18.12.2023 -

Huolinta- ja logistiikka-ala vetää nuoria, koulutukselle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet

,

Huolinta- ja logistiikka-alat ovat koko Suomen talouden, huoltovarmuuden ja toimivuuden kannalta elintärkeitä. Tarve toimialojen henkilöstön osaamisen jatkuvalle kehittämiselle ja uudistamiselle on kasvanut entisestään, minkä myötä odotukset ja vaatimukset alaa palvelevalle koulutustarjonnalle, koulutusorganisaatioiden palvelukyvylle ja työelämäyhteistyölle muuttuvat, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta.

Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) ovat teettäneet HAMK Edu -tutkimusyksiköllä selvityksen huolinta- ja logistiikka-alojen koulutuksen palvelukyvystä. Selvityksessä koulutuksen palvelukykyä tarkasteltiin kolmella pääulottuvuudella: koulutuspalvelujen tarjonnalla ja vetovoimalla, koulutusorganisaation toimintaedellytyksillä sekä koulutuksen laadulla ja vaikuttavuudella.

Tulosten mukaan huolinta- ja logistiikka-alojen koulutuksen palvelukyky on tällä hetkellä kaikkien kolmen tarkastelu-ulottuvuuden näkökulmasta vähintäänkin kohtuullinen. Yritykset arvioivat ammatillisen koulutuksen, yliopistokoulutuksen ja ammattikorkeakoulututkintojen suorittaneiden osaamisen varsin hyväksi, vaikka myös puutteita ja parantamistarpeita on. Työ huolinta- ja logistiikka-alalla on erikoistunutta, joten osa työtehtävistä opitaan työpaikalla.

Myös koulutustarjonta eri koulutusasteilla vastaa määrällisesti kohtuullisen hyvin tarpeisiin, vaikka selvitykseen osallistuneet työelämän edustajat näkivät, että tarjontaa voisi olla nykyistä enemmänkin. Lisäksi koulutuksen vetovoimaisuus oli myös melko hyvällä tasolla selvityksen mukaan. Huolinta- ja logistiikka-alojen keskeisimmiksi vetovoimatekijöiksi mainittiin mm. työtehtävien ja työnkuvan monipuolisuus ja vaihtelevuus, kansainvälisyys ja hyvät etenemismahdollisuudet. Lisäksi ala sisältää aina työtehtäviä, joita ei voida toteuttaa esimerkiksi robottien avulla. Selvityksestä käy ilmi, että ammatillisista oppilaitoksista ja korkeakouluista huolinta- ja logistiikka-aloihin liittyvän tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin.

 – On ilahduttavaa, että alan vetovoimaisuus on varsin hyvällä tasolla. Huolinta- ja logistiikka-alalle kouluttautuminen kannattaa, sillä ammattiin valmistuneet työllistyvät ja ala tarjoaa monipuolisia uravaihtoehtoja, kommentoi Paltan liikenne- ja logistiikkajohtaja ja SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen.

Työelämäyhteistyötä tarvitaan lisää kaikilla koulutusasteilla

Huolinta- ja logistiikka-alat ovat murrosvaiheessa toimintaympäristön epävarmuuden lisääntymisen sekä osaavan työvoiman niukkuuden lisääntyessä. Uusia teknologisia innovaatioita otetaan käyttöön alalla nopeasti, mikä asettaa kasvavia vaatimuksia niihin liittyvän osaamisen hankkimiselle ja kehittämiselle. Huolinta- ja logistiikka-aloja palvelevan koulutuksen sisältöihin ja koulutusorganisaatioiden palvelukykyyn tulee kohdistumaan merkittäviä laadullisia ja määrällisiä haasteita tulevina vuosina.

Työelämäyhteistyön merkitys korostuu selvityksen tulosten perusteella huolinta- ja logistiikka-alan koulutuksen palvelukyvyn kehittämisessä, sillä työelämäyhteistyö toimialan yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä näyttäytyi jossain määrin epäsäännöllisenä ja –systemaattisena. Työelämäyhteistyötä, sen intensiteettiä, järjestelmällisyyttä ja aktiivisuutta on tarpeen lisätä tulevaisuudessa kaikilla koulutusasteilla.

– On tärkeää, että työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä lisätään, jotta koulutukset vastaavat paremmin nopeasti muuttuvan työelämän tarpeita. Lisäksi työelämä tarvitsee joustavia nopeasti muokattavia tutkinnonosia ja lyhyempiä koulutuksia alan vaihtajien ja jo työelämässä olevien osaamisen kehittämisen tueksi, kommentoi Paltan johtava asiantuntija Milka Kortet.

Lisätietoja:
Petri Laitinen, liikenne- ja logistiikkajohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry ja toimitusjohtaja Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, 040 588 1071, petri.laitinen@huolintaliitto.fi

Milka Kortet, johtava asiantuntija, Palvelualojen työnantajat Palta ry, 050 569 7856, milka.kortet@palta.fi

Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkajohtaja, Elinkeinopolitiikka

Liikenne ja logistiikka

petri.laitinen@palta.fi

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Koulutus ja osaaminen

milka.kortet@palta.fi