yritysten kilpailukyvystä onkin pidettävä erityistä huolta. Alemmalla sähköverolla voidaan tukea toimialojen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista sekä auttaa turvaamaan kustannuskilpailukyky ja kotimaiset työpaikat.

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Mikko Paloneva
Asiantuntija, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi