04.12.2023 -

Palta käynnistää palvelualojen ilmastotiekartan valmistelun – haussa keinot palvelujen ilmastohyötyjen maksimoimiseksi

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

,

Palveluyritykset asentavat aurinkopaneeleita, suunnittelevat tuulivoimapuistoja ja optimoivat rakennusten energiankulutusta. Mutta kuinka palveluiden ilmastohyödyistä saadaan vielä entistäkin enemmän irti? Palvelualojen työnantajat Palta ryhtyy valmistelemaan palvelualojen ilmastotiekarttaa, jolla luodaan kokonaisvaltainen näkemys palveluiden ilmastovaikutusten kehityksestä ja tarvittavista toimista.

Palvelualojen ilmastotiekartta on Paltan vastaus maan hallitukselle, joka on toivonut hallitusohjelmaa myöten, että toimialat päivittäisivät omat vähähiilitiekarttansa. Palvelualoilla kyseessä ei ole vain päivitys vaan kokonaan uusi tiekartta, jossa tarkastellaan Paltan edustamia palvelualoja ennennäkemättömän monipuolisesti.  

Edellisellä hallituskaudella Palta laati kumppanijärjestöjen kanssa tiekartan vähähiiliselle liikenteelle ja logistiikalle, ja tiekartta on sittemmin jo päivitetty vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Vähähiilitiekartat olivat edellisen hallituksen lanseeraama hanke, jolla sitoutettiin toimialoja ilmastotyöhön entistä vahvemmin. Myös nykyinen hallitus kannustaa toimialoja tiekarttatyöhön, ja Palta käärii hihat toimialojen ensijoukossa.

Aiemmat selvitykset luovat vankan pohjan tiekartan valmistelulle

Palvelualoilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja viime vuosina tätä on selvitetty useissa Paltan hankkeissa. Esimerkiksi Palvelualojen ilmastokatsaus 2022 osoitti, että liikenteen ja logistiikan toimialaa lukuun ottamatta palvelualat tuottavat yhdellä päästötonnilla yli 20-kertaisen määrän arvoa elinkeinoelämän keskiarvoon nähden. Lisäksi yli kolmannes vähintään viiden hengen palveluyrityksistä tarjoaa asiakkailleen päästöjä vähentäviä palveluita.

Liikenteen ja logistiikan vähähiilitiekartassa (2020 ja päivitys 2022) puolestaan esitettiin konkreettinen toimenpidepaletti, jonka avulla Suomi saavuttaisi tavoitteensa liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2035 mennessä.

Liikenne- ja logistiikkayritysten päästöjä voidaan pienentää merkittävästi digitaalisten palvelujen avulla. Reittien optimointi lyhentää kuljetusetäisyyksiä, reaaliaikainen ajotavanpalaute pienentää polttoaineenkulutusta ja linja-autojen matkustajamäärien pysäkkikohtainen seuranta auttaa optimoimaan julkisen liikenteen reittejä ja aikatauluja. Tämänkaltaisiin palveluihin liittyy myös suuria vientimahdollisuuksia.

Paltan ilmastotyö lähti monien palvelualojen osalta toden teolla liikkeelle Päästövähennyksiä palveluilla -selvityksellä vuonna 2021. Vaikka työssä tarkasteltujen palvelujen otos oli vielä melko suppea, osoitti selvitys selkeästi päästöjä vähentävien palvelujen laajan kirjon. Tämä näkyy alla olevassa kuvassa.

Päästövähennyksiä palveluilla -selvityksessä vuonna 2021 arvioitiin eri palveluiden hiilikädenjälkeä Suomessa. Arvio perustui 11 esimerkkipalvelun otokseen.

Uudella tiekartalla haetaan kattavaa näkemystä tulevasta kehityksestä ja tarvittavista toimenpiteistä

Nyt käynnistyvä tiekarttatyö  tarkastelee laajasti Paltan edustamia yksityisiä palvelualoja. Mukana ovat liikenne ja logistiikka, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, tekniset palvelut, informaatio- ja viestintäpalvelut, viihde- ja virkistys sekä kiinteistöala. Kun tarkastelu vielä kattaa sekä alojen omat päästöt (hiilijalanjälki) että asiakkaiden päästöjä vähentävät palvelut (hiilikädenjälki), ja nykyhetken lisäksi arvioidaan tulevaa kehitystä, on lähtöasetelma vähintäänkin haastava.

Jotta kokonaisuus pysyy hallittavana ja katse olennaisessa, joudutaan väkisin tekemään rajauksia. Esimerkiksi hiilijalanjäljessä on päätetty keskittyä ns. Scope 1 -päästöihin (alojen omat suorat toiminnot) ja Scope 2 -päästöihin (ostoenergia). Työssä annetaan suuri painoarvo hiilikädenjäljelle, mikä johtuu jo siitä, että useimpien palvelualojen omat päästöt ovat varsin pienet. Tiekarttatyön tärkein tavoite on tunnistaa eri tahoilta tarvittavat toimenpiteet sille, että palvelujen ilmastopotentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä. Tämä tukee myös viennin kasvattamista.  

Palvelualojen ilmastotiekartta on osaltaan jatkoa palvelualojen biodiversiteettitiekartalle, jonka valmistelun Palta käynnisti aiemmin syksyllä. Yhdessä hankkeet luovat monipuolisen ja kattavan näkemyksen palvelualojen ympäristövaikutuksista ja -potentiaalista. Esimerkiksi kiinteistöjen ympäristövaikutukset lyödään pitkälti lukkoon jo suunnitteluvaiheessa, ja sen vuoksi arkkitehti- ja muilla suunnittelupalveluilla on aivan keskeisen tärkeä merkitys.

Ilmastotiekartta on tarkoitus saada valmiiksi kesään 2024 mennessä ja toteutuksesta vastaa konsulttiyhtiö AFRY. Työtä ohjaa pieni ja ytimekäs ohjausryhmä, ja laajempaa palautetta tullaan keräämään Paltan ilmasto- ja vastuullisuustyöryhmän kautta.

Kiinnostuitko aiheesta? Paltassa kuulemme mielellämme näkemyksiä työn teemoista monipuolisesti ja eri näkökulmista – ota yhteyttä ja vaihdetaan ajatuksia Teamsissä tai kasvotusten.

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös