Liikenne ja logistiikka

Toimivat ja vähäpäästöiset liikenne- ja logistiikkapalvelut ovat keskeisiä Suomen menestykselle

Liikenne ja logistiikka palvelevat koko suomalaista yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää. Niiden varassa ovat niin kansalaisten päivittäinen liikkuminen kuin toimivat kuljetukset kuluttajille ja yrityksille. Lisäksi liikenteen ja logistiikan rooli Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi liikenteeseen ja logistiikkaan kohdistuu nyt ja tulevina vuosikymmeninä valtava muutostarve niiden aiheuttamien kasvihuonepäästöjen pienentämiseksi. Liikenteen päästöt ovat noin viidenneksen Suomen päästöistä, ja alan päästövähennysten rooli on merkittävä.

Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Siinä liikenteen ja logistiikan päästöjen vähentäminen on keskeistä. Palta on sitoutunut tavoittelemaan sitä, että kansallinen visio hiilettömästä liikenteestä saavutetaan vuoteen 2045 mennessä.

Palta on sitoutunut tavoittelemaan sitä, että kansallinen visio hiilettömästä liikenteestä saavutetaan vuoteen 2045 mennessä.

Päästövähennykset tulee toteuttaa siten, että liikenteen ja logistiikan kokonaismaksurasitetta ei Suomessa nosteta entisestään uusilla veroilla tai maksuilla, sillä kansalaisten ja yritysten kokonaismaksurasite on Suomessa korkea. Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialojen yhteinen, keväällä 2022 päivitetty Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja logistiikan tiekartta osoittaa, että tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä on mahdollista saavuttaa ilman alan kustannustason nostoa.

Liikenteen verotuksella ja maksuilla on merkittävä vaikutus suomalaisyritysten globaaliin kilpailukykyyn ja menestymiseen maailmalla, sillä sijaintimme, välimatkojen ja ilmaston takia liikenne ja logistiikka ovat Suomelle vielä ratkaisevampia kuin kilpailijamaillemme. Paltan jäsenistön henkilöstöstä noin neljännes työskentelee liikenteen ja logistiikan alalla.

Ratkaisujamme liikenne- ja logistiikkapalveluiden kilpailukyvyn ja päästövähennysten varmistamiseksi

  • Varmistetaan liikenteen ja logistiikan sujuvuus ja tehokkuus riittävillä ja suunnitelmallisilla infrapanostuksilla liikennejärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen.
  • Panostetaan liikenteen ja logistiikan digitalisaation ja palvelullistumisen nopeuttamiseen sekä matka- ja kuljetusketjujen ja jakelulogistiikan kehittämiseen.
  • Panostetaan joukkoliikenteeseen ja kaupunkien kestäviin kulkumuotoihin sekä maankäytön suunnitteluun.
  • Vauhditetaan autokannan uusiutumista vähä- ja nollapäästöisiksi hankintatuilla ja siirretään autoilun verotuksen painopisteen siirtäminen hankinnasta vuosittaiseen ajoneuvoveroon.
  • Nostetaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta sekä pyritään kohdistamaan niiden käyttöä tavaraliikenteenseen uusituvien polttoaineiden riittävyyden varmistamiseksi. Logistiikka-ala on valmis käyttämään merkittävästi suurempia määriä uusiutuvaa dieseliä, mikäli logistiikan asiakkaat sekä biopolttoaineiden tuottajat osallistuvat yhteistyöhön ja saatavuus- ja kustannuskysymykset saadaan ratkaistua.
  • Vaikutetaan vahvasti kansainvälisten ja EU-tason päästövähennyskeinojen kehittämiseen ja käyttöönottoon lento-, meri- ja tieliikenteessä, koska liikenteen ilmasto- ja ympäristövelvoitteiden tulee olla globaalissa kilpailussa toimiville yrityksille tasapuolisia.
  • Tasataan Suomen kansallisesta ilmastopolitiikasta johtuvaa liikennesektoriin kohdistuvaa kustannuspainetta siten, että muut taakanjakosektoriin kuuluvat alat osallistuvat päästövähennysten toteuttamiseen nykyistä vahvemmin.

Tie vähähiiliseen liikenteeseen ja logistiikkaan 2022

Liikenteen päästövähennystavoitteet on mahdollista saavuttaa Suomessa liikenne- ja logistiikka-alan vähähiilisyystiekartassa kerrotuin toimin, ilman liikenteen vero- ja maksutason nostamista.

Työmme kestävän kehityksen eteen

Palveluilla on keskeinen rooli ilmastoratkaisuissa. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia haasteita. Ainoastaan kestävä kasvu takaa riittävät resurssit niin kansalliseen kuin maailmanlaajuiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Lue lisää

Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkajohtaja, Elinkeinopolitiikka

Liikenne ja logistiikka

petri.laitinen@palta.fi

Tuoreimmat uutiset aiheesta