Palvelus Euroopalle – Paltan EU-vaalitavoitteet

EU on yksi maailman suurimmista talouksista, ja sen kilpailukyky pohjaa toimivaan sisämarkkinaan. Talouskasvua tarvitaan eurooppalaisen hyvinvoinnin takaamiseksi. Parhaiten sitä on mahdollista saada palveluista, sillä palvelusektorilla on unionissa suurin taloudellinen kasvupotentiaali. Siksi Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimivat sisämarkkinat myös palvelualoille ovat Palvelus Euroopalle.

Saavutettavampi Suomi

Huolehditaan Suomen ja Euroopan digitaalisesta saavutettavuudesta ja edistetään samalla kilpailukykyä.

Tarkistetaan Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen kriteerit saavutettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä päästövähennysten aikaansaamiseksi.

Luottamus ja tietoturva ovat digitaalisten palveluiden ytimessä ja kansainväliset tietoliikenneyhteydet eli digitaalinen saavutettavuus on erityisen tärkeää – fyysisen saavutettavuuden rinnalla – varsinkin tässä tilanteessa, jossa naapurivaltio toimii arvaamattomasti ja vihamielisesti Suomea ja muita jäsenmaita kohtaan.

 • Varmistetaan tarvittavien merikaapelien valmistuminen ja kehitystyö. Merikaapeleita koskevassa strategiassa on keskityttävä markkinaehtoisten keinojen vahvistamiseen yhteyksien lisäämiseksi.
 • Kehitetään verkkoyhteyksiä teknologianeutraalisti ja markkinalähtöisesti. Taajuuspolitiikkaa tulee toteuttaa pääsääntöisesti kansallisesti kuten ennenkin. EU-tasoisen taajuuspolitiikan on ohjattava jäsenmaita luopumaan vanhasta teknologiasta kilpailukyvyn parantamiseksi.
 • Kevennetään teletoimialaa koskevaa sääntelyä, joka on luotu kansallisten puhelinyhtiöiden monopolien aikana. Muun muassa kuluttajansuoja, huomattavan markkinavoiman (HMV) –sääntely, sekä yleispalveluvelvoitteet tarvitsisivat päivitystä.
 • EU:n kyberturvallisuuden koordinointia tulee lisätä. Huomioidaan yritysten rooli ja lisätään yhteistyötä koko EU:n tasolla digihuoltovarmuuskysymyksissä.

Vihreämpi Eurooppa

Edistetään vihreitä investointeja määrätietoisesti ja puretaan EU:n ympäristölainsäädännön luomia esteitä ja hidasteita.

Edistetään liikenteen puhtaan siirtymän lainsäädännön täytäntöönpanoa.

Ilmastonmuutosta torjuttava ja luonnon monimuotoisuutta tuettava kustannustehokkaasti.

 • Vihreitä investointeja edistettävä määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti.
 • EU:n ympäristölainsäädännön luomia esteitä ja hidasteita purettava erityisesti kiertotalouden edellytyksien parantamiseksi.
 • Liikenteen puhtaan siirtymän lainsäädännön täytäntöönpanoa edistettävä ja tietyiltä osin myös uudelleentarkasteltava.

 

Kilpailukykyisempi EU

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan rahoitusta suunnattava soveltavaan kehitystyöhön ja teknologian hyödyntämiseen.

Vahvistetaan sisämarkkinaa tukemaan osaajien liikkuvuutta

Säilytetään toimivalta työmarkkinajärjestelmän ydinalueella kansallisella tasolla.

Vahvistetaan EU:n kilpailukykyä nostamalla ja sisä-markkinoiden toimivuus takaisin EU:n keskiöön. Tuetaan osaajien liikkuvuutta ja helpotetaan yritysten osaajapulaa.

 • Suunnataan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan puiteohjelmarahoitusta soveltavaan kehitystyöhön, yritysten tuottavuuden parantamiseen, teknologian hyödyntämiseen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Lisätään sitä harjoittavien yritysten määrää Euroopassa.
 • Koulutuspolitiikkan tulee jatkossakin kuulua jäsenvaltioille
 • EU kannustaa jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötä yritysten,
  korkeakoulujen ja oppilaitosten kesken.
 • Osaamiseen liittyvät EU ohjelmat on kohdennettava tukemaan osaajapulan ratkaisuja. ERASMUS pilotteja kohdennetaan osaajien houkuttelemiseksi kolmansista maista, osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistamiseksi ja täydennyskoulutuksen tarjoamiseksi.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi