Paikallinen sopiminen

Mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa?

Paikallisella sopimisella ei ole tarkkaa määritelmää, vaan sillä tarkoitetaan eri yhteyksissä erilaisia asioita. Kyse voi olla yrityskohtaisesta, työpaikkakohtaisesta tai yksilökohtaisesta työehdoista sopimisesta.

Usein paikallisesta sopimisesta puhuttaessa tarkoitetaan ennen muuta työehtosopimuksissa mahdollistettuja tapoja sopia toisin työehdoista yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Tämä on tärkeää, sillä samalla alallakin toimivien yritysten tarpeet, tuotteet ja markkinat voivat poiketa toisistaan merkittävästi. Yksi ja sama malli ei sovi jokaiselle, vaan parhaaseen lopputulokseen päästään, kun toimintamalleista ja työehdoista voidaan sopia paikallisesti suoraan työnantaja- ja työntekijäpuolen kesken, missä ymmärrys omasta tarpeesta ja tilanteesta on paras.

Paltan keskeisenä tavoitteena on työehtosopimusneuvottelukierroksella kehittää työehtosopimusten sisältöä ja lisätä niissä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Olennaista on myös yhteisen ymmärryksen parantaminen ja käytännön toimivuuden edistäminen.

Miksi paikallista sopimista tarvitaan?

Käytännössä paikallisessa sopimisessa on aina kysymys tarpeesta joustavasti järjestää asioita sekä työnantajaa että työntekijää hyödyttävällä tavalla. Tyypillisiä paikallisesti sovittavia asioita ovat esimerkiksi työaikajärjestelmiin ja palkkausjärjestelmiin liittyvät yrityskohtaiset mallit. Nykymaailmassa, jossa nopeasti pitää pystyä reagoimaan erilaisiin tilanteisiin, asiakkaiden tarpeisiin ja kysynnän vaihteluihin, joustavat toimintamallit ovat edellytys yrityksen pärjäämiseen omassa markkinassaan. Yrityksen kilpailukyky nyt ja tulevina vuosina on paras tae sille, että työpaikat säilyvät ja niitä tulee lisää.

Korona-aika on viimeistään tehnyt selväksi sen, että toimintaympäristön muutoksiin on kyettävä vastaamaan ketterästi. Yrityksen tulee kyetä näyttämään, että se reagoi asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin viivytyksettä.

Aloite paikalliseen sopimiseen voi tulla niin työnantaja- kuin työntekijäpuoleltakin. Yhdessä keskustelemalla sovitaan käyttöön otettavasta toimintatavasta, joka voi hyvin olla myös pilottiluonteinen määräaikainen kokeilu.

Paikallinen sopiminen edellyttää – ja myös lisää – luottamusta työnantajan ja työntekijöiden välillä. Sopiminen merkitsee usein kompromisseja, mutta molemmille osapuolille on tarjolla myös hyötyjä. Ne, joilla on kokemusta paikallisesta sopimisesta, tietävät, että yhdessä sopimisen kulttuuri on arvokas molemmille osapuolille. Se toimii ja sillä saadaan ratkaisuja, joilla päästään eteenpäin.

Mitä paikallinen sopiminen voi olla käytännössä?

Esimerkki 1

Yrityksessä A on taloudellisesta tilanteesta johtuen vaikeuksia toteuttaa työehtosopimuksessa sovittua palkkaratkaisua sellaisenaan kysynnän heikennyttyä tilapäisesti. Yrityksen noudattamassa työehtosopimuksessa on kuitenkin mahdollisuus sopia palkkaratkaisusta toisin, sekä palkankorotuksen suuruudesta että sen ajankohdasta.

Yrityksessä neuvotellaan työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken palkkaratkaisun toteuttamisesta. Neuvottelujen lopputuloksena sovitaan, että palkankorotuksen ajankohtaa siirretään 6 kk eteenpäin työehtosopimuksessa sovitusta palkankorotusajankohdasta.

Tällä ratkaisulla yritys A pystyy selviytymään haastavasta tilanteesta eikä sen tarvitse ryhtyä henkilöstön lomauttamiseen tai irtisanomiseen.

Esimerkki 2

Yritys B:ssä sovitaan paikallisesti, että koko työehtosopimuksen mukainen palkankorotus toteutetaan kohdennetusti. Korotuksen määrää arvioidaan työntekijän työsuorituksen parantumisen, osaamisen kehittymisen tai vuorovaikutustaitojen parantumisen perusteella. Heikommin suoriutuneille laaditaan yhdessä esihenkilön ja työntekijän kesken kehittymistoimenpiteet, jotka toteutuessaan mahdollistavat palkankorotuksen seuraavalla kerralla.

Toisin kuin käyttämällä kaikille automaattisesti kohdistuvaa samansuuruista yleiskorotusta yrityksessä B pystytään näin kannustamaan koko henkilöstöä hyviin suorituksiin sekä oman osaamisen kehittämiseen edelleen. Jokainen työntekijä saa myös henkilökohtaisen suunnitelman ja tavoitteet oman kehittymisen tukemiseen.

Esimerkki 3

Yritys C:n tuotteiden ja palveluiden kysyntä vaihtelee huomattavasti kalenterivuoden aikana. Työehtosopimuksen mukaan sekä työaikojen sijoittelusta että työvuorojen pituudesta voidaan sopia joustavasti paikallisesti, kuitenkin työaikalain pakottavien säännösten puitteissa.

Työnantaja ja henkilöstön edustajat sopivat yhdessä, että työaikajärjestelyjä on tarve muuttaa. Muutosten syinä ovat sekä kysynnän kausivaihtelut että myös työntekijöiden työn ja vapaa-ajan ja perhe-elämän sujuva yhteensovittaminen. Paikallisesti sovitaan, että aikana, jolloin kysyntää on enemmän, työvuorot ovat pidempiä ja kun työtä on vähemmän, työvuorot vastaavasti ovat lyhyempiä. Työvuorojen pituuksia voidaan joustavasti sopia myös esimerkiksi työntekijöiden painavien perhetilanteiden takia.

Tietyssä ajassa, esimerkiksi 6 kuukaudessa, toteutunut työaika tasoittuu työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen työajan mukaiseksi.

Blogeja paikallisesta sopimisesta

Kooste paikalliseen sopimiseen liittyvistä blogijulkaisuistamme.

Lue lisää

Neuvottelut

Takaisin pääsivulle

Neuvottelut