21.04.2021 -

Korona siirsi koulutukset verkkoon ja muutti lähijohtamisen tapaa DHL:ssä

, , ,

Koronavuosi on vaikuttanut työelämään merkittävästi. Tarve uudenlaiselle osaamiselle ja kyvylle sopeutua muutokseen ovat korostuneet lähes alalla kuin alalla. Deutsche Post DHL -konserniin kuuluvassa DHL Global Forwarding (Finland) Oy:ssä osaamistarpeita on tunnistettu etenkin viestinnälliseen osaamiseen ja digitaitoihin liittyen – molemmat taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän. Myös henkilöstön koulutukset siirtyvät enenevässä määrin etäyhteyksin ja verkkokoulutusalustoilla toteuttaviksi.

Yksi koronasta kärsineistä toimialoista on ollut liikenne ja logistiikka. Koronarajoitukset ovat osuneet varsinkin henkilöliikenteeseen; tavarat sen sijaan edelleen liikkuvat maasta toiseen. Logistiikkaketjujen järjestelyihin rajoituksilla on kuitenkin ollut suuri vaikutus.

Maailmanlaajuisia lento- ja merirahtikuljetuksia hoitavassa DHL Global Forwardingissa tilanne on näkynyt työmäärän kasvuna. Asiantuntijaorganisaatiossa työskentelevien noin 150 henkilön työtehtävät koostuvat asiakaspalvelusta, huolinnasta sekä tukitoiminnoista ja myynnistä.

– Valtaosa lentorahdista kulkee normaalitilanteessa matkustajakoneissa, ja nyt kapasiteettia ja tilaa on ollut merkittävästi vähemmän saatavilla. Merirahtimarkkinoita koronapandemia on niin ikään myllertänyt perusteellisesti. Reititysten teko on muuttunut monimutkaisemmaksi: etenkin merirahdin puolella lähetyksen hoitamiseen käytettävä aika on saattanut moninkertaistua, DHL Global Forwarding (Finland) Oy:n henkilöstöjohtaja Kirsi Lehto sanoo.

Merirahtikuljetusten haasteena on myös konttien saatavuus, sillä niitä ei palaudu Suomeen samalla tavalla kuin ennen koronaa. Myös Suezin kanavan jumiutuminen maaliskuussa vaikeutti tilannetta entisestään ja vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään.

– Työpaine on markkinastakin johtuen ollut alkuvuodesta kova ja henkilöstömme ykköstavoite on ollut saada asiakkaiden lähetykset perille. Koronan myötä työmme merkityksellisyys ja tavaroiden liikkumisen mahdollistaminen on monelle tuonut uutta sisältöä ja paloa työhön.

Korona käänsi katseen digitaitoihin ja johtamiseen

Siirtyminen etätyöhön on tuonut yrityksissä esiin uudenlaisia osaamistarpeita. Paltan alkuvuonna toteuttaman kyselyn perusteella etenkin kyky sopeutua muutokseen sekä kyky hyödyntää digitaalisia ja tekoälypohjaisia ratkaisuja ovat korostuneet. Kysely osoitti, että kehitystarpeita on varsinkin digitaidoissa sekä työelämätaidoissa, kuten itsensä johtamisessa ja itsensä kehittämisen taidoissa.

Samoilla linjoilla on DHL:n Kirsi Lehto.

– Meillä koronan myötä ovat korostuneet etenkin viestinnällinen osaaminen ja digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen. Oman työn hallinta, jaksaminen, itseohjautuvuus ja priorisointi ovat tulleet konkreettisiksi kaikille normaalien sosiaalisten ympyröiden puuttuessa. Isoin muutos osaamisvaatimuksissa on tapahtunut esimiesten lähijohtamisessa: moni esimies on joutunut opettelemaan kokonaan uusia taitoja, esimerkiksi kuinka pitää vuorovaikutusta yllä tai fasilitoida ryhmiä etänä, Lehto kertoo.

– Päivittäisten operatiivisten tiimipalavereiden lisäksi on huomattu, että on tärkeää järjestää edes kerran viikossa yhteinen virtuaalinen kahvihetki tai vastaava kuulumisten ja muiden kuin työasioiden vaihtamiseksi.

Ovatko koronan tuomat muutokset yritysten henkilöstön osaamistarpeisiin pysyviä? Kyllä, näin arvioi lähes 90 prosenttia Paltan kyselyyn vastanneista yrityksistä. Näin uskoo myös Lehto:

– Varmasti muutos jää osin pysyväksi, sillä etätyö tuo joustoa omaan työhön ja elämään. Esimiesten tulee jatkossa hallita tilanteita, joissa osa tiimistä on etänä ja osa toimistolla, ja säilyttää myös tasapuolisuus tiimiläisten kesken.

