17.06.2020 -

Vastuullisuus keskiössä eurooppalaisten pankkialan järjestöjen yhteisessä julistuksessa

,

Eurooppalaisessa etujärjestöjen vuoropuhelussa (ns. sosiaalidialogi) osapuolia ovat työnantajapuolelta EBF, ESBG ja EACB sekä työntekijäpuolelta UNI Europa Finance. Suomalaisista rahoitusalalla toimivista liitoista FA/Palta sekä Pro ja Unio ovat mukana näiden järjestöjen toiminnassa.

Eurooppalaisella pankkisektorilla on tärkeä merkitys finanssialan vakauden, työpaikkojen luomisen sekä kasvun ja kehityksen varmistajana. Tämän merkitys korostuu erityisesti nyt koronaviruksen aiheuttamissa kriisiolosuhteissa. Pankkialan sosiaalidialogin osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että yksi rahoituslaitosten keskeisistä tehtävistä on tarjota luotettavia ja vastuullisia finanssialan palveluja/rahoituspalveluja, jotka tukevat Euroopan pitkän aikavälin sosiaalista ja taloudellista kasvua.

– Työnantajien on kiinnitettävä erityistä huomiota finanssipalveluja tarjoavien työntekijöiden tarpeisiin ja haasteisiin finanssialan palveluja tarjottaessa. Julistuksessa nostetaan esille erityisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkitys silloin, kun arvioidaan asiakkaiden riskinottohalukkuutta ja tarjotaan heille sopivia finanssipalveluita, sanoo Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava Jarmo Paananen.

Julistuksessa korostetaan tietosuojan, rahoitusalan sääntelyn noudattamisen, tietojenvaihdon, ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon kehittämisen sekä tietoisuuden lisäämistä edistävien toimenpiteiden merkitystä luottamuksen ja vastuullisuuden osatekijöinä. Julistuksessa painotetaan myös hyvän johtamisen merkitystä sekä sitä, miten tärkeää on panostaa työhyvinvointiin, työympäristöön ja henkilöstöön.

Yhteinen julistus on hyvä esimerkki eurooppalaisten pankkialan järjestöjen yhteisestä edunvalvonnasta, jolla pyritään vahvistamaan pankkialan merkitystä ja mainetta sekä lisäämään luottamusta pankkitoimintaan. Yhteisessä julistuksessa korostetaan myös alan työntekijöiden keskeistä roolia ja yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

– Suomalaiset finanssialan työmarkkinaosapuolet ovat käyneet jo monta vuotta vuoropuhelua alalla tehtävän työn tulevaisuudesta. Näitä hyviä kokemuksia on pyritty jakamaan myös eurooppalaisilla keskusteluareenoilla, toteaa toimialapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta.

– Finanssialalla käynnissä oleva toimialamurros sekä lisääntynyt sääntely ovat haastaneet monin tavoin perinteiset työnteon muodot. Vuoropuhelua käydään nyt laajasti niin yritystasolla, kansallisella tasolla kuin eurooppalaisillakin foorumeilla. Rahoitusalan suomalaiset työmarkkinaosapuolet ovat sopineet, että kuluvan sopimuskauden aikana tarkastellaan toimialan vastuullisuuskysymyksiä, työssä jaksamista sekä työnteon uusien muotojen vaikutuksia toimihenkilöiden hyvinvointiin, kertoo Union toiminnanjohtaja Minna Ahtiainen.

Koronapandemia vaikuttaa myös eurooppalaisen sosiaalidialogin kokouskäytäntöihin. Kokoukset on peruutettu lokakuuhun asti, mutta yhteyttä pidetään ja asioita valmistellaan osapuolten välillä etäyhteyksin. Pandemiatilanteen kehittymistä ja liikkumisohjeistuksia seurataan tarkasti ja yhteisen neuvottelupöydän ääreen palataan siinä vaiheessa, kun se on jälleen turvallista.

Eurooppalaisten järjestöjen yhteinen julistus: EBF-BCESA: Joint Declaration on Employment Aspects of Providing Financial Services including Guidance

Lisätietoja:
Palvelualojen työnantajat Palta ry: toimialapäällikkö Anu Sajavaara, p. 040 705 0939
Ammattiliitto Pro: sopimusalavastaava Jarmo Paananen, p. 050 559 4492
Ammattiliitto Unio ry: toiminnanjohtaja Minna Ahtiainen, p. 050 387 7030