02.05.2023 -

Palvelualojen viesti Säätytalolle: Palvelutalouden kasvun edellytysten turvaaminen on palvelus Suomelle

Palvelualojen työnantajat Palta vaatii, että hallitusohjelmassa otetaan huomioon palveluiden merkitys Suomen taloudelle ja turvataan kasvun mahdollisuudet. Työvoimapula on palvelualoilla edelleen merkittävä kasvun este.

Suomen taloudella on tällä vaalikaudella edessään ennennäkemättömiä haasteita. Kestävyysvajeen hillitseminen vaatii arvioiden mukaan jopa 6 miljardin euron sopeutuksen.

Hallitukselta vaaditaan toimia, jotka helpottavat työvoimapulaa, vakauttavat työmarkkinoita ja mahdollistavat vihreän siirtymän edistämisen. Vihreä siirtymä tuo suomalaisyrityksille valtavia mahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaanviennissä, ja nämä kannattaa hyödyntää myös palvelujen osalta täysimääräisesti.

Kestävyysvajeen helpottaminen vaatii työllisyysasteen nostamista ja työmarkkinoiden vakauttamista. Palvelualat työllistävät yli miljoona ihmistä eli yli puolet yksityisestä sektorista ja tuottavat yli 42 prosenttia Suomen BKT:stä. Valtaosa 2000-luvun uusista työpaikoista on syntynyt palvelualoille, ja talous palveluvaltaistuu koko ajan.

Palvelualoilla merkittävä kasvun este on työntekijäpula. Siihen pitää tulevalla hallituskaudella vastata uudistamalla työmarkkinoita rohkeasti: työn vastaanottamisen kannustinloukkuja pitää purkaa, nostaa työllisyysastetta ja helpottaa työperäistä maahanmuuttoa.

Palvelualojen toimintaympäristön, kasvumahdollisuuksien ja työvoiman saatavuuden huomioinen talouspolitiikassa on Suomen menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää.

Ehdotuksiamme toimenpiteiksi:

  • Arvioidaan hiilikädenjälkien suuruudet palvelualoilla ja teollisuudessa, ja asetetaan niille konkreettiset kasvutavoitteet sekä sisällytetään päästöjä vähentävät palvelut täysimääräisesti eri investointikannustimien piiriin.
  • Perustetaan poikkihallinnollinen ministerityöryhmä, jonka tehtävänä on ratkaista kasvun esteeksi muodostunut työvoimapula ja mahdollistaa Suomen nettomaahanmuuton nostaminen kestävällä tavalla.
  • Käynnistetään työrauhajärjestelmän kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on saattaa Suomen työrauhasäätely Pohjoismaiselle tasolle.
  • Kohdistetaan julkista tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta kuluttajaliiketoimintaan, palveluihin sekä tuottavuusparannuksiin. Luodaan pk-yrityksille sopivia rahoitusmuotoja, joilla kasvatetaan ja laajennetaan TKI-toimintaa harjoittavien yritysten joukkoa. 
  • Laaditaan hallituksen toimesta kansallinen strateginen toimenpideohjelma Suomen liikenteellisen ja logistisen saavutettavuuden, huoltovarmuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Palvelus Suomelle – Paltan hallitusohjelmatavoitteet