Omat haasteensa alalle tuo sen vaatima hyvin spesifi ammattiosaaminen.

– Alan tehtävissä tarvitaan spesifiä osaamista tullaamisesta, huolinnasta, ulkomaankaupasta sekä eri maiden säädöksistä, ja myös asiakaspalvelu on keskeinen osa työtä. Valmiita tämän kokonaisuuden hallitsevia osaajia ei valmistu oppilaitoksista, vaan tällä hetkellä kokemus ja osaaminen karttuvat työtä tehdessä ja työhön liittyviin koulutuksiin osallistumalla. Tarjoamalla säännöllisesti harjoittelu-, opinnäyte- ja kesätyöpaikkoja alan opiskelijoille ja tiivistämällä alan oppilaitosyhteistyötä entisestään on mahdollista vastata tähän tarpeeseen jatkossa paremmin.

Koulutuksia etänä, pienryhmissä ja itseopiskeluna

Keskittyminen koronavuoden haasteisiin ja itse työhön on merkinnyt sitä, että henkilöstön koulutukseen on viime ja tänä vuonna käytetty vähemmän aikaa kuin normaalisti. Tähän ollaan Lehdon mukaan varattu aikaa erityisesti vuoden 2021 toiselle puoliskolle.

Henkilöstön kouluttamiselle on ollut korona-aikana esteitä noin puolessa muistakin palvelualan yrityksistä. Merkittävimmät esteet ovat olleet etätöihin siirtyminen ja viranomaisten kokoontumisrajoitukset, jotka ovat olleet kouluttautumisen esteenä yhteensä 27 prosentissa Paltan kyselyyn vastanneista organisaatioista. Valtaosa on löytänyt myös uusia tapoja osaamisen kehittämiseen: esimerkiksi lähes 60 prosenttia on siirtänyt koulutusta verkkoon ja noin neljännes on kannustanut itseopiskeluun.

Samansuuntainen kehitys näkyy myös DHL:ssä, jossa henkilöstön ammattitaidosta ja kehittymisestä pidetään huolta säännöllisellä kouluttamisella. Isoimman muutoksen korona on tuonut maailmanlaajuiseen Certified International Forwarder (CIF) -koulutuskokonaisuuteen.

– Kyseessä on globaali ohjelma, jossa koulutus perustuu workshop-tyyppisiin pienryhmiin ja kasvokkain tehtäviin harjoituksiin. Korona-aikana näitä koulutuksia ei ole ollut mahdollista samalla tavalla järjestää. Suomi oli niitä harvoja maita, joissa CIF-koulutuksia pystyttiin vielä viime kesänä ja alkusyksystä järjestämään. Nyt näitä koulutuskokonaisuuksia esimerkiksi asiakaspalveluun liittyen on siirretty virtuaaliseen muotoon, mutta kaikkea koulutusmateriaalia ei ole saatu vielä modifioitua etäyhteyksin toteutettavaksi, Lehto kertoo.

Itseopiskeluna toteutettavat e-learning-koulutukset ovat olleet DHL:ssä käytössä jo ennen koronaa. Korona-aikanakin näitä mm. eettisiin toimintaohjeisiin, tietoturvaan ja pätevyyksiin liittyviä koulutuksia on pystynyt suorittamaan normaalisti.

Korona-aika on siirtänyt verkkoon myös useita paikallisesti yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia, substanssiosaamiseen liittyviä koulutuksia.

– Näiden järjestäminen etäyhteyksin on saanut myös kiitosta: kun ennen koulutukseen osallistuminen saattoi viedä ison osan työpäivästä, nyt webinaareina toteutetut koulutukset sopivat joustavammin osaksi omaa työpäivää. Erilaiset verkkokoulutusalustat ja -ratkaisut ovat varmasti tulleet jäädäkseen ja niitä hyödynnetään tulevaisuudessakin.

DHL on kansainvälinen, yli 220 maassa ja alueella toimiva logistiikkayritys, joka tarjoaa valikoiman erilaisia logistiikkapalveluita ja -ratkaisuja yritysten tarpeisiin. DHL Global Forwarding -liiketoimintayksikkö vastaa maailmanlaajuisista lento- ja merirahti- sekä projektikuljetuksista.