30.11.2018 -

Mukana murroksessa: ICT-alalla yhteinen tahtotila osaamisen kehittämiseen

, ,

Työpajassa haettiin yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden haasteista ja rakennettiin yhä toimivampaa vuoropuhelua työnantajien ja toimihenkilöiden välille. Toimihenkilöiden sitoutuminen koulutukseen ja uuden oppimiseen on korkealla tasolla. Tästä kertoo tilaisuudessa esitelty osaamistarvekysely, jonka perusteella yli 90 % toimihenkilöistä suhtautuu myönteisesti koulutukseen ja uuden oppimiseen, toteaa johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta.

ICT-alan työ on työn murroksen ytimessä. Teknologinen kehitys, uudenlaiset liiketoiminnan muodot ja asiakaskäyttäytymisen muutokset muovaavat jatkuvasti toimihenkilöiden työtä ja haastavat organisaatioiden osaamista.

ICT-alan osaamistarpeita kartoittaneessa kyselyssä toimihenkilöt ja työnantajat tunnistivat yhteisesti tulevaisuuden työelämän tärkeimmiksi taidoiksi kyvyn oppia uusia asioita, muutokseen sopeutumisen ja asiakastarpeiden ymmärtämisen. Työnantajien mielestä tärkein taito on kuitenkin ihmisosaaminen (”people skills”) eli sosiaaliset taidot. Toimihenkilöiden vastauksissa taas ykköseksi nousi ongelmaratkaisutaito.

– Osaamistarpeiden ennustaminen on yhä vaikeampaa, mutta niiden ennakointi on kuitenkin mahdollista.  Muuttuvat asiakastarpeet ja asiakaskäyttäytyminen ohjaavat yhä enemmän jokaisen työtä. Tulevaisuuden osaamisten kannalta on olennaista, että toimihenkilöt ymmärtävät asiakasta ja tämän ymmärryksen käyttäminen oman työn kehittämisessä on keskeisessä roolissa, totesi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Merja Ranta-aho Elisasta.

ICT-ala muuttuu nopeasti ja alan toimihenkilöiden on kehitettävä yhdessä työnantajan kanssa osaamistaan kiihtyvällä tahdilla. On tunnistettava henkilöstön nykyosaamisen lisäksi se, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Lisäksi osaamisen kehittämiseen tarvitaan riittäviä ajallisia ja taloudellisia resursseja, jotta alan kilpailukyky ja työntekijöiden hyvinvointi pystytään turvaamaan muuttuvissa olosuhteissa, totesi ohjausryhmän varapuheenjohtaja Erkko Endén Teliasta.

Harri Ketamo Headaista korosti, että korosti, että tulevaisuuden osaamistarpeiden keskustelussa on tärkeää erottaa toisistaan ns. soft skills, transferable skills ja hard skills. Soft skills viittaa ihmis- ja tiimitaitoihin, transferable skills kriittisen ajattelun ja ongelman ratkaisutaitojen kaltaisiin kaikkeen vaikuttavaan taitoon ja hard skills puolestaan täsmällisiin osaamisiin. Näitä kaikkia tarvitaan tulevaisuudessa.

Meidän on nähtävä osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen uusin silmin. Alan toimijoille suunnatussa kyselyssäkin parhaiten soveltuvia tapoja kehittää omaa osaamista ovat vertaisoppiminen, työkaverin tai mentorin antama ohjaus tai työnantajan työpaikalla järjestämä koulutus sekä itseopiskelu, totesi työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta.

Lisätietoja:

Palvelualojen työnantajat PALTA ry: työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, p. 040 7050939
Ammattiliitto Pro ry: johtaja Antti Hakala, p. 040 553 7413