06.05.2022 -

Lausunto: Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Maa- ja metsätalousministeriölle, VN/4507/2021

Tausta

Palvelualojen työnantajat Palta ry. kiittää maa- ja metsätalousministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi. Suunnitelman päämääränä on edistää maankäytön, metsätalouden ja maatalouden päästöjen vähentämistä, nielujen vahvistamista sekä sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Palta edustaa esim. liikenne- ja logistiikkapalveluita sekä kiinteistöjen energianhallintapalveluita tuottavia yrityksiä. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto, ja edustamme yli 2 000 jäsentämme.

Yksityiset palvelualat (ilman kauppaa) ovat korvaamattoman tärkeitä Suomen taloudelle, sillä ne

  • tuottavat noin 41 % Suomen BKT:sta;
  • työllistävät noin miljoona ihmistä; ja
  • tuottivat kaksi kolmasosaa Suomen työllisyyden kasvusta vuosina 2016 – 2019.
  • Lisäksi palveluiden osuus Suomen bruttoviennistä on noin 30 %.

Palvelut ovat kestävää talouskasvua parhaimmillaan. Kasvihuonekaasupäästöt suhteessa arvonlisään ovat vain murto-osa Suomen keskiarvosta useimmilla palvelujen päätoimialoista. Moni palvelu perustuu digitalisaatioon ja aineettomaan arvonluontiin, mikä tekee niistä paitsi vähähiilisiä myös vähämateriaalisia.

1. Maankäyttösektorin toimien etupainotteisuus

Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Maankäyttösektorilla on tavoitteen saavuttamisessa tärkeä rooli, ja siksi on hyvä, että toimeenpano edistyy.

Suomen ja EU:n ilmastotavoitteet tulee pyrkiä saavuttamaan kustannustehokkaasti. Palta pitää tärkeänä, että maankäyttösektoria koskeva LULUCF-jousto käytetään EU:n taakanjakosektorin 2030-päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi. Jotta LULUCF-jousto on todella käytettävissä, on tärkeä toteuttaa etupainotteisesti maankäyttösektorin nettonielua lisääviä toimia, kuten maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnoksessa on linjattu.

2. Päästövähennystavoitteiden kunnianhimo

Vuosaaren ilmastokokouksessaan helmikuussa 2021 hallitus päätti, että maankäyttösektorin lisätoimilla tavoitellaan vähintään 3 miljoonan CO2-ekvivalenttitonnin nettovaikutusta 2035 mennessä. Lisäksi joulukuussa 2021 hallitus asetti tavoitteeksi vähentää maatalouden päästöjä 29 %:lla 2035 mennessä verrattuna vuoteen 2019. Jälkimmäinen tavoite sisältää maatalouden päästöjä taakanjakosektorilta ja maankäyttösektorilta.  

Palta pitää erittäin tervetulleena, että hallitus on asettanut uusia ilmastotavoitteita maataloudelle ja maankäyttösektorille. Näiden sektoreiden rooli tulee korostumaan sitä mukaa, kun päästökauppa- ja taakanjakosektoreiden kasvihuonekaasupäästöt pienenevät tulevina vuosina. Toimet on toteutettava sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla, mikä onkin ollut ilmastosuunnitelman lähtökohtana.

Tulevina vuosina on edelleen korotettava ilmastotavoitteiden kunnianhimoa maataloudessa ja maankäyttösektorilla, kuten on tehty muillakin sektoreilla viime vuosina. Kunnianhimon mittatikkuna voidaan käyttää Tanskaa. Maa on asettanut maataloudelle ja maankäyttösektorille peräti 55-65 prosentin sitovan päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä.

3. Päästökompensaatioiden kehittämiseen laitettava vauhtia

Kysyntä vapaaehtoisille päästökompensaatioille kasvaa nopeasti osana yritysten vastuullisuustyötä. Moni yritys haluaisi hankkia kompensaatioyksikkönsä Suomessa toteutettavista hankkeista, mutta käytännössä tämä ei ole mahdollista ns. kaksoislaskennan vuoksi (päästövähennyksen laskeminen sekä kompensaatioyksikön käyttäjän että Suomen valtion hyväksi).

Hallituksen tulisi mahdollistaa kompensaatiohankkeiden toteutus Suomessa luomalla tarvittavat pelisäännöt ja ohjeet. Tämä sisältää kaksoislaskennan välttämisen, eli Suomen virallisten päästötietojen korottamisen hankkeen päästövähennystä vastaavalla määrällä.

Kompensaatiomarkkinoilla korostuu yhä vahvemmin hiilen sidonta ja varastointi. Maankäyttösektorilla on siksi merkittävä rooli päästökompensaatiohankkeiden toteuttamisessa Suomessa. Markkinoiden edistämistä koskeva toimenpide on tärkeä ja sille on annettava riittävät resurssit.  

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Mikko Paloneva
Asiantuntija, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi