Mitä työehtosopimuksilla sovitaan?

Mitä työehtosopimuksilla sovitaan?

Työehtosopimuksella sovitaan työntekijä- ja työnantajajärjestön välillä alakohtaisista työehdoista. Niihin kuuluvat palkat, työajat, lomat ja muut edut, joita työehtosopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimusten voimassaoloaikana sopimuksen osapuolilla on työrauhavelvollisuus, eli työehtosopimukseen kohdistuvia työtaistelutoimenpiteitä ei sopimuskauden aikana saa panna toimeen.

Työehtosopimuksilla työmarkkinaosapuolet voivat sopia tietyistä määräyksistä lainsäädännöstä poikkeavalla tavalla. Näin alakohtaiset erityispiirteet pystytään ottamaan paremmin huomioon. Lainsäätäjä on nimenomaisesti jättänyt valtakunnallisille työmarkkinaosapuolille mahdollisuuden sopia esimerkiksi tietyistä työaika- ja vuosilomalakiin perustuvista määräyksistä toisin. Lisäksi työmarkkinaosapuolet pystyvät tietyissä rajoissa laajentamaan työpaikkakohtaisen ja paikallisen sopimisen mahdollisuutta myös yksittäisille työpaikoille.   

Työehtosopimukset voivat olla joko yleissitovia tai normaalisitovia. Yleissitova työehtosopimus koskee myös järjestäytymätöntä, työnantajaliittoon kuulumatonta työnantajaa, kun taas normaalisitova työehtosopimus velvoittaa ainoastaan niitä osapuolia, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen. Osa Paltan neuvottelemista normaalisitovista työehtosopimuksista on yrityskohtaisia, eli ne on rajattu koskemaan vain yhtä yritystä.

Palta neuvottelee

Paltan neuvottelemat voimassa olevat yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset (pl. yrityskohtaiset työehtosopimukset)

Lue lisää

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme.

Mitä sillä tarkoitetaan?

Lue lisää