21.05.2021 -

Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta (neljäs kierros)

Työ- ja elinkeinoministeriöille, VN/11600/2021

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytänyt lausuntoamme yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa jatkoaika kustannustuen myöntämiselle, ja näin tukea yritysten toiminnan jatkuvuutta COVID-19 pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää.

Kustannustuen ensimmäinen haku oli voimassa 31.8.2020 saakka ja toinen haku 26.2.2021 asti. Kolmas hakukierros on käynnissä 27.4.-23.6.2021.  Kustannustuki III:n tukikausi päättyy helmikuun loppuun, jonka jälkeen on tarkoitus, että kustannustuki IV:n tukikausi jatkuu maalis-toukokuun ajan. Tämä vaatii muutoslain voimassaolevaan lakiin sekä lakia tarkentavaan valtioneuvoston asetukseen, jossa listataan toimialat laissa mainituin perustein. Lisäksi lakiin lisätään keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus.

Kustannustuen neljännen hakukierroksen tavoitteena on edelleen tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa ja mahdollistaa keskisuurille ja suurille yrityksille liikkeiden sulkemisajalta kohtuullinen korvaus. Tuen perusperiaatteet säilyisivät muuten ennallaan. 
 
Muutoslaki pyritään saamaan voimaan heinäkuussa 2021 ja kustannustuki IV:n haku ja sulkemiskorvauksen haku avattaisiin elokuun puolivälissä.

Palvelualojen työnantajat Palta ry kiittää mahdollisuudesta lausua aiheesta seuraavaa:

Palta pitää kustannustuen neljättä kierrosta välttämättömänä. Palvelualoilla on edelleen suuri tarve määräaikaiselle kustannustuelle. Näkemyksemme mukaan on jo nyt selvää, että kustannustuelle tullaan tarvitsemaan toukokuun jälkeen myös viides kierros johtuen koronasta aiheutuvista rajoituksista yrityksien liiketoiminnalle edelleen aiheutuvista haitoista. Tämän valmistelu on syytä aloittaa välittömästi.

Tuen neljäs kierros mahdollistaa ehdotuksen mukaan keskisuurille ja suurille yrityksille sulkemisajalta kohtuullisen korvauksen. Muutoin tuen periaatteet säilyisivät ehdotuksessa kolmannen kierroksen mukaisina. Paltan mielestä myös niissä on kuitenkin tarvetta muutoksille.

Palta korostaa jo aikaisemmin esittämämme mukaisesti edelleen sitä, että tuen piiriin tulee aidosti olla mahdollista päästä harkinnanvaraisen prosessin kautta yrityksen osoittamilla erityisperusteilla tilanteessa, jossa kaikki kriteerit (kuten esim. toimialakriteeri) eivät täyty. Toimialaluokitus ohjaavana tekijänä asettaa käytännössä samalla alalla toimivia yrityksiä eriarvoiseen asemaan, koska päätoimiala on lähinnä tilastollinen tieto ja toimii huonosti monitoimialayritysten kohdalla.

Katsomme myös, että kriisin edelleen pitkittyessä tuen piiriin tulee tuoda tässä yhteydessä myös vähemmän kriisistä kärsineitä toimialoja ja yrityksiä. Palvelualoista monet ovat matalakatteisia ja täten yrityksille aiheutuu huomattavia vaikeuksia paljon matalammillakin liikevaihdon vähenemillä kuin nyt rajaksi edelleen esitetyllä 30 prosentilla.

Yllä mainitusta johtuen Palta esittää, että liikevaihtorajaa lasketaan neljännellä kierroksella 20 prosenttiin. Näin varmistetaan entistä paremmin elinkeinokelpoisten yritysten selviäminen pitkittyvän kriisin ylitse. Toinen, kylläkin huonompi vaihtoehto on muuttaa esitystä niin, että tukea kertyisi jo alemmastakin liikevaihdon laskusta, vaikka raja säilyisikin esityksen mukaisella tasolla.

Lisäksi Palta esittää, että pahiten kärsineille aloille, joissa toimialakohtainen liikevaihto on pienentynyt merkittävästi, omavastuuosuuden tulee olla puolet nykyisestä 30 prosentista. Tällä muutoksella saadaan kohdennettua hieman suurempaa tukea pahiten kriisistä kärsiville yrityksille. Toimialakohtaisen liikevaihdon olisi tällöin pitänyt laskea esimerkiksi yli 25 prosenttia.

Joustamattomien eli kiinteiden kustannusten osalta Palta katsoo, että määritelmän tulisi olla mahdollisimman joustava tukea saavien yritysten näkökulmasta. Tarkemmat listaukset ja määritelmät voivat osoittautua liian poissulkevaksi.

Esityksen mukaan kustannustukea voitaisiin jatkossa myöntää myös yrityksille, joiden alkuperäisen tukiohjelman mukainen tukikiintiö (1,8 milj. euroa) on täynnä. Tämän komissioon hyväksymän tukiohjelma mahdollistaa myös sulkemiskorvauksen myöntämisen keskisuurille ja suurille yrityksille. Tällöin tukien enimmäismäärä olisi 10 milj. euroa.

Tästä huolimatta ehdotuksessa esitetään, että keskisuurten ja suurten yritysten osalta kertatuen enimmäismäärä olisi yksi miljoona euroa ja sulkemiskorvauksessa 1,8 miljoonaa euroa. Paltan mukaan nämä kertatukien enimmäismäärät tulee nostaa 10 miljoonaan euroon, säilyttäen kuitenkin tukien yhteenlaskettu katto 10 miljoonassa eurossa. Lisäksi katsomme, että sulkemiskorvauksessa on perusteltua poistaa konsernikohtainen tarkastelu.

Palta katsoo, että edellä mainitut muutokset ovat erittäin tarpeellisia ja perusteltuja varmistaaksemme yritysten selviämisen alati pitkittyvässä kriisissä. Tätä näkemystämme tukee myös se tosiasia, että Suomi on Euroopan komission mukaan tukenut yrityksiään heikosti (kolmanneksi vähiten suhteessa bruttokansantuotteeseen) verrattuna muihin EU-maihin.

Kunnioittavasti

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Tuomas Ylitalo
Asiantuntija, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi
Ei kuvaa

Tuomas Ylitalo

,

tuomas.ylitalo@palta.fi