05.11.2021 -

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle                                                                              

Palta toteaa kokonaisuuden osalta, että emme tässä vaiheessa osaa arvioida, onko esitys oikeansuuntainen. Direktiivien implementoinnin valmistelua on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla 2019 lähtien, sisältäen mm. työryhmätyöskentelyä ja keskustelutilaisuuksia sidosryhmien kanssa, joihin Palta on osallistunut, myös Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan jäsenenä. Nämä keskustelut olivat rakentavia ja hyödyllisiä. Pidämme tärkeänä, että jatkossakin tekijänoikeusasioita valmistellaan avoimesti ja sidosryhmiä kuullen.  

Viimeisen kahden vuoden aikana valmistelu on kuitenkin tehty pitkälti kontaktoimatta sidosryhmiä. Lausunnoilla oleva esitysluonnos sisältää paljon sellaista, josta ei ole keskusteltu sidosryhmien kanssa lainkaan. Lisäksi lausuntoaika on varsin lyhyt ja vaikutusten arviointi monelta osin puutteellista. Lausunnon antaminen kokonaisuudesta, jonka seuraamuksia on mahdotonta arvioida asetetussa aikataulussa ja annetuilla tiedoilla, on hankalaa. Palta ottaa näin ollen kantaa vain kohtiin 8.1, 8.2, 8.3 ja 8.6 (tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden suoja hyödyntämissopimuksissa).  

Työnantajaliittona toteamme yleisellä tasolla muutaman huomion työelämänäkökulmasta. Hallituksen esityksessä on monelta osin oikean suuntaisia havaintoja työsuhteessa tapahtuvasta oikeudenluovutuksesta. Esitys kaipaa kuitenkin vielä tarkennuksia. Työn tulokset ovat yhä enenevässä määrin teoksia tai yhteisteoksia, myös muilla kuin perinteisillä luovilla aloilla. Erottelu teosten ja muunlaisten työn tulosten välillä on keinotekoista. Työsuhteen syntymisen perusajatuksena on työnantajan tarve saada jonkinlainen työsuoritus ja siitä syntyvät työn tulokset itselleen ja tätä varten palkataan henkilö suorittamaan tarvittavat työtehtävät. Työsuhteeseen liittyvää neuvottelu- ja muuta tasapainoa säännellään mittavalla työlainsäädännöllä, joka perustuu hyvin pitkälti työntekijän aseman suojaamiseen. Niitä mahdollisia vääristymiä osapuolten neuvotteluasemissa, joita direktiivillä on tarkoitettu korjata, ei Suomessa esiinny työsuhteissa.   

Työsuhteessa luotujen teosten osalta esitetyt tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden suojaa hyödyntämissopimuksissa koskevat ehdotukset olisi selkeyden vuoksi arvioitava kokonaisuutena, huomioiden sekä työsuhteen määritelmän peruselementit, työntekijän lojaliteettivelvoite kilpailevan toiminnan kieltoineen, että liikesalaisuuksien suoja. Olisi todettava nimenomaisesti, että palkka on lähtökohtaisesti korvaus paitsi työajasta, myös työn tuloksista eli tekijänoikeuslain näkökulmasta itse teoksesta. Palkan kohtuullisuuden arviointia varten on omat mekanisminsa eikä tekijänoikeuslaki ole oikea väline siihen. Perumisoikeutta koskien esitystä olisi muutettava todeten, että oikeutta perua ei olisi lainkaan työsuhteissa. Koko ajatus työn tulosten mahdollisesta siirtymisestä tietyn ajan kuluttua työntekijän rinnakkaisesti hyödynnettäväksi on työelämän sääntelyn näkökulmasta hankala ja on omiaan luomaan vaikeasti ennakoitavia haitallisia seuraamuksia.  

Palta katsoo, että olisi perusteltua ottaa valmistelussa aikalisä ja tehdä perusteelliset vaikutusten arvioinnit ennen varsinaisen hallituksen esityksen antamista.

8.1. Tekijän korvausoikeus ja korvauksen kohtuullistaminen

Kannatamme muutettuna.

