17.05.2024 -

Lausunto yleisen ALV-kannan nostosta

Valtiovarainministeriö
Lausunto VM086:00/2024

Palvelualojen työnantajat Palta kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolaissa ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetussa laissa säädettyjä arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja nostamalla yleinen ALV-kanta ja vakuutusmaksuverokanta 24 %:sta 25,5 %:iin.

Palta pitää yleisen arvonlisäverokannan korotusta haitallisena talouskasvun ja työllisyyden kannalta, vaikka ymmärtääkin hallituksen tarpeen etsiä ratkaisuja julkisen talouden epätasapainoon. Kun luonnoksessa esitetyn yleisen ALV-kannan noston päälle huomioidaan vielä hallitusohjelman yhteydessä linjattu alennetun ALV-kannan nosto 14 %:iin, on näiden korotusten yhteisvaikutus kuitenkin huolestuttava. Korotukset tulevat syömään kuluttajien ostovoimaa merkittävällä tavalla ja siten hidastamaan niin talouskasvua kuin työllisyyden nousua. Palta katsookin, että hallituksen tulisi vielä harkita uudelleen molempien edellä mainittujen ALV-korotusten tasoja.

Nyt lausunnolla olevassa esitysluonnoksessa esitetään, että yleisen arvonlisäverokannan korotukset tulisivat voimaan jo 1.9.2024 alkaen. Palta pitää esitettyä voimaantuloa erittäin ongelmallisena ja katsoo, että voimaantuloa tulee lykätä vähintään kuukaudella eteenpäin. Turvallisen ja toimintavarman muutoksen varmistamiseksi olisi kuitenkin perusteltua siirtää voimaantulo vuodenvaihteeseen.

Esitetyn korotuksen vaatimat järjestelmämuutokset ja hintojen tarkistukset aiheuttavat jo sellaisenaan merkittäviä kustannuksia ja niiden kokoluokka kasvaa entisestään, jos voimaantuloa ei lykätä nyt esitetystä. Erityisiä ongelmia ja kustannuksia aiheuttaa se, että osa käytössä olevista järjestelmistä ei mahdollista nyt esitettyä desimaalin käyttöä. Tämä yhdistettynä muutosten tekemiselle lomakauden aikana on toimijoiden kannalta erittäin haasteellista ja kallista. Edellä mainittujen lisäksi syyskuun alun voimaantulon siirtämistä puoltaa myös, että niille pienemmille toimijoille, jotka antavat ALV-ilmoituksen kvartaaleittain, osuisi kahden eritasoisen verokannan myyntiä kolmannelle kvartaalille.

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Lataa lausunto pdf-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi