15.06.2023 -

Työ & elämä: Vaihteleva työaika – Työaikaehdon toteutumista tarkasteltava viimeistään heinäkuun aikana

,

Työsopimuslakiin ja työaikalakiin tuli vaihtelevan työajan sopimuksia koskevia muutoksia syksyllä 2022. Muutoksilla tavoiteltiin sitä, että työntekijän kanssa sovittu vähimmäistyöaika vastaa paremmin työnantajan todellista työvoiman tarvetta. Sanna Marinin hallitusohjelmaan ja EU:n työehtodirektiiviin perustuneet muutokset tulivat voimaan 1.8.2022. Eräs keskeisistä muutoksista on vaihtelevan työajan sopimuksia koskeva työnantajan velvollisuus tarkastella työaikaehdon toteutumista vähintään 12 kuukauden välein.

Lain voimaan tullessa voimassa olleissa työsuhteissa työsopimuslain 1 luvun 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu työaikaehdon toteutumista koskeva tarkastelu on tehtävä vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Ensimmäinen tarkastelukierros tulisi näin ollen olla tehtynä heinäkuun 2023 loppuun mennessä.

Vaihtelevaa työaikaa koskeva ehto


Vaihteleva työaika tarkoittaa työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työtuntien määrä vaihtelee sovitun vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä. Työajaksi voidaan määritellä esimerkiksi 0–30 tai 10–25 tuntia viikossa. Vaihteleva työaika tarkoittaa myös järjestelyä, jossa työntekijä tekee työtä erikseen kutsuttaessa.

Vaihtelevan työajan sopimukset ovat tyypillisiä aloilla, joilla kysyntä vaihtelee esimerkiksi kausiluonteisesti tai viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen välillä. Ne voivat olla hyödyllisiä myös silloin, kun työtä on tarjolla vain satunnaisesti tai työntekijöitä tarvitaan töihin nopeasti.

Vaihtelevaa työaikaehtoa arvioitava vuosittain


Uudistuksen myötä työnantajan tulee automaattisesti arvioida kunkin työntekijän työaikaehdon toteutumista vähintään 12 kuukauden välein. Tarkastelun ajankohdasta tulee ilmoittaa työntekijälle.

Mikäli työsuhde on ollut voimassa viimeistään 1.8.2022 alkaen, tulee ensimmäinen tarkastelu suorittaa 31.7.2023 mennessä. Työantaja voi halutessaan suorittaa tarkastelun samassa yhteydessä kaikkien vaihtelevan työajan sopimusten, eli myös uudempien työsuhteiden osalta, kunhan tarkastelu toteutetaan kaikkien kohdalla vähintään 12 kuukauden välein. Tarkastelu kannattaa jatkoa ajatellen myös integroida osaksi HR-vuosikelloa.

Jos toteutuneiden vähimmäistuntien määrä on vakiintuneesti ollut sovittua suurempi, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle vähimmäistyöajan nostamista niin, että se vastaa todellista tarvetta. On syytä huomata, että kuukauden määräaika lasketaan nimenomaan siitä hetkestä, jolloin kyseinen tarkastelu on tosiasiassa suoritettu, eikä esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevan siirtymäajan päättymisestä.

Uudistukset sisältävät paljon yksityiskohtaista sääntelyä, joista voit lukea lisää esimerkiksi täältä. Lisäksi työehtosopimuksissa on määräyksiä vaihtelevaan työaikaan liittyen. Paltan jäsenten tukena työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä toimivat sopimuksista vastaavat asiantuntijamme.

Myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK on laatinut muutosten soveltamisohjeet, joista löydät lisätietoa esimerkiksi työaikaehdon tarkastelussa huomioon otettavista asioista ja tarvittaessa myös muista vaihtelevan työajan sopimuksiin tulleista uudistuksista. 
Soveltamisohjeet pääset lukemaan EK:n sivuilta.