15.10.2021 -

Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta (viides kierros)

Työ- ja elinkeinoministeriölle, VN/24936/2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoamme yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta.

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin uusi kustannustuen muoto, joka kohdistettaisiin erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille lakiin otettavan toimialalistauksen mukaan. Tukikelpoisia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus joko suoraan tai merkittävään asiakaskuntaan.

Tukikausi ehdotetaan alkavaksi neljännen tukikauden päättymisestä eli 1.6.2021 ja jatkuvan 30.9.2021 saakka. Kustannustuen hakukausi alkaisi joulukuussa ja se päättyisi helmikuussa 2022. Kustannustukilain voimassaoloa jatkettaisiin kuitenkin vielä kesäkuun 2022 loppuun saakka.

Palvelualojen työnantajat Palta ry kiittää mahdollisuudesta lausua aiheesta seuraavaa:

Palta pitää kustannustuen viidettä kierrosta tarpeellisena. Useilla palvelualoilla on edelleen tarvetta määräaikaiselle kustannustuelle neljännen tukikauden jälkeen. Monet erilaiset rajoitukset olivat vielä voimassa nyt esitetyllä tukikaudella rajoittaen yritysten toimintaa.

Palta korostaakin, että vaikka esitysluonnoksessa on haluttu suunnata tukea erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille, on erittäin tärkeää varmistaa myös muiden koronarajoituksista kärsineiden alojen yritysten tuen saanti ja haettavuus samoilla kriteereillä kuin aikaisemmissakin kustannustuissa.

Edellä mainitun ohella katsomme, että luonnoksen 5 e §:ssä esitettyä toimialaluetteloa on syytä täydentää. Ensinnäkin siihen tulee lisätä liikenne ja liikennettä palveleva toiminta vähintään henkilöliikenteen osalta. Henkilöliikenne on kärsinyt koronapandemiasta eri tavoin, eikä tilanne ole eri alojen osalta korjautunut vielä kesän tai alkusyksyn aikana. Osa henkilöliikenteestä on myös riippuvaista matkailun kehityksestä. Toiseksi toimialaluetteloa on tarpeen täydentää ainakin elokuvien esittämisellä (TOL5914). Elokuvateattereihinhan rajoitukset ovat osuneet erittäin voimakkaasti ja ne olivat voimassa vielä kesän aikana.

¨

Tukikauden osalta Palta katsoo, että sitä olisi perusteltua pidentää lokakuun loppuun asti nyt esitetystä syyskuun lopusta. Tätä pidennystä tukee tiettyjen rajoitusten, kuten matkustukseen liittyvien, jatkuminen edelleen.

Suurempien yritysten osalta yhteenlaskettavien tukien enimmäismäärä rajoittaa mahdollisuutta saada tukea. Palta katsoo, että tämä ei kohtuullista ja siksi niin yhteenlaskettavien tukien enimmäismäärä kuin myös tukikohtainen enimmäismäärä tulee nostaa 10 miljoonaan euroon.

Lisäksi Palta korostaa, aikaisemminkin esittämämme mukaisesti edelleen sitä, että tuen piiriin tulee aidosti olla mahdollista päästä harkinnanvaraisen prosessin kautta yrityksen osoittamilla erityisperusteilla tilanteessa, jossa kaikki kriteerit (kuten esim. toimialakriteeri) eivät täyty. Toimialaluokitus ohjaavana tekijänä asettaa käytännössä samalla alalla toimivia yrityksiä eriarvoiseen asemaan, koska päätoimiala on lähinnä tilastollinen tieto ja toimii huonosti monitoimialayritysten kohdalla.

Samoin haluamme edelleen muistuttaa, että joustamattomien eli kiinteiden kustannusten osalta määritelmän tulisi olla mahdollisimman joustava tukea saavien yritysten näkökulmasta. Tarkemmat listaukset ja määritelmät voivat osoittautua liian poissulkevaksi.

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi