Vastuullisuus palvelualoilla

Vastuullisuus mahdollistaa kestävän liiketoiminnan. Palvelualoilla vastuullisuus on osa arkea ja jokapäiväistä työtä.

Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja strategian ytimessä.

Palvelualoilla rakennetaan suomalaista hyvinvointia niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuunkin kautta. Haluamme Paltassa jakaa tietoa vastuullisuuden tilannekuvasta ja parhaista käytännöistä palvelualoilla. Lisäksi muun muassa koulutamme jäsenyrityksiämme vastuullisuusasioissa.

Paltassa vastuullisuus kytkeytyy vahvasti jo missioomme: pyrimme rakentamaan Suomeen toimintaympäristöä, joka kannustaa yrityksiä investoimaan kestävien tulevaisuuden ratkaisujen luomiseen. Vastuullisena työmarkkinatoimijana pyrimme mahdollistamaan uusien työpaikkojen syntymisen nimenomaan Suomeen, ja sitä kautta lisäämään verotulojen ja hyvinvoinnin kasvua. Näiltä sivuilta löydät vastuullisuuteen liittyviä palvelualojen tunnuslukuja ja selvityksiä, palveluyritysten vastuullisuussitoumuksia sekä muita vastuullisuussisältöjämme.

Ajankohtaista palvelualojen vastuullisuustyössä

Palvelualojen biodiversiteettiselvitys

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus heikkenee ihmisen toiminnan vuoksi ennennäkemätöntä vauhtia. Luontokato on saatava pysähtymään nopeasti, sillä biodiversiteetti on välttämätön pohja ihmiskunnan hyvinvoinnille ja talouden kestävälle kehitykselle. Palvelualoilla on tässä oma tärkeä roolinsa, jota Palvelualojen työnantajat Paltan biodiversiteettihankkeen loppuraportti valottaa.

Selvityksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä biodiversiteetin merkityksestä eri palvelualoilla, sekä toimijoiden mahdollisuuksista edistää luonnon monimuotoisuutta. Laajemman ymmärryksen, sitoutumisen ja motivaatiota lisäävien toimien lisäksi se tukee Paltan jäsenyrityksiä merkittävien riippuvuuksien ja biodiversiteettivaikutusten tunnistamisessa sekä konkreettisen biodiversiteettityön suunnittelemisessa. Loppuraportti valmistui keväällä 2024 ja sen toteutti AFRY Management Consulting.

Tunnuslukuja palvelualoilta

Palvelualojen nettovaikutus maailmaan: +30%

Uprightin toteuttaman selvityksen mukaan Paltan edustamien palvelualojen nettovaikutus ympäröivään maailmaan on 30 prosenttia positiivisen puolella, kun verrataan suomalaisten palveluyritysten käyttämiä resursseja niiden tuottamaan hyötyyn maailmassa. Palvelualojen saldoluku on esimerkiksi Helsinkiin listautuneiden pörssiyritysten keskiarvoa -7 merkittävästi korkeampi.

Lue lisää palvelualojen nettovaikutuksesta

Päästökehitys

Yksityisten palvelualojen kasvihuonekaasupäästöt olivat 6,5 miljoonaa tonnia 2020, mikä oli 20 % vähemmän kuin 2008. Palvelualojen päästöintensiteetti on vähentynyt samalla ajanjaksolla 26 %. Palveluyrityksistä 35 % tuottaa palveluita, jotka auttavat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, ja vajaa 60 % on asettanut tai valmistelemassa omia ilmastotavoitteitaan.

Lue lisää palvelualojen ilmastovaikutuksista

Palvelualojen verokertymä: 10,6 mrd

Paltan edustamilta yksityisiltä palvelualoilta kertyi 10,6 miljardia euroa verotuloja vuonna 2021, kun mukaan lasketaan palveluyritysten Suomeen kerryttämät yhteisöverot, kiinteistöverot ja arvonlisäverot. Yhteisöveropotista Paltan edustamien palvelualojen yritykset maksoivat vajaan kolmasosan, yhteensä vajaat 2 miljardia euroa.

Lue lisää palvelualojen verokertymästä

Työllisyys: yli 1 000 000 työllistä

Yksityiset palvelualat (ilman kauppaa) työllistävät Suomessa yli miljoona ihmistä. Tämä on yli puolet koko yksityisestä sektorista. Työllisyyden kasvu on nojannut vahvasti palvelualoihin ja näin tulee olemaan jatkossakin.

Lue lisää palvelualojen työllisyyskehityksestä

Yritysten sitoumukset: Vastuullisten palveluiden Suomi

Kestävän kehityksen sitoumukset ovat osa Suomen kansallista kestävän kehityksen strategiaa. Suomi, jonka haluamme 2050 -yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.  Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden saavuttamiseksi yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Kokoamme näille sivuille palveluyritysten vastuullisuussitoumuksia jäsenistöstämme kolmen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin kytkeytyvän kattositoumuksen alle:

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen, päästöjen vähentäminen ja luontovaikutusten huomioiminen
 • Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon kehittäminen työyhteisössä
 • Työllisyyden ja työturvallisuuden edistäminen sekä talouskasvun tukeminen innovaatioiden avulla.

Kannustamme jäseniämme tekemään myös uusia sitoumuksia ja julkaisemaan niitä koko Suomessa tehtävää kestävän kehityksen työtä kokoavilla Sitoumus2050-sivuilla sekä näillä Paltan vastuullisuussivuilla. Jos haluat jättää oman sitoumuksesi Paltan sivuille, ota yhteyttä viestinnän asiantuntija Nina Sillantakaan: nina.sillantaka [at] palta.fi.

Ilmastoon ja ympäristöön liittyvät sitoumukset

YK:n kestävän kehityksen tavoitteina on muun muassa:
Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin sekä integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun.

Sitoumukset:

Teleoperaattori DNA on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympäristövaikutusten huomioimiseen seuraavin tavoittein: DNA on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä (päästötön Scope 1 ja 2, SBTi hyväksymä tavoite) ja 68 % DNA:n suurimmista toimittajista kulutuksen mukaan on SBT-tavoitteiden piirissä vuoteen 2025 mennessä (SBTi hyväksymä tavoite).

Lue lisää yrityksen sivuilta.

Sitoumus julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Tieto- ja viestintätekniikka-ala on keskeisessä roolissa yhteiskuntamme toimintatapojen muuttamisessa ympäristön kannalta kestävämmäksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Jotta voimme tehokkaasti auttaa muita sidosryhmiä pienentämään ympäristöjalanjälkeään, meidän on ensin huolehdittava omista hiilidioksidipäästöistämme.

Lähiajan ilmastotavoite: Elisa Oyj sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä perusvuodesta 2021. Eritelty tavoite on 42 % Scope 1:n ja 2:n osalta ja 42 % Scope 3:n osalta, ja se saavutetaan ilman kompensaatioita tai arvoketjun ulkopuolisia lieventämistoimia.

Nollapäästötavoite: Elisa Oyj sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 90 % vuoteen 2040 mennessä perusvuodesta 2021. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen suorilla päästövähennyksillä asetetaan etusijalle, ja kaikki jäännöspäästöt neutraloidaan SBTi:n kriteerien mukaisesti ennen nollapäästöjen saavuttamista.

Elisa saavutti oman toiminnan osalta hiilineutraaliuden (ei SBTi:n vahvistama tavoite) vuonna 2020, toteuttamalla sekä energiansäästötoimenpiteitä että hankkimalla hiilidioksidipäästöjen hyvityksiä (siitä energiankäytöstä, joka ei vielä perustu hiilidioksidipäästöttömiin vaihtoehtoihin, jätteestä, sekä henkilöstön työmatkaliikenteestä ja liikematkustamisesta).

Lue lisää Elisan sivuilta täältä ja täältä.

Sitoumusta päivitetty Paltan sivuille 23.3.2023, ensimmäinen versio julkaistu 28.2.

Lentoasemayhtiö Finavia on sitoutunut pienentämään toiminnastaan aiheutuvia hiilipäästöjä lentoasemillaan sekä auttamaan ja kannustamaan koko lentoliikennealaa pienentämään omaa osaansa. Finavian toiminta sen kaikilla lentoasemilla on ollut hiilineutraalia vuodesta 2019 lähtien. Käytämme sataprosenttisesti uusiutuvaa tuuli- ja aurinkosähköenergiaa sekä ajoneuvoissamme uusiutuvaa, jätteistä ja tähteistä tehtyä dieseliä. Puolet lentoasemistamme lämpiää uusiutuvalla energialla. Seuraavaksi tavoittelemme nettonollapäästöjä vuoden 2025 loppuun mennessä vähentämällä energiankulutuksesta aiheutuvia suoria ja epäsuoria päästöjä (Scope 1 ja 2). Mittarit: CO2-päästöjen vähenemä, t/CO2/á. Lähtötaso 12 500 t, Tavoitetaso: 0.

Lue lisää yrityksen sivuilta.

Sitoumus julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Helsingin Satama Oy on tehnyt hiilineutraaliusmanifestin, jolla se on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden oman toiminnan osalta vuonna 2025, vähentämään aluspäästöjä 25 % vuoteen 2030 mennessä sekä vähentämään raskaan liikenteen ja satama-alueiden työkoneiden päästöjä 60 % vuoteen 2035 mennessä. Toimenpiteitä ovat muun muassa maasähkövalmiuden tuominen yhdeksälle laituripaikalle, vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuuden mahdollistaminen Helsingin Satamissa, aluksille suunnatun ympäristöalennusohjelman kehittämisen jatkaminen, kuljetuskaluston satamassa käyttämän ajan minimoiminen, vähäpäästöisille autoille tarkoitettujen kannustinten käyttöönotto, sähköisen työkoneinfrastruktuurin mahdollistaminen ja sataman energiankulutuksen minimoiminen.

Lue lisää Helsingin Sataman sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Kiwa Inspecta Suomi on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään. Kiwa Inspecta Suomen CSR Routen 2025 tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä 30 % vuoteen 2019 verrattuna. Ilmastotekoja meille ovat kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantaminen sekä työmatkustuksen päästöjen vähentäminen. Mittarit: energian kulutuksen vähentäminen 5%:lla per vuosi, liikematkustuksen CO2e -päästöjen vähentäminen 20%:lla ja leasingautoista 25 % on joko hybridi- tai täyssähköajoneuvoja.

Lue lisää yrityksen sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Kuehne+Nagel Oy on sitoutunut panostamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kaikissa kuljetus- ja logistiikkapalveluissaan maailmanlaajuisesti. Olemme vuodesta 2020 olleet täysin hiilineutraaleja välittömässä vaikutuspiirissämme olevien CO2 päästöjen osalta (GHG-protokollan soveltamisalat 1 ja 2). Lisäksi päätavoitteenamme on, että vähennämme CO2-päästöjä 33 % meidän, toimittajiemme ja asiakkaidemme osalta vuoden 2030 loppuun mennessä (GHG-protokollan Scope 3).

Lue lisää Kuehne+Nagelin sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

NRC Group Finland Oy rakentaa kestävää infrastruktuuria ja edistää tarjoomallaan vähähiilisten liikennemuotojen saavutettavuutta sekä laatua. Olemme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme aiheutuvia Scope 1 ja Scope 2 -päästöjä vuosittain 10 % ja vuoden 2024 loppuun mennessä 30 % vuoden 2020 tasoon verrattuna.

Lue lisää yrityksen sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Olemme sitoutuneet vähentämään omat päästömme nollaan ja kuljettamaan fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi olemme sitoutuneet olemaan päästöjen osalta nettonollassa vuoteen 2040 mennessä. Nettonollatavoite tarkoittaa sitä, että Posti vähentää oman toimintansa – käytännössä oman kuljettamisen ja toimitilojen – aiheuttamien päästöjen lisäksi myös arvoketjun päästöt nollaan. Jos täyteen nollaan ei päästä, päästöjä on vähennettävä vähintään 90 prosenttia. Tällöin loput päästöt on poistettava ilmakehästä. Arvoketjun päästöihin kuuluvat esimerkiksi alihankitut kuljetukset, polttoaineiden tuotantovaiheessa syntyneet päästöt, ostetut tuotteet ja palvelut sekä liike- ja työmatkustus. Science Based Targets -ilmastoaloite on hyväksynyt nämä tavoitteet. Päästöjen vähentäminen on osa johdon palkitsemisjärjestelmäämme.

Lue lisää yrityksen sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Telia Finland Oyj:n tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä nollapäästöt koko arvoketjussamme (scope 1, 2 ja 3), aina alihankkijoista asiakkaisiin. Aiomme myös vähentää jätteidemme määrän nollaan vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden avulla. Saavuttaaksemme pitkän aikavälin tavoitteet etenemme työssämme välitavoitteiden kautta ja vuoden 2025 tavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät. Seuraamme edistymistämme vuosittaisten päästövähennystavoitteiden ja -toimenpiteiden kautta. Tärkeimmät mittarit: CO2e päästöjen vähenemä (tn CO2e/vuosi), uudelleenkäytettyjen laitteiden volyymi, jätteiden kierrätysaste.

Lue lisää yrityksen sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

 

Voimatel Oy on sitoutunut sertifioidun ISO 14001 ympäristöjärjestelmän mukaisesti pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja toimimaan ympäristöpäämäärien saavuttamiseksi käyttämällä ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja. Kehitämme organisaatiota kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen periaattein päivittämällä tietojamme ja hakemalla aktiivisesti ratkaisuja toimiaksemme entistä ekologisemmin.

Lue lisää yrityksen sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

VTT:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitämme ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja tieteen ja teknologian keinoin.

Lue lisää VTT:n sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

 

Monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät sitoumukset

YK:n kestävän kehityksen tavoitteina on muun muassa:
Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä, taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet (5). Taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua sekä edistää kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta (10).

Sitoumukset:

Teleoperaattori DNA on jo pitkään tehnyt töitä monimuotoisemman, tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman työelämän puolesta. DNA:lle monimuotoisuus on jokaisen arvostamista sellaisena kuin on – omanlaisenaan. Välittämättä iästä tai sukupuolesta, riippumatta siitä miltä näytät, mistä tulet, ketä rakastat tai miten juuri sinä näet maailman. Monimuotoinen ja hyvinvoiva henkilöstö on rikkaus sekä voimavara. 92 % DNA:laisista kokee saavansa olla työyhteisössä juuri sellainen kuin on. Olemme sitoutuneet lisäämään naisten osuutta johdossa seuraavin tavoittein: naisten osuus johtotehtävissä 40 % vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää DNA:n sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus ovat meille keskeisiä teemoja ja teemme pitkäjänteistä työtä tasa-arvon edistämiseksi. Meille on tärkeää, että jokainen voi olla aito oma itsensä ja tuntea, että jokainen on tervetullut Elisalle juuri sellaisena kuin on. Mittaamme vuosittain syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja yli 90 prosenttia elisalaisista kokee, että Elisan työympäristöissä ei syrjitä. Edistämme myös mm. sukupuolineutraalia rekrytointia ja raportoimme osavuosikatsauksissamme naisten osuudesta esihenkilötehtävissä. Tavoitteemme on, että vuonna 2023 esihenkilöistä naisia on 31 %. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact aloitteeseen ja allekirjoittaneet YK:n Womens Empowerment Principles -aloitteen.

Lue lisää Elisan sivuilta täältä ja täältä.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Kuehne+Nagel Oy edistää sellaisen kulttuurin kehittymistä, joka tukee ja kunnioittaa täysin ihmisoikeuksia. Uskomme, että meillä yrityksenä on vastuu luoda tila, jossa kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi ja jokainen tuntee olevansa tärkeä – jossa eri tavalla katsovia, asuvia, rakastavia, kommunikoivia, ajattelevia ja johtavia ei vain suvaita, vaan niitä etsitään, arvostetaan ja juhlitaan. Mittarit: Henkilöstökyselyn tulokset hyvällä tasolla. Naisten osuuden ylläpitäminen (tällä hetkellä 50 %) esihenkilötehtävissä jatkossakin.

Lisätietoa yrityksen sivuilta täältä ja täältä.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Olemme sitoutuneet työskentelemään sen eteen, että työntekijämme voisivat olla ylpeitä siitä, keitä olemme ja mitä teemme yhdessä, sekä sen eteen, että johdamme yhteisten johtamisperiaatteiden, arvojen ja tarkoituksen kautta. Mittaamme näiden tavoitteiden toteutumista henkilöstötutkimuksen työntekijöiden sitoutumisindeksillä ja esihenkilöiden johtajuusindeksillä.

Lue lisää Postin sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Telia Finland Oyj on sitoutunut monimuotoiseen, yhdenvertaiseen ja osallistavaan työpaikkaan, missä jokainen telialainen voi olla oma ihana, ainutlaatuinen itsensä, ja missä jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tavoitteenamme on kasvattaa naisten osuutta koko henkilöstössämme sekä kehittää laajemmin monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä esimerkiksi rekrytoinnissa, henkilöstön osaamisen kehittymisessä ja pysyvyydessä. Monimuotoisuuden saavuttamiseksi maajohtoryhmä on asettanut monimuotoisuustyöllemme useita lyhyen aikavälin tavoitteita. Tärkeimmät mittarit: Esihenkilöiden monimuotoisuuskoulutusten suoritusaste, henkilöstön sukupuolijakauman useat mittarit, henkilöstökyselyn tulokset.

Lue lisää Telian sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

VTT on sitoutunut vahvasti sukupuolten tasa-arvon edistämiseen työyhteisössä sekä koko tutkimusyhteisössä. VTT tukee ja edistää monipuolista ja osallistavaa työkulttuuria, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, kunnioittavasti ja osallistavasti taustasta riippumatta.

Lue lisää VTT:n sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Työllisyyteen, työturvallisuuteen ja innovaatioihin liittyvät sitoumukset

YK:n kestävän kehityksen tavoitteina on muun muassa:
Ylläpitää kaikkia koskevaa talouskasvua ja saavuttaa korkeampi taloudellisen tuottavuuden taso monipuolistamisen, teknologian uudistamisen ja innovaatioiden avulla, esimerkiksi panostamalla lisäarvoa luoviin ja työvoimavaltaisiin aloihin, nostaa työllisyyttä, parantaa nuorten työllisyyttä, parantaa maailmanlaajuista resurssitehokkuutta sekä taata kaikille turvallinen työympäristö.

Sitoumukset:

Kiwa Inspecta Suomessa ihmisarvoinen työ ja talouskasvu tarkoittaa vastuullisuustavoitteidemme ja toimintaperiaatteidemme noudattamista turvallisena ja kestävästi kehittyvänä työnantajana. Palvelumme toimittaja-arvioinneissa tukee myös tavoitettamme edistämällä asiakkaidemme toimitusketjujen hallintaa mm. ihmisoikeuksien suhteen. Mittari: tapaturmataajuus LTIF1 0 kpl/tehdyt työtunnit.

Terveellinen elämä ja hyvinvointi muodostuvat arvojemme mukaisesta työstä, työyhteisöstä, työn mielekkyydestä sekä työterveydestä, -turvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Työhyvinvointia edistämme kattavalla työterveyshuollolla, hyvällä ja motivoivalla johtamisella sekä työntekijöidemme ammattitaidon kehittämisellä. Mittari: henkilöstön työtyytyväisyys > 8,0 (asteikolla 1–10).

Lue lisää yrityksen sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Kuehne+Nagel Oy:ssä olemme sitoutuneet noudattamaan turvallisuus- ja terveysohjelmaamme, jonka kaksi tavoitetta ovat varmistaa, ettei ihmisille ja ympäristölle aiheudu haittaa. Tämä ei koske vain Kuehne+Nagelin työntekijöitä, vaan myös tiloissamme työskenteleviä ihmisiä, liikekumppaneitamme, asiakkaitamme ja yhteisöjä, joissa toimimme. Koulutamme henkilöstöä No Harm –koulutusmoduulien avulla, joissa lisätään tietoisuutta työpaikan vaaroista. Lisäksi meillä on Stop Work Authority -ohjelma, joka varmistaa puuttumisen vaarallisiin tilanteisiin. Tapahtumien ilmoitusjärjestelmä mahdollistaa tilanteen jatkuvan parantamisen. Mittari: työtapaturmien määrä.

Lisätietoa yrityksen sivuilta täältä ja täältä.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Olemme sitoutuneet työturvallisuuskulttuurin vahvistamiseen sekä tapaturmataajuuden jatkuvaan parantamiseen kohti nollatasoa. Mittaamme onnistumista kokonaistapaturmataajuuden mittarilla eli LTA0-luvulla. Mittari on myös osa henkilöstön palkitsemisohjelmamme tavoitteita.

Lue lisää yrityksen sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Henkilöstön turvallisuus ja terveys on lähtökohtana yhtiön kaikessa toiminnassa. Voimatel Oy on sitoutunut työntekijöiden työterveyden ja –turvallisuuden (TTT) ylläpitoon ja kehittämiseen. TTT-toimintaa kehitetään yhteistyössä koko henkilöstön ja muiden olennaisten sidosryhmien kanssa. Haemme aktiivisesti uusia keinoja ja tapoja kannustaa henkilöstöä ennakoivaan toimintaan turvallisemman ja terveellisemmän työympäristön saavuttamiseksi. Tavoitteena on nolla tapaturmaa ja nolla työkyvyttömyyseläkettä. Panostamme riskienhallintaan arvioimalla säännöllisesti työterveys- ja työturvallisuusriskejä ja kannustamalla henkilöstöä aktiiviseen turvallisuushavainnointiin. Kirjaamme turvallisuushavainnot, tapaturmat sekä läheltä piti‐tilanteet tavoitteenamme oppia niistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lue lisää yrityksen sivuilta. 

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

VTT on Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikka. Laajennettu Nolla tapaturmaa -tavoite pitää sisällään tapaturmien lisäksi ammattitaudit, kiusaamisen, työstä johtuvat sairaslomat, työuupumustapaukset, hoitamattomat väkivalta- ja häirintätapaukset sekä työturvallisuudesta tietämättömät esihenkilöt ja työntekijät. Lisäksi VTT:n tavoitteena on, että kanssamme tehty innovaatiotyö synnyttää uutta ja kestävää liiketoimintaa.

Lue lisää yrityksen sivuilta.

Sitoumus on julkaistu Paltan sivuilla 28.2.2023.

Tuoreimpia vastuullisuussisältöjämme

Kaikki uutiset

Haluamme Paltassa jakaa tietoa vastuullisuuden tilannekuvasta ja parhaista käytännöistä palvelualoilla. Järjestämme monipuolisesti tapahtumia sekä muun muassa koulutamme jäsenyrityksiämme vastuullisuusasioissa.

Tulevia tilaisuuksia:

Meillä ei ole tällä hetkellä tulossa vastuullisuuteen liittyviä tilaisuuksia.Näet kaikki tulevat tapahtumamme tapahtumakalenterista.

Menneet tilaisuudet:

 • 1.12.2023: Verkkotyöpaja biodiversiteetin edistämisestä palvelualoilla Paltan jäsenille
 • 18.10.2023: Päästövähennykset ja -kompensaatiot -koulutus Paltan jäsenille
 • 13.9.2023: Koulutus hiilijalanjäljen laskennasta Paltan jäsenille
 • 24.1.2023: Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen palvelualojen liiketoiminnassa -työpaja. Lue lisää työpajasta täältä.
 • 2.11.2022: Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikalla – näin pääset alkuun -aamunavaus. Lue aiheesta lisää täältä.
 • 18.5.2022: Tunne organisaatiosi yhteiskunnallinen nettovaikutus -työpaja. Vain jäsenyrityksille suunnattu Paltan ja Uprightin yhteistyöhön liittyvä tilaisuus, voit lukea palvelualojen nettovaikutuksesta lisää täältä.
 • 23.3.2022: Luonnon monimuotoisuuden merkitys ja hallinta yrityksissä -aamunavaus. Lue lisää ja katso tilaisuuden tallenne täältä.
 • 2021-2022: Kolmiosainen hiilijalanjälkikoulutus. Koulutuksissa käsiteltiin organisaation hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskentaa sekä omien päästöjen pienentämistä. Lue lisää työpajoista täältä ja täältä.
 • 25.5.2021: Vastuullisuudesta kilpailuetua – miten valjastaa vastuullisuus liiketoiminnan kehittämiseen? -aamunavaus. Tutustu aiheeseen tarkemmin täältä.

#KaikkiSiitäPuhuvat

#KaikkiSiitäpuhuvat-kampanjassa alkuvuonna 2022 kerroimme, millaisia vastuullisuustekoja juuri palveluyrityksissä tehdään.

Lue kampanjan artikkeleita

Vastuullisuus Paltassa

Kannustamme jäseniämme kunnianhimoiseen vastuullisuustyöhön, ja haluamme Paltassa tavoitella itse samaa.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme