Meillä Suomessa on vahvana perustana koulutettu väestö, hyvä teknologinen infrastruktuuri ja eheä yhteiskunta. Muuttuvassa toimintaympäristössä me kaikki tarvitsemme osaamisen päivitystä monta kertaa työuramme aikana. Myös koulutusjärjestelmäämme on muutettava, jotta se tukisi yhä paremmin jatkuvan oppimisen edellytyksiä

Digitalisaatio ja työn murros muuttavat työtehtäviä ja toimenkuvia ja edellyttävät uudenlaista osaamista.

Uudet työpaikat syntyvät pääosin palvelualoille. Siksi osaamistason nostossa onnistuminen on yksi Suomen tulevaisuuden keskeisimmistä kysymyksistä. Osaavan työvoiman tarve on noussut suureksi kasvun esteeksi palvelualoilla toimiville yrityksille.

Etenkin korkeakouluihin tarvitaan pikaisesti lisää nopeaa, elinkeinoelämän tarpeita ja jatkuvaa oppimista tukevaa koulutusta. Korkeakouluille tulee luoda yhä tehokkaammat kannustimet yrityslähtöisten opintokokonaisuuksien tarjoamiseen. Työmarkkinoilla tarvittava osaaminen tulee löytyä jatkossa yhä ketterämmin eri koulutusasteilta.

Työvoimapalveluita kilpailuttamalla julkiset toimijat voivat löytää innovatiivisimmat palveluratkaisut, kustannussäästöt ja hyödyt. Jatkossa julkisella sektorilla tulee panostaa yhä enemmän yhteistyöhön yksityisten palveluntarjoajien kanssa, jotta varmistetaan mahdollisimman asiakaslähtöiset, laadukkaat ja tehokkaat palvelut.

Ratkaisujamme:

  • Suunnataan kansallisen työelämäohjelman kärki työpaikkojen digitalisoitumisen tukemiseen ja siihen liittyvien muutosprosessien edistämiseen ja osaamisen päivittämiseen.
  • Poistetaan maahanmuuttajien työvoiman saatavuusharkinta ja nopeutetaan lupaprosesseja.
  • Kehitetään nopeita korkean osaamisen seuranta- ja rekrytointikäytäntöjä. Digitaaliset palvelut ja tiedolla johtaminen tulisi saattaa läpileikkaavaksi kaikille hallinnon- ja koulutusasteille.
  • Työelämän tulevaisuuden tarpeiden (osaamisen ennakoinnin) tulee ohjata opetusta ja tutkimusta nykyistä paremmin.
  • Työurien pidentämistä on vauhditettava nopeuttamalla jatko-opintoihin pääsemistä sekä siirtämällä jatkuvan oppimisen painopistettä tutkintokoulutuksesta nopeisiin työelämälähtöisiin muunto- ja täydennyskoulutuksiin.

Lisätietoja:

Anu Sajavaara

Toimialapäällikkö

OTK

Tuomas Ylitalo

Asiantuntija,

elinkeinopolitiikka

VTM