Palta yhtyy Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausuntoon, jonka päähuomiot ovat:

Neuvottelukunta pitää OKM:n ratkaisua perusteltuna ja jakaa OKM:n näkemyksen siitä, että tekijänoikeuslain 29 § vastaa jo tällä hetkellä ainakin pääasiallisesti direktiivin 18 ja 20 artiklojen vaatimuksia. Yksityiskohtaisista perusteluista tulisi kuitenkin käydä ilmi, että kertakaikkiset korvaukset eivät ole lähtökohtaisesti yhtään sen kohtuuttomampia kuin muunlaiset korvaukset. Esimerkiksi av- ja musiikkialoilla kertakaikkiset korvaukset ovat yleinen käytäntö ja kertakorvauksen saajan asema on turvattu, koska korvauksen määrä ei jää riippumaan teoksen epävarmasta taloudellisesta menestymisestä.

Neuvottelukunta pitää niin ikään hyvänä, että palkkana maksetut korvaukset on lähtökohtaisesti rajattu kohtuullistamisen ulkopuolelle HE-luonnoksen perusteluissa.

8.2 Tekijän oikeus selvitykseen teosten kaupallisesta hyödyntämisestä

Kannatamme muutettuna.

Palta yhtyy Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausuntoon, jonka päähuomiot ovat:

Neuvottelukunta kannattaa HE-luonnoksen ratkaisua säätää asiasta yleislausekkeena. Kannatettavaa on myös se, että niiden tekijöiden osalta, joiden panos on ”niin vähäinen, ettei ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista antaa kullekin tekijälle yksityiskohtaista tietoa teoksen käytöstä”, ei raportointia tarvitse tehdä. Tarkennusta tarvitaan turvaamaan liikesalaisuudet. Raportoitavan tiedon olisi oltava lähtökohtaisesti liikesalaisuudeksi luokiteltavaa. Työsuhteissa raportointivelvollisuutta ei tulisi olla lainkaan, koska kuten perusteluissa todetaan, työsuhteessa luotujen teosten osalta työntekijät ovat useimmiten varsin hyvin selvillä siitä, miten teoksia hyödynnetään työnantajan liiketoiminnassa.

8.3 Tekijän oikeus perua oikeudenluovutus

Kannatamme muutettuna

Palta yhtyy Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausuntoon, jonka päähuomiot ovat:

Neuvottelukunta pitää hyvänä, että peruuttamisoikeus koskee vain niitä tilanteita, joissa teosta ei ole lainkaan hyödynnetty.  Tämä vastaa myös direktiivin sanamuotoa ja tarkoitusta. Lisensiointisopimuksissa oikeuksien peruminen osittain olisi lisenssinsaajan kannalta kohtuutonta. Neuvottelukunta ehdottaa, että direktiivin liikkumavaraa hyödynnettäisiin siten, että peruuttamisoikeutta ei olisi lainkaan, kun kyse on työsuhteessa luoduista teoksista. Peruminen, vaikka vain osittainen, olisi ristiriidassa työsuhteen tarkoituksen kanssa. Työsuhteen ulkopuolella luotujen teosten osalta, mikäli perumisoikeutta hyödynnettäisiin, olisi tekijälle ennakkoon maksettu korvaus palautettava luovutuksensaajalle, jota kohtaan perumisoikeutta on käytetty.

8.6 Esittävän taiteilijan yksinoikeuden laajentaminen

Vastustamme.

Palta yhtyy Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausuntoon, jonka päähuomiot ovat:

Esitys esittävän taiteilijan yksinoikeuden laajentamisesta ei perustu nyt implementoitaviin DSM- tai verkkolähetysdirektiiviin. Esitys ei ole perusteltu eikä hyväksyttävä, eikä sen osalta ole tehty kattavaa ja huolellista vaikutustenarviointia tai tekijänoikeusmarkkinoiden kaikkien toimijoiden kuulemista valmisteluvaiheessa. Muutos toisi haitallista epävarmuutta elokuvatuotantojen kaupalliseen hyödyntämiseen. Esitetty muutos on peruttava.

Linkki lausuntoon lausuntopalvelussa.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi