28.04.2023 -

Järjestöt: Aineettomien oikeuksien johtaminen keskitettävä työ- ja elinkeinoministeriöön

,

Tuotteita ja palveluita suojaavat yhä useammin aineettomat oikeudet, esimerkiksi patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet. Jo reilu viisi vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan peli- ja ohjelmistoyritykset tuottivat tekijänoikeustuloista suurimman osan, lähes 90 % eli 7,64 miljardia euroa, kun koko tulopotti oli 8,56 miljardia euroa. Jakosuhde on pysynyt ennallaan.

Taloudellinen kasvu tapahtuu entistä enemmän aineettomien investointien ja niiden hyödyntämiseen liittyvän osaamisen kautta. Digitalisaatio, mukaan lukien tekoälyteknologioiden nopea kehittyminen, helpottaa innovoinnin joukkoistamista ja innovaatioiden leviämistä, mutta haastaa myös aineettomien oikeuksien suojaan perustuvia liiketoimintamalleja erilaisten teosten ja tavaroiden kopioimisen helppouden myötä. Toiminnan taloudellinen arvo kiinnittyy keskeisesti aineettomiin oikeuksiin, eettisiin arvoihin, digitalisoitumiseen, vastuullisuuteen sekä kestävään kehitykseen. Nämä kaikki tarjoavat mahdollisuuksia luovuuden ja luovan osaamisen hyödyntämiselle liiketoiminnassa.

Tuotteita ja palveluita suojaavat yhä useammin eri aineettomat oikeudet, kuten esimerkiksi patentit, tavaramerkit, mallisuoja, tekijänoikeudet ja liikesalaisuuksien suoja. Oikeudet sulautuvat usein toisiinsa, ja innovaatioiden suojaamisessa on tärkeää huomioida eri suojamuotojen keskinäinen vuorovaikutus. Innovaatiotalouden keskiössä ovat luovat yksilöt, joiden toiminta synnyttää innovaatioita, jotka tulee suojata aineettomin oikeuksin.

Muuttunut maailma edellyttää uudenlaista aineettomien oikeuksien johtamista

Datatalous, teknologiapolitiikka ja digitalisaatio sekä aineettomat oikeudet vaativat Suomelta suunnitelmallisuutta ja yhteistä suuntaa. Toimintaympäristö on muuttunut, mikä edellyttää aineettomien oikeuksien johtamisen uudelleen järjestelyä. Hallituskauden vaihtuessa on mahdollista arvioida, minkä ministeriön alaisuudessa aineettomia oikeuksia johdonmukaisena kokonaisuutena kehitetään ja johdetaan huomioiden miljardien arvoisten aineettomien oikeuksien markkinoiden kasvu ja menestyminen sekä perusoikeuksien tasapuolinen toteutuminen kokonaisuutena.

Tällä hetkellä aineettomien oikeuksiin kohdistetut resurssit ovat pahasti hajallaan valtionhallinnossa. Muuttuva toimintaympäristö ja kansainväliseen kilpailuun vastaaminen eivät kestä toimintatapojen hitautta, keskinäistä vastakkainasettelua kotimaisten toimijoiden välillä eivätkä heikosti ja hajanaisesti toimivaa aineettomien oikeuksien hallintoa.

Ehdotuksemme toimenpiteiksi

  • Luodaan toimivat aineettomien oikeuksien markkinat ja keskitetään tekijänoikeudet ja teollisoikeudet kokonaisuudessaan innovaatiopolitiikasta vastaavaan työ- ja elinkeinoministeriöön, jonka alla liikesalaisuus-, kuluttaja- ja kilpailuasiat sekä patentti- ja rekisterihallitus jo nyt toimivat.
  • Kootaan resurssit siiloutuneista aineettomien oikeuksien hankkeista yhteen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi työ- ja elinkeinoministeriöön.
  • Mahdollistetaan keskittämällä tiivis julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö sekä nopea reagointikyky markkinoilla ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
  • Varmistetaan teknologianeutraalisuus aineettomien oikeuksien sääntelyssä ja koko arvoketjun osapuolten intressien ja perusoikeuksien tasapainoinen huomioiminen lainvalmistelutyössä.
  • Huolehditaan suomalaisten riittävästä aineettomien oikeuksien osaamisesta lisäämällä peruskoulutukseen opinnot aiheesta.

* The Finnish Copyright Society/Jari Muikku: Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland, 2018 (PDF)

Palvelualojen työnantajat Palta ry
Software Finland ry
Suomen Yrittäjät ry
Teknologiateollisuus ry
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

Lisätietoja:

  • Palvelualojen työnantajat Palta ry: Jari Konttinen, johtava asiantuntija, elinkeinopolitiikka, p. 0405752081, jari.konttinen@palta.fi
  • Software Finland ry: Rasmus Roiha, toimitusjohtaja, p. 0400180434, rasmus@softwarefinland.fi
  • Suomen Yrittäjät ry: Albert Mäkelä, asiantuntija, p. 0407760560, albert.makela@yrittajat.fi
  • Teknologiateollisuus ry: Jussi Mäkinen, johtaja, EU-regulaatio, p. 0409003066, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi
  • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry: Asko Metsola, lakimies, p. 0408403735, asko.metsola@ficom.fi

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Digitalisaatio ja innovaatiot

jari.konttinen@palta.